ទី​រួម​ខេត្តព្រះត្រពាំង(ខេត្តព្រះត្រពាំង)

ពីវិគីភីឌា

ទី​រួម​ខេត្តព្រះត្រពាំង(ខេត្តព្រះត្រពាំង) (អង់គ្លេស: $ ) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តព្រះត្រពាំង ដែលមានរដ្ឋបាល ឃុំ និង ភូមិ÷

ទី​រួម​ខេត្តព្រះត្រពាំង(ខេត្តព្រះត្រពាំង)
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរឡាតាំង
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ

ប្រជាជន[កែប្រែ]

អប់រំ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ទីរួមខេត្តព្រះត្រពាំងមាន ១១វត្ត គឺ÷

  • [[ ]]
  • [[ ]]
  • [[ ]]
  • [[ ]]
  • [[ ]]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]