ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ម៉ូណាកូ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ម៉ូណាកូ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Monaco.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង ម៉ូណាកូ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (ម៉ូណាកូ)
នាមក្លែងទង់ Flag of Monaco.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Monaco.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)


នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
MCO (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស MCOទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស MCO
MON (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស MONទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស MON
ម៉ូណាកូ (view) ម៉ូណាកូ ម៉ូណាកូ

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត