ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន រូបថ្លុកជប៉ុន/បឋមកថា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
{{{title_name}}}
ឈ្មោះ {{{title_name}}}
ឈ្មោះភាសាជប៉ុន {{{ja_name}}}
រ៉ូម៉ាជី {{{ja_romaji}}}
ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស {{{en_name}}}
ឈ្មោះផ្សេងទៀត {{{ot_name}}}
Demographic {{{demographic}}}
ប្រភេទ {{{genre}}}