ទំព័រគំរូ:វប្បធ៌មបុរេប្រវត្តិវៀតណាម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
វប្បធម៌បុរេប្រវត្តិវៀតណាម
យុគថ្មបំបែក
វប្បធម៌សឺនវី (២០០០០-១២០០០ម.គ.)
យុគថ្មកណ្ដាល
វប្បធម៌ហ្វប៊ិញ (១២០០០-១០០០០ម.គ.)
យុគថ្មរំលីង
វប្បធម៌បាក់ឝឺន (១០០០០-៨000ម.គ.)
វប្បធម៌ឃ្វីញវ៉ាន់ (៨០០០-៦០០០ម.គ.)
វប្បធម៌ដាប៊ូត (៦០០០-៥០០០ម.គ.)
យុគសំរិទ្ធិ
វប្បធម៌ភូងង្វៀន (៥០០០-៤០០០ម.គ.)
វប្បធម៌ដូងឌើក (៤០០០-២៥០០ម.គ.)
វប្បធម៌ហ្កកមូន (២៥០០-២០០០ម.គ.)
យុគដែក
វប្បធម៌ឌងស៊ើន (២០០០ម.គ.-២០០គ.ស.)
វប្បធម៌សាហ៊្វីញ (១០០០ម.គ.-២០០គ.ស.)
វប្បធម៌អូរកែវ (១-៦៣០គ.ស.)