ទំព័រគំរូ:2014 FIFA World Cup knockout bracket

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Round of 16
ជម្រុះ១ភាគ៤ ពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត ផ្ដាច់ព្រ័ត
                           
28 June – Belo Horizonte            
 Winner Group A  
4 July – Fortaleza
 Runner-up Group B    
 Winner Match 49  
28 June – Rio de Janeiro
   Winner Match 50    
 Winner Group C  
8 July – Belo Horizonte
 Runner-up Group D    
 Winner Match 57  
30 June – Brasília
   Winner Match 58    
 Winner Group E  
4 July – Rio de Janeiro
 Runner-up Group F    
 Winner Match 53  
30 June – Porto Alegre
   Winner Match 54    
 Winner Group G  
13 July – Rio de Janeiro
 Runner-up Group H    
 Winner Match 61  
29 June – Fortaleza
   Winner Match 62  
 Winner Group B  
5 July – Salvador
 Runner-up Group A    
 Winner Match 51  
29 June – Recife
   Winner Match 52    
 Winner Group D  
9 July – São Paulo
 Runner-up Group C    
 Winner Match 59  
1 July – São Paulo
   Winner Match 60     Third place
 Winner Group F  
5 July – Brasília 12 July – Brasília
 Runner-up Group E    
 Winner Match 55    Loser Match 61  
1 July – Salvador
   Winner Match 56      Loser Match 62  
 Winner Group H  
 Runner-up Group G    

This template is designed to collect information, which is used in several articles, in one location. The 2014 FIFA World Cup bracket are shown on the overall World Cup page, as well as the specific page for the knockout section/final, if not other pages as well. This template should replace the need to update the same information on several pages.