ទំព័រគំរូ:Check talk

ពីវិគីភីឌា

This template is misplaced. It belongs on the talk page: ការពិភាក្សាអំពីទំព័រគំរូ:Check talk.

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

This is the {{check talk}} meta-template.

This template is invisible except under the conditions described below.

Usage[កែប្រែ]

This template may be incorporated into other templates that are intended to be used only on talk pages. If a template containing it is added to a page in any subject namespace, then a warning message will be displayed encouraging people to use that template only on talk pages. The current text of the warning message is:

This template is misplaced. It belongs on the talk page: ការពិភាក្សាអំពីទំព័រគំរូ:Check talk.

It also adds the pages to Category:Pages with misplaced templates for easier tracking and rectification.

This template can simply be used like this:

{{check talk}}

But if you want to have the ability to selectively turn off this template, for instance when you show your template on a WikiProject page, then use this template like this:

{{check talk| nocat={{{nocat|}}} }}

Then you can feed "nocat = true" to your template when you demonstrate it on a page, and then this template will not show any error message and will not categorize it.

See also[កែប្រែ]

  • {{check talk wp}} – For templates that should be used only on talk pages and "Wikipedia:" space.
  • {{talk other}} – Helps you detect any talk space, if you want to design your own message.