ទំព័រគំរូ:Importance/colour

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

This template uses a single unnamed parameter to output the colour used by each importance type as a six digit hex code prefixed with a # symbol.

Syntax Output Colour
{{Importance/colour|Top}} #ff00ff
{{Importance/colour|High}} #ff88ff
{{Importance/colour|Mid}} #ffbbff
{{Importance/colour|Low}} #ffddff
{{Importance/colour|Bottom}} #ffeeff
{{Importance/colour|No}} #ffffff
{{Importance/colour|NA}} #f5f5f5
{{Importance/colour|Core}} #ff00ff

See also[កែប្រែ]

Standard class types
 FA   A   GA   B 
{{class|FA}} {{class|A}} {{class|GA}} {{class|B}}
 C   Start   Stub   FL 
{{class|C}} {{class|Start}} {{class|Stub}} {{class|FL}}
 List   FM   NA   ??? 
{{class|List}} {{class|FM}} {{class|NA}} {{class|Unassessed}}
Non-standard class types
 Book   Category   Current   Disambig 
{{class|Book}} {{class|Category}} {{class|Current}} {{class|Disambig}}
 File   Future   Merge   Needed 
{{class|File}} {{class|Future}} {{class|Merge}} {{class|Needed}}
 Portal   Project   Redirect   Template 
{{class|Portal}} {{class|Project}} {{class|Redirect}} {{class|Template}}
Importance types
 Top   High   Mid   Low 
{{importance|Top}} {{importance|High}} {{importance|Mid}} {{importance|Low}}
 Bottom   No   NA   ??? 
{{importance|Bottom}} {{importance|No}} {{importance|NA}} {{importance|Unknown}}
Class
Importance
Hybrid
Tool to add multiple templates to quality assessment pages