ទំព័រគំរូ:Infobox boron

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Boron
5B
Hydrogen (diatomic nonmetal)
Helium (noble gas)
Lithium (alkali metal)
Beryllium (alkaline earth metal)
Boron (metalloid)
Carbon (polyatomic nonmetal)
Nitrogen (diatomic nonmetal)
Oxygen (diatomic nonmetal)
Fluorine (diatomic nonmetal)
Neon (noble gas)
Sodium (alkali metal)
Magnesium (alkaline earth metal)
Aluminium (other metals)
Silicon (metalloid)
Phosphorus (polyatomic nonmetal)
Sulfur (polyatomic nonmetal)
Chlorine (diatomic nonmetal)
Argon (noble gas)
Potassium (alkali metal)
Calcium (alkaline earth metal)
Scandium (transition metal)
Titanium (transition metal)
Vanadium (transition metal)
Chromium (transition metal)
Manganese (transition metal)
Iron (transition metal)
Cobalt (transition metal)
Nickel (transition metal)
Copper (transition metal)
Zinc (transition metal)
Gallium (other metals)
Germanium (metalloid)
Arsenic (metalloid)
Selenium (polyatomic nonmetal)
Bromine (diatomic nonmetal)
Krypton (noble gas)
Rubidium (alkali metal)
Strontium (alkaline earth metal)
Yttrium (transition metal)
Zirconium (transition metal)
Niobium (transition metal)
Molybdenum (transition metal)
Technetium (transition metal)
Ruthenium (transition metal)
Rhodium (transition metal)
Palladium (transition metal)
Silver (transition metal)
Cadmium (transition metal)
Indium (other metals)
Tin (other metals)
Antimony (metalloid)
Tellurium (metalloid)
Iodine (diatomic nonmetal)
Xenon (noble gas)
Caesium (alkali metal)
Barium (alkaline earth metal)
Lanthanum (lanthanide)
Cerium (lanthanide)
Praseodymium (lanthanide)
Neodymium (lanthanide)
Promethium (lanthanide)
Samarium (lanthanide)
Europium (lanthanide)
Gadolinium (lanthanide)
Terbium (lanthanide)
Dysprosium (lanthanide)
Holmium (lanthanide)
Erbium (lanthanide)
Thulium (lanthanide)
Ytterbium (lanthanide)
Lutetium (lanthanide)
Hafnium (transition metal)
Tantalum (transition metal)
Tungsten (transition metal)
Rhenium (transition metal)
Osmium (transition metal)
Iridium (transition metal)
Platinum (transition metal)
Gold (transition metal)
Mercury (transition metal)
Thallium (other metals)
Lead (other metals)
Bismuth (other metals)
Polonium (other metals)
Astatine (metalloid)
Radon (noble gas)
Francium (alkali metal)
Radium (alkaline earth metal)
Actinium (actinide)
Thorium (actinide)
Protactinium (actinide)
Uranium (actinide)
Neptunium (actinide)
Plutonium (actinide)
Americium (actinide)
Curium (actinide)
Berkelium (actinide)
Californium (actinide)
Einsteinium (actinide)
Fermium (actinide)
Mendelevium (actinide)
Nobelium (actinide)
Lawrencium (actinide)
Rutherfordium (transition metal)
Dubnium (transition metal)
Seaborgium (transition metal)
Bohrium (transition metal)
Hassium (transition metal)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (transition metal)
Ununtrium (unknown chemical properties)
Flerovium (unknown chemical properties)
Ununpentium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Ununseptium (unknown chemical properties)
Ununoctium (unknown chemical properties)


B

Al
berylliumboroncarbon
Boron នៅក្នុងតារាងខួបនៃធាតុគីមី
រូបរាង
black-brown

boron (β-rhombohedral)[១]
លក្ខណៈទូទៅ
ឈ្មោះ, និមិត្តសញ្ញា, លេខ boron, B, 5
Pronunciation /ˈbɔərɒn/
ក្រុម, ខួប, block 13, 2, p
ទម្ងន់អាតូម {{{atomic mass}}}
លេខអេឡិចត្រុង [He] 2s2 2p1
2, 3
Physical properties
Phase solid
ដង់ស៊ីតេអង្គធាតុរាវ នៅ ចំណុចរលាយ 2.08 g·cm−3
ចំណុចរលាយ 2349 K, 2076 °C, 3769 °F
ចំណុចរំពុះ 4200 K, 3927 °C, 7101 °F
Heat of fusion 50.2 kJ·mol−1
Heat of vaporization 508 kJ·mol−1
Molar heat capacity 11.087 J·mol−1·K−1
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 2348 2562 2822 3141 3545 4072
Atomic properties
ចំនួនអុកស៊ីតកម្ម 3, 2, 1, −1, −5
((a mildly acidic oxide))
អេឡិចត្រូនេកាទីវ 2.04 (Pauling scale)
Ionization energies
(more)
1st: {{{1st ionization energy}}} kJ·mol−1
2nd: {{{2nd ionization energy}}} kJ·mol−1
3rd: {{{3rd ionization energy}}} kJ·mol−1
Atomic radius 90 pm
Covalent radius 84±3 pm
Van der Waals radius 192 pm
Miscellanea
ទម្រង់គ្រីស្តាល rhombohedral
Magnetic ordering diamagnetic
Electrical resistivity (20 °C) ~106Ω·m
Thermal conductivity 27.4 W·m−1·K−1
Thermal expansion (25 °C) β form: 5–7 µm·m−1·K−1
Speed of sound (thin rod) (20 °C) 16,200 m·s−1
Mohs hardness ~9.5
CAS registry number 7440-42-8
History
Discovery Joseph Louis Gay-Lussac and Louis Jacques Thénard[២] (30 June 1808)
First isolation Humphry Davy[៣] (9 July 1808)
Most stable isotopes
Main article: Isotopes of boron
iso NA half-life DM DE (MeV) DP

ទំព័រគំរូ:Infobox element/isotopes stable[៤] ទំព័រគំរូ:Infobox element/isotopes stable[៤]

10B content may be as low as 19.1% and as high as 20.3% in natural samples. 11B is the remainder in such cases.[៥]
· references

Element navigation

boronPT
 ←
 
→ 

ឯកសារយោង

 1. Van Setten et al. 2007, pp. 2460–1
 2. Gay Lussac, J.L. & Thenard, L.J. (1808) "Sur la décomposition et la recomposition de l'acide boracique" Annales de chimie 68: 169–174
 3. Davy H (1809) "An account of some new analytical researches on the nature of certain bodies, particularly the alkalies, phosphorus, sulphur, carbonaceous matter, and the acids hitherto undecomposed: with some general observations on chemical theory" Philosophical Transactions of the Royal Society of London 99: 39–104 doi:10.1098/rstl.1809.0005
 4. ៤,០ ៤,១ "Atomic Weights and Isotopic Compositions for All Elements" National Institute of Standards and Technology ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 2008-09-21
 5. Szegedi, S.; Váradi, M.; Buczkó, Cs. M.; Várnagy, M.; Sztaricskai, T. (1990) "Determination of boron in glass by neutron transmission method" Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry Letters 146 (3): 177 doi:10.1007/BF02165219
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Atomic number 119 and above[កែប្រែ]

When the atomic number is ≥ 119, the miniature periodic table shows an extended version (period 8). See for example {{infobox ununennium}}.

Hydrogen example[កែប្រែ]

Hydrogen
1H
Hydrogen (diatomic nonmetal)
Helium (noble gas)
Lithium (alkali metal)
Beryllium (alkaline earth metal)
Boron (metalloid)
Carbon (polyatomic nonmetal)
Nitrogen (diatomic nonmetal)
Oxygen (diatomic nonmetal)
Fluorine (diatomic nonmetal)
Neon (noble gas)
Sodium (alkali metal)
Magnesium (alkaline earth metal)
Aluminium (other metals)
Silicon (metalloid)
Phosphorus (polyatomic nonmetal)
Sulfur (polyatomic nonmetal)
Chlorine (diatomic nonmetal)
Argon (noble gas)
Potassium (alkali metal)
Calcium (alkaline earth metal)
Scandium (transition metal)
Titanium (transition metal)
Vanadium (transition metal)
Chromium (transition metal)
Manganese (transition metal)
Iron (transition metal)
Cobalt (transition metal)
Nickel (transition metal)
Copper (transition metal)
Zinc (transition metal)
Gallium (other metals)
Germanium (metalloid)
Arsenic (metalloid)
Selenium (polyatomic nonmetal)
Bromine (diatomic nonmetal)
Krypton (noble gas)
Rubidium (alkali metal)
Strontium (alkaline earth metal)
Yttrium (transition metal)
Zirconium (transition metal)
Niobium (transition metal)
Molybdenum (transition metal)
Technetium (transition metal)
Ruthenium (transition metal)
Rhodium (transition metal)
Palladium (transition metal)
Silver (transition metal)
Cadmium (transition metal)
Indium (other metals)
Tin (other metals)
Antimony (metalloid)
Tellurium (metalloid)
Iodine (diatomic nonmetal)
Xenon (noble gas)
Caesium (alkali metal)
Barium (alkaline earth metal)
Lanthanum (lanthanide)
Cerium (lanthanide)
Praseodymium (lanthanide)
Neodymium (lanthanide)
Promethium (lanthanide)
Samarium (lanthanide)
Europium (lanthanide)
Gadolinium (lanthanide)
Terbium (lanthanide)
Dysprosium (lanthanide)
Holmium (lanthanide)
Erbium (lanthanide)
Thulium (lanthanide)
Ytterbium (lanthanide)
Lutetium (lanthanide)
Hafnium (transition metal)
Tantalum (transition metal)
Tungsten (transition metal)
Rhenium (transition metal)
Osmium (transition metal)
Iridium (transition metal)
Platinum (transition metal)
Gold (transition metal)
Mercury (transition metal)
Thallium (other metals)
Lead (other metals)
Bismuth (other metals)
Polonium (other metals)
Astatine (metalloid)
Radon (noble gas)
Francium (alkali metal)
Radium (alkaline earth metal)
Actinium (actinide)
Thorium (actinide)
Protactinium (actinide)
Uranium (actinide)
Neptunium (actinide)
Plutonium (actinide)
Americium (actinide)
Curium (actinide)
Berkelium (actinide)
Californium (actinide)
Einsteinium (actinide)
Fermium (actinide)
Mendelevium (actinide)
Nobelium (actinide)
Lawrencium (actinide)
Rutherfordium (transition metal)
Dubnium (transition metal)
Seaborgium (transition metal)
Bohrium (transition metal)
Hassium (transition metal)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (transition metal)
Ununtrium (unknown chemical properties)
Flerovium (unknown chemical properties)
Ununpentium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Ununseptium (unknown chemical properties)
Ununoctium (unknown chemical properties)
-

H

Li
- ← hydrogenhelium
Hydrogen នៅក្នុងតារាងខួបនៃធាតុគីមី
រូបរាង
colorless gas

Purple glow in its plasma state

Spectral lines of hydrogen
លក្ខណៈទូទៅ
ឈ្មោះ, និមិត្តសញ្ញា, លេខ hydrogen, H, 1
Pronunciation /ˈhdrəən/ hy-drə-jən[១]
Element category diatomic nonmetal
ក្រុម, ខួប, block 1, 1, s
ទម្ងន់អាតូម 1.007947(1)
លេខអេឡិចត្រុង 1s1
1
Physical properties
ព័ណ៌ colorless
Phase gas
ដង់ស៊ីតេ (0 °C, 101.325 kPa)
0.08988 g/L
ដង់ស៊ីតេអង្គធាតុរាវ នៅ ចំណុចរលាយ 0.07 (0.0763 solid)[២] g·cm−3
ដង់ស៊ីតេអង្គធាតុរាវ នៅ ចំណុចរំពុះ 0.07099 g·cm−3
ចំណុចរលាយ 14.01 K, -259.14 °C, -434.45 °F
ចំណុចរំពុះ 20.28 K, -252.87 °C, -423.17 °F
Triple point 13.8033 K, 7.042 kPa
Critical point 32.97 K, 1.293 MPa
Heat of fusion (H2) 0.117 kJ·mol−1
Heat of vaporization (H2) 0.904 kJ·mol−1
Molar heat capacity (H2) 28.836 J·mol−1·K−1
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 15 20
Atomic properties
ចំនួនអុកស៊ីតកម្ម 1, -1
(amphoteric oxide)
អេឡិចត្រូនេកាទីវ 2.20 (Pauling scale)
Ionization energies 1st: 1312.0 kJ·mol−1
Covalent radius 31±5 pm
Van der Waals radius 120 pm
Miscellanea
ទម្រង់គ្រីស្តាល hexagonal
Magnetic ordering diamagnetic[៣]
Thermal conductivity 0.1805 W·m−1·K−1
Speed of sound (gas, 27 °C) 1310 m·s−1
CAS registry number 1333-74-0
History
Discovery Henry Cavendish[៤][៥] (1766)
Named by Antoine Lavoisier[៦] (1783)
Most stable isotopes
Main article: Isotopes of hydrogen
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
1H 99.985% 1H is stable with 0 neutrons
2H 0.015% 2H is stable with 1 neutron
3H trace 12.32 y β 0.01861 3He
· references

Bare parameters[កែប្រែ]

{{infobox element
<!-- HEADER and id -->
|name=
|number=
|symbol=
|headerstitle=
<!-- PERIODIC TABLE -->
|left=
|right=
|above=
|below=
<!-- APPEARANCE -->
|appearance=
|image name=
|image size=
|image alt=
|image name comment=
|image name 2=
|image size 2=
|image alt 2=
|image name 2 comment=
<!-- GENERAL -->
|pronounce=
|series=
|series comment=
|series color=
|group=
|period=
|block=
|atomic mass=
|atomic mass 2=
|atomic mass comment=
|electron configuration=
|electrons per shell=
<!-- PHYSICAL PROPERTIES -->
|physical properties=
|color=
|phase=
|phase comment=
|phase color=
|density gplstp=
|density gpcm3nrt=
|density gpcm3nrt 2=
|density gpcm3nrt 3=
|density gpcm3mp=
|melting point K=
|melting point C=
|melting point F=
|melting point pressure=
|sublimation point K=
|sublimation point C=
|sublimation point F=
|sublimation point pressure=
|boiling point K=
|boiling point C=
|boiling point F=
|boiling point pressure=
|triple point K=
|triple point kPa=
|triple point K 2=
|triple point kPa 2=
|critical point K=
|critical point MPa=
|heat fusion=
|heat fusion 2=
|heat fusion pressure=
|heat vaporization=
|heat vaporization pressure=
|heat capacity=
|heat capacity pressure=
|vapor pressure 1=
|vapor pressure 10=
|vapor pressure 100=
|vapor pressure 1 k=
|vapor pressure 10 k=
|vapor pressure 100 k=
|vapor pressure comment=
|atomic properties=
|oxidation states=
|oxidation states comment=
|electronegativity=
|number of ionization energies=
|1st ionization energy=
|2nd ionization energy=
|3rd ionization energy=
|atomic radius=
|atomic radius calculated=
|covalent radius=
|Van der Waals radius=
<!-- MISCELLANEA -->
|crystal structure=
|crystal structure ref=
|crystal structure comment=
|crystal structure2=
|crystal structure ref2=
|crystal structure comment2=
|magnetic ordering=
|electrical resistivity=
|electrical resistivity at 0=
|electrical resistivity at 20=
|thermal conductivity=
|thermal conductivity 2=
|thermal diffusivity=
|thermal expansion=
|thermal expansion at 25=
|speed of sound=
|speed of sound rod at 20=
|speed of sound rod at r.t.=
|Tensile strength=
|Young's modulus=
|Shear modulus=
|Bulk modulus=
|Poisson ratio=
|Mohs hardness=
|Vickers hardness=
|Brinell hardness=
|CAS number=
<!-- ISOTOPES -->
|isotopes=
<!-- see subtemplates -->
|isotopes comment=
<!-- WP:ENGVAR (currently used for P only) -->
|engvar=
<!-- HISTORY -->
|naming=
|predicted by=
|prediction date=
|discovered by=
|discovery date=
|first isolation by=
|first isolation date=
|named by=
|named date=
|history comment label=
|history comment=
}}

Subtemplates used[កែប្រែ]

Isotopes[កែប្រែ]

Isotopes subtemplates are to be entered by the editor:

Other[កែប្រែ]

All other subtemplates are used inplicitly (automatically):

Headers:

Periodic table graph:

Data:

Language and pronouciation:

Template technical:

See also[កែប្រែ]

Index to chemical element infoboxes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 asterisk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 asterisk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 asterisk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 asterisk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article quality: 

ឯកសារយោង

 1. Simpson, J.A.; Weiner, E.S.C. (1989) "Hydrogen" Oxford English Dictionary 7 (2nd ed.) Clarendon Press ISBN 0-19-861219-2
 2. Wiberg, Egon; Wiberg, Nils; Holleman, Arnold Frederick (2001) Inorganic chemistry Academic Press p. 240 ISBN 0123526515CS1 maint: Multiple names: authors list (link)
 3. "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds" [[CRC Handbook of Chemistry and Physics]] (PDF) (81st ed.) CRC Press URL–wikilink conflict (ជំនួយ)
 4. "Hydrogen" Van Nostrand's Encyclopedia of Chemistry Wylie-Interscience 2005 pp. 797–799 ISBN 0-471-61525-0
 5. Emsley, John (2001) Nature's Building Blocks Oxford: Oxford University Press pp. 183–191 ISBN 0-19-850341-5
 6. Stwertka, Albert (1996) A Guide to the Elements Oxford University Press pp. 16–21 ISBN 0-19-508083-1