ទំព័រគំរូ:Location map+

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]
Map of England showing the locations of towns and battles. Bosworth is in the centre, northwest of London.
ប៊ែរវីក
ឡុងដ៍
យ៉ក
ភ្លីមុស
ពូល
វែម
ណតសាំប៊ែឡិន
ស្រ៊ូស្បេរី
មីលហ្វដហេវ៉ិន
Battle icon active (crossed swords).svg ចម្បាំងវាលបូសវើត Battle icon (crossed swords).svg ចម្បាំងដទៃ

បម្រើបម្រាស់[កែប្រែ]

{{Location map+
| {{{1}}}
| width     =
| float     =
| border     =
| caption    =
| alt      =
| relief     =
| AlternativeMap =
| overlay_image =
| places     =
}}
{{Location map~
| {{{1}}}
| label   =
| label_size =
| position  =
| background =
| mark    =
| marksize  =
| link    =
| lat_deg  =
| lat_min  =
| lat_sec  =
| lat_dir  =
| lon_deg  =
| lon_min  =
| lon_sec  =
| lon_dir  =
}}

ថាវរូប[កែប្រែ]

ថាវរូបសម្រាប់ Location map+
ថាវរូប បរិយាយ
{{{1}}} ទាមទារត្រូវមាន។ ប្រើឈ្មោះនៃផែនទីជាថាវរូបមិនទាន់មានឈ្មោះដំបូង។ ជាឧទាហរណ៍ បញ្ជាក់នូវ England ដើម្បីប្រើតម្លៃមានក្នុង {{Location map England}}។ មើល ឧទាហរណ៍ខាងក្រោម។
width កំណត់នូវទទឹងនៃរូបផែនទីជាភិកសែល។ លំនាំដើមគឺ 240។ កុំបញ្ចូលជាមួយនូវ px ជាឧទាហរណ៍: width=300 មិនមែន width=300px នោះទេ។
float បញ្ជាក់នូវកន្លែងនៃរូបផែនទីនៅលើទំព័រ។ តម្លៃត្រឹមត្រូវគឺ left (ឆ្វេង) right (ស្ដាំ) center(កណ្តាល) និង none (គ្មាន/ទទេ)។ លំនាំដើមគឺ right
border បញ្ជាក់នូវពណ៌ប្រទល់ព័ទ្ធនៃរូប 1px។ លំនាំដើមគឺ lightgrey (ប្រផេះខ្ចី) (មើល ពណ៌សម្រាប់គេហទំព័រ)។ បើដាក់ជា none នោះ គ្មានប្រទល់ព័ទ្ធនឹងត្រូវបានបង្កើត។
caption ពាក្យពេចន៍នៃអធិប្បាយដែលបានបង្ហាញនូវក្រោមរូបផែនទី។ ការបញ្ជាក់អធិប្បាយនឹងបណ្តាលអោយផែនទីបង្ហាញជាមួយនឹងស៊ុម។ ប្រសិន caption ត្រូវបានផ្តល់អត្ថន័យ តែមិនបានតម្រូវតម្លៃទេនោះ រូបផែនទីនឹងមិនដាក់ស៊ុម ហើយគ្មានពាក្យអធិប្បាយនឹងត្រូវបង្ហាញ។ ប្រសិន caption មិនបានផ្តល់អត្ថន័យ រូបផែនទីនឹងមិនដាក់ស៊ុម ហើយពាក្យអធិប្បាយលំនាំដើមនឹងត្រូវបង្កើត។ ពាក្យអធិប្បាយលំនាំដើមគឺការបង្កើតពី ថាវរូប ស្លាក (ឬឈ្មោះទំព័រឥលូវ បើសិនជាស្លាកមិនបានផ្តល់អត្ថន័យទេនោះ) និងថាវរូប name ពីទំព័រគំរូនៃផែនទីកំណត់។ មើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោម។
alt ពាក្យពេចន៍ឆ្លាស់សម្រាប់រូបផែនទី ប្រើដោយ អ្នកមើលអេក្រង់។ មើល WP:ALT
relief តម្លែមិនទទេណាមួយ (1 yes ៘) នឹងបង្កអោយទំព័រគំរូបង្ហាញផែនទីដែលបញ្ជាក់ក្នុងទំព័រគំរូផែនទីកំណត់ ជា image1 ដែលធម្មតាជា ផែនទីសង្គ្រោះ។ មើលឧទាហរណ៍នៅ Location map+/relief
AlternativeMap អនុញ្ញាតអោយប្រើផែនទីឆ្លាស់។ រូបផែនទីត្រូវតែមានដំណៅរួមនៃជាយ ជាទំព័រគំរូទីតាំងផែនទី។ មើលឧទាហរណ៍នៅ Location map+/AlternativeMap
overlay_image អនុញ្ញាតអោយមានរូបមួយជាន់លើរូបផែនទី។ មើលឧទាហរណ៍នៅ Location map+/overlay
places បញ្ជាក់នូវគំនូសសម្គាល់កន្លែងមួយឬច្រើនដោយប្រើ Location map~
ថាវរូបសម្រាប់ Location map~
ថាវរូប បរិយាយ
{{{1}}} ទាមទារត្រូវមាន។ ប្រើឈ្មោះនៃផែនទីជាថាវរូបមិនទាន់មានឈ្មោះដំបូង។ ជាឧទាហរណ៍ បញ្ជាក់នូវ England ដើម្បីប្រើតម្លៃមានក្នុង {{Location map England}}។ មើល ឧទាហរណ៍ខាងក្រោម។
label ពាក្យពេចន៍នៃស្លាកដែលត្រូវបង្ហាញក្បែរសម្គាល់។ តំណវីគីមួយអាចប្រើបាន។ លំនាំដើមគឺស្លាកទទេ គឺត្រឹមតែសម្គាល់។
label_size ទំហំពុម្ពនៃស្លាក បានអោយជាភាគរយនៃទំហំពុម្ពធម្មតា (<100 = កាន់តែតូច >100 = កាន់តែធំ)។ លំនាំដើមគឺ 90។ កុំបញ្ចូលនូវ % ជាឧទាហរណ៍: label_size=80 មិនមែន label_size=80% នោះទេ។
position កន្លែងនៃស្លាកទាក់ទងនឹងសម្គាល់។ តម្លៃត្រឹមត្រូវគឺ left right top និង bottom។ លំនាំដើមគឺ right
background ពណ៌នៃផ្ទាំងក្រោយដែលត្រូវប្រើសម្រាប់ស្លាក។ មើល ពណ៌សម្រាប់គេហទំព័រ។ លំនាំដើមគឺគ្មានពណ៌នៃផ្ទៃក្រោយ ដែលបង្ហាញរូបផែនទីខាងក្រោយស្លាក។
mark ឈ្មោះនៃរូបសម្គាល់ដែលត្រូវបង្ហាញ។ លំនាំដើមគឺ Red pog.svg (Red pog.svg)។ មើលឧទាហរណ៍នៅ Commons:Location markers និង Commons:Category:Map icons
marksize ទំហំនៃសម្គាល់ជាភិកសែល។ លំនាំដើមគឺ 8។ កុំបញ្ចូល px ជាឧទាហរណ៍: marksize=10 មិនមែន marksize=10px នោះទេ។
link Specifies a wiki link which will be followed if the reader clicks on the mark. The name of the linked article is displayed when the mouse pointer hovers over the mark.
lat_deg Required. The degrees of latitude. This value can be specified using decimal degrees and when this format is used minutes and seconds should not be specified.
lat_min The minutes of latitude.
lat_sec The seconds of latitude. Usually not necessary.
lat_dir N if north (default value) or S for south of the Equator. Other values will be disregarded. Not required if using signed decimal degrees (i.e. negative numbers for southern latitude).
lon_deg Required. The degrees of longitude. This value can be specified using decimal degrees and when this format is used minutes and seconds should not be specified.
lon_min The minutes of longitude.
lon_sec The seconds of longitude. Usually not necessary.
lon_dir E for east (default value) or W for west of the Prime Meridian. Other values will be disregarded. Not required if using signed decimal degrees (i.e. negative numbers for western longitude).

Available map templates[កែប្រែ]

Location map templates can be found using these sources:

List of templates - 1050 templates available when the list was generated.
Category:Location map templates - templates sorted by category.
Special:WhatLinksHere/Template:Location map/Info - a search that might help.
Special:Prefixindex/Template:Location map - another search that might help.

Examples[កែប្រែ]

This example does not designate the caption parameter. It demonstrates the use of the defaults. Notice that the default caption is the page name followed by the map name in parenthesis and that the label position is automatically adjusted if it is too close to an edge.

Location map+ is located in Australia
Sydney
Melbourne
Location map+ (Australia)
{{Location map+ | Australia
| places =
 {{Location map~ | Australia
  | label = Sydney
  | lat_deg = -33.86
  | lon_deg = 151.21 }}
 {{Location map~ | Australia
  | label = Melbourne
  | lat_deg = -37.81
  | lon_deg = 144.96 }}
}}

This example uses a designated but empty caption. It demonstrates coordinates using decimal degrees and a 10px mark with a link.

Location map+ is located in France
Paris
Marseille
{{Location map+ | France
| caption =
| places =
 {{Location map~ | France
  | label = Paris
  | position = top
  | marksize = 10
  | link = Paris
  | lat_deg = 48.8567
  | lon_deg = 2.3508
 }}
 {{Location map~ | France
  | label = Marseille
  | position = top
  | marksize = 10
  | link = Marseille
  | lat_deg = 43.2964
  | lon_deg = 5.3610
 }}
}}

This example uses caption with an assigned value. It demonstrates coordinates in degree, minute, second format, a relief map, label background color and linked labels.

Some cites in the United States
{{Location map+ | USA2
| width = 300
| caption = Some cites in the United States
| relief = 1
| places =
 {{Location map~ | USA2
  | label = [[New York City|New York]]
  | position =
  | background = white
  | mark = Cyan pog.svg
  | alt = alt text for New York City
  | link = New York City
  | lat_deg = 40 | lat_min = 43 | lat_dir = N
  | lon_deg = 74 | lon_min = 0 | lon_dir = W
 }}
 {{Location map~| USA2
  | label = [[San Francisco]]
  | position =
  | background = white
  | mark = Purple pog.svg
  | alt = alt text for San Francisco
  | link = San Francisco
  | lat_deg = 37 | lat_min = 46 | lat_dir = N
  | lon_deg = 122 | lon_min = 25 | lon_dir = W
 }}
}}

Also see the examples on the Location map page, as well as:

See also[កែប្រែ]