ទំព័រគំរូ:Location map+/relief

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

The following examples document the use of the relief parameter in the {{Location map+}} template. This parameter is also available via the {{Location map}} and {{Location map many}} templates.

Location map+, with relief parameter[កែប្រែ]

[[file:ទំព័រគំរូ:Location map Japan|240px|Location map+/relief is located in ទំព័រគំរូ:Location map Japan]]<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; left: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Expression error: Unrecognized punctuation character "[".px; top: -Expression error: Unrecognized punctuation character "[".px; width: ទំព័រគំរូ:Location map Japanpx; font-size: ទំព័រគំរូ:Location map Japanpx; z-index:100;">[[File:ទំព័រគំរូ:Location map Japan|ទំព័រគំរូ:Location map Japanxទំព័រគំរូ:Location map Japanpx|Fukuoka|link=|alt=]]
<div style="font-size: 90%; line-height: 110%; z-index:90; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Expression error: Unrecognized punctuation character "[".">Fukuoka

<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; left: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Expression error: Unrecognized punctuation character "[".px; top: -Expression error: Unrecognized punctuation character "[".px; width: ទំព័រគំរូ:Location map Japanpx; font-size: ទំព័រគំរូ:Location map Japanpx; z-index:100;">[[File:ទំព័រគំរូ:Location map Japan|ទំព័រគំរូ:Location map Japanxទំព័រគំរូ:Location map Japanpx|Naha|link=|alt=]]<div style="font-size: 90%; line-height: 110%; z-index:90; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Expression error: Unrecognized punctuation character "[".">Naha

Locations in Japan and the Ryukyu Islands
{{Location map+ | Japan
| relief = 1
| caption = Locations in [[Japan]] and the [[Ryukyu Islands]]
| places =
 {{Location map~ | Japan
 | label = Fukuoka
 | background = lightgrey
 | lat_deg = 33 | lat_min = 35 | lat_dir = N
 | lon_deg = 130 | lon_min = 24 | lon_dir = E
 }}
 {{Location map~ | Japan
 | label = Naha
 | lat_deg = 26 | lat_min = 12 | lat_dir = N
 | lon_deg = 127 | long_min = 41 | lon_dir = E
 }}
}}

Location map+, with undefined relief parameter[កែប្រែ]

[[file:ទំព័រគំរូ:Location map Japan|240px|Location map+/relief is located in ទំព័រគំរូ:Location map Japan]]<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; left: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Expression error: Unrecognized punctuation character "[".px; top: -Expression error: Unrecognized punctuation character "[".px; width: ទំព័រគំរូ:Location map Japanpx; font-size: ទំព័រគំរូ:Location map Japanpx; z-index:100;">[[File:ទំព័រគំរូ:Location map Japan|ទំព័រគំរូ:Location map Japanxទំព័រគំរូ:Location map Japanpx|Fukuoka|link=|alt=]]
<div style="font-size: 90%; line-height: 110%; z-index:90; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Expression error: Unrecognized punctuation character "[".">Fukuoka

<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; left: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Expression error: Unrecognized punctuation character "[".px; top: -Expression error: Unrecognized punctuation character "[".px; width: ទំព័រគំរូ:Location map Japanpx; font-size: ទំព័រគំរូ:Location map Japanpx; z-index:100;">[[File:ទំព័រគំរូ:Location map Japan|ទំព័រគំរូ:Location map Japanxទំព័រគំរូ:Location map Japanpx|Naha|link=|alt=]]<div style="font-size: 90%; line-height: 110%; z-index:90; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Expression error: Unrecognized punctuation character "[".">Naha

Locations in Japan and the Ryukyu Islands
{{Location map+ | Japan
| relief = 
| caption = Locations in [[Japan]] and the [[Ryukyu Islands]]
| places =
 {{Location map~ | Japan
 | label = Fukuoka
 | lat_deg = 33 | lat_min = 35 | lat_dir = N
 | lon_deg = 130 | lon_min = 24 | lon_dir = E
 }}
 {{Location map~ | Japan
 | label = Naha
 | lat_deg = 26 | lat_min = 12 | lat_dir = N
 | lon_deg = 127 | long_min = 41 | lon_dir = E
 }}
}}

Location map+, using AlternativeMap for a different relief map[កែប្រែ]

Location map+/relief is located in ទំព័រគំរូ:Location map Japan<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; left: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Expression error: Unrecognized punctuation character "[".px; top: -Expression error: Unrecognized punctuation character "[".px; width: ទំព័រគំរូ:Location map Japanpx; font-size: ទំព័រគំរូ:Location map Japanpx; z-index:100;">[[File:ទំព័រគំរូ:Location map Japan|ទំព័រគំរូ:Location map Japanxទំព័រគំរូ:Location map Japanpx|Fukuoka|link=|alt=]]
<div style="font-size: 90%; line-height: 110%; z-index:90; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Expression error: Unrecognized punctuation character "[".">Fukuoka

<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; left: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Expression error: Unrecognized punctuation character "[".px; top: -Expression error: Unrecognized punctuation character "[".px; width: ទំព័រគំរូ:Location map Japanpx; font-size: ទំព័រគំរូ:Location map Japanpx; z-index:100;">[[File:ទំព័រគំរូ:Location map Japan|ទំព័រគំរូ:Location map Japanxទំព័រគំរូ:Location map Japanpx|Naha|link=|alt=]]<div style="font-size: 90%; line-height: 110%; z-index:90; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Expression error: Unrecognized punctuation character "[".">Naha

Locations in Japan and the Ryukyu Islands
{{Location map+ | Japan
| AlternativeMap = Japan bluemarble location map with side map
of the Ryukyu Islands.jpg
| caption = Locations in [[Japan]] and the [[Ryukyu Islands]]
| places =
 {{Location map~ | Japan
 | label = Fukuoka
 | background = lightgrey
 | lat_deg = 33 | lat_min = 35 | lat_dir = N
 | lon_deg = 130 | lon_min = 24 | lon_dir = E
 }}
 {{Location map~ | Japan
 | label = Naha
 | lat_deg = 26 | lat_min = 12 | lat_dir = N
 | lon_deg = 127 | long_min = 41 | lon_dir = E
 }}
}}