ទំព័រគំរូ:Pp-vandalism

ពីវិគីភីឌា  • Use {{pp-vandalism}} for the normal template
  • Use {{pp-vandalism|expiry=ខែមីនា ២៥, ២០២៤}} for a specific expiration date
  • Use {{pp-vandalism|small=yes}} for just an icon at the top
  • Use {{pp-vandalism|expiry={{subst:#time:F j, Y|+7 days}}}} for a specific expiration time period

Note that (UTC) will be added automatically.

This template is not to be used as a bluff. Only use it on FULLY PROTECTED pages. Please note that only administrators can protect pages.

{{pp-meta}} Full Semi Move
Dispute: {{pp-dispute}} N/A {{pp-move-dispute}}
Vandalism: {{pp-vandalism}} {{pp-move-vandalism}}
High visibility templates: {{pp-template}} N/A
User talk of blocked user: {{pp-usertalk}} {{pp-semi-usertalk}} N/A
Sockpuppetry: N/A {{pp-semi-sock}} N/A
WP:BLP: N/A {{pp-semi-blp}} N/A
Long-term: N/A {{pp-semi-indef}} {{pp-move-indef}}
Generic (other protection): {{pp-protected}} {{pp-move}}
Scrutiny of the Office: {{pp-office}} {{reset}} N/A
Talk page info: {{Permprot}} {{Temprot}} N/A
Create protection: {{pp-create}} N/A
This template will categorize into Category:បានការពារប្រឆាំងការនិយមបំផ្លិចបំផ្លាញសាធារណៈ និង Category:Protected pages with expiry expired.