ទំព័រគំរូ:Taxonomy/Orthornavirae

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Ancestral taxa
(អឋានន្តរ): វិសាណូ [Taxonomy; edit]
រជ្ជៈ: Orthornavirae [Taxonomy; edit]
Subgroups (↻ update)

ទំព័រគំរូ:List all children

Wikipedia does not yet have an article about Orthornavirae. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about Orthornavirae's taxonomy.


Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: Riboviria (Taxonomyedit)
Rank: regnum (displays as រជ្ជៈ)
Link: Orthornavirae (links to Orthornavirae)
Extinct: no.
Always displayed: Yes (major rank)
Taxonomic references: "Virus Taxonomy: 2019 Release" (html) International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) (អង់គ្លេស) March 2020 ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 27 April 2020
Parent's taxonomic references:
This information generated by Template:Taxonomy key (edit talk links history)

Category listings out of date? Click here to update.