ទំព័រគំរូ:Thank

ពីវិគីភីឌា

Thanks

Use
Concise way to answer to {{Did}}.
Syntax
{{Thank}}
Example
« {{Thank}} --- ~~~~ » makes «  Thanks --- Yug (talk) 18:42, 12 December 2006 (UTC) »