ទំព័រគំរូ:Worldcat id

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Works by or about Worldcat id in libraries (WorldCat catalog)

Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

Usage[កែប្រែ]

Add the template to the "external links" section of the article to create a link to the Worldcat page associated with the article's title. To use this template, first do a worldcat identities lookup. Enter the person's name (e.g, Samuel Phillips.) This will often lead to a list of possible matches. Select the correct link (e.g., "Phillips, Samuel 1752-1802") and click on it. This will lead to the correct page on worldcat. The id is the string after the last slash in the URL, e.g., lccn-n85-221132. Now, fill in your template as follows:

{{worldcat id|id=lccn-n85-221132}}
or
{{worldcat id|id=lccn-n85-221132|name=Samuel Philips, LL.D}}
to display a name other than the article name

If "Works by or about" does not make sense, then use a different worldcat template:

{{worldcat subject|name =Foo|id=lccn-n85-221132}} yields
Works about Foo in libraries (Worldcat catalog)
{{worldcat|description="The world's libraries have a strange definition of foo. Neverheless, you can research foo"|name =Foo|id=lccn-n85-221132}} yields
The world's libraries have a strange definition of foo. Neverheless, you can research foo in libraries. (Worldcat catalog)

See also[កែប្រែ]

  • {{cite linked authority file}}, a template for citing date and other information obtained from Library of Congress Authorities records, via WorldCat Identities database
  • {{Authority control}}, a template for more generally linking to authority control including WorldCat