ទ្រឹស្តីបទអូស្រ្តូស្គី

ពីវិគីភីឌា

ទ្រឹស្តីបទអូស្រ្តូស្គី (Ostrowski's theorem) គឺជា​ទ្រឹស្តីបទគណិតវិទ្យា​ដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះ​ដោយផ្តល់ជាកិត្តិយសដល់គណិតវិទូ អាឡិចសាន់ដឺ អូស្ត្រូស្គី (Alexander Ostrowski) ដែលពោលថាតំលៃដាច់ខាតមិនសូន្យចំពោះចំនួនសនិទាន គឺស្មើនឹងតំលៃដាច់ខាតជាចំនួនពិត ឬ តំលៃដាច់ខាត p-adic ដែល p ជាចំនួនបឋម។ ពីរតំលៃដាច់ខាត និង នៅលើដែន F កំនត់អោយស្មើគ្នាប្រសិនបើមានចំនួនពិត ដែល

ចំពោះគ្រប់

តំលៃដាច់ខាត[កែប្រែ]

គេមានធាតុ ។ តំលៃដាច់ខាត (ហៅថាណមនៃធាតុ) នៅលើ គឺជាអនុវត្តន៍ នៃ ក្នុង ផ្ទៀងផ្ទាត់

ប្រសិនបើតំលៃដាច់ខាតផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌ

បន្ថែមលើលក្ខខណ្ឌទី៣ ហេតុនេះតំលៃដាច់ខាតអាចថាជាតំលៃអុលត្រាមេទ្រិក

តំលៃដាច់ខាតទ្រីវៀ[កែប្រែ]

តំលៃដាច់ខាតទ្រីវៀ (trivial absolute value) លើ កំនត់ដោយ

តំលៃដាច់ខាតជាចំនួនពិត[កែប្រែ]

តំលៃដាច់ខាតជាចំនួនពិត លើ កំនត់ដោយ

តំលៃដាច់ខាត p-adic[កែប្រែ]

ចំពោះចំនួនបឋម p យើងបានលទ្ធផល

   និង   

តំលៃដាច់ខាត p-adic លើ កំនត់ដោយ