បញ្ជីភ្លេងជាតិ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Rouget de Lisle, the composer of the French national anthem "La Marseillaise", sings it for the first time. The anthem is one of the earliest to be adopted by a modern nation, in 1795.

Most nation-states have anthems, defined as "a song, as of praise, devotion, or patriotism";[១] most anthems are either marches or hymns in style. A hymn can become a national anthem by a provision in the state's constitution, by a law enacted by its legislature, or simply by tradition.[២] A royal anthem is a patriotic song similar to a national anthem, but it specifically praises or prays for a monarch or royal dynasty. Such anthems are usually performed at public appearances by the monarch or during other events of royal importance.[៣] Some states use the royal anthem as the national anthem, such as the anthem of Jordan.

There are multiple claimants to the position of oldest national anthem.[៤] Among the national anthems, the first to be composed was the Dutch national anthem the "Wilhelmus", which was written between 1568 and 1572.[៥] The Japanese anthem, "Kimigayo", employs the oldest lyrics of any national anthem, taking its words from the "Kokin Wakashū", which was first published in 905, yet these words were not set to music until 1880.[៦] The first anthem to be officially adopted as such was the Spanish anthem "Marcha Real", in 1770; its origins remain unclear, being suggested to have sixteenth century Venetian origins, or even to have been composed by king Frederick the Great himself; it is also one of the few national anthems that has never had official lyrics.[៧] Anthems became increasingly popular among European states in the 18th century.[៨] For example, the British national anthem "God Save the Queen" was first performed under the title "God Save the King" in 1745.[៩] The French anthem "La Marseillaise" was written half a century later in 1792, and adopted in 1795.[១០]

National anthems are usually written in the most common language of the state, whether de facto or official. States with multiple national languages may offer several versions of their anthem. For instance, Switzerland's national anthem has different lyrics for each of the country's four official languages: French, German, Italian, and Romansh.[១១] The New Zealand national anthem is commonly now sung with the first verse in Māori ("Aotearoa") and the second in English ("God Defend New Zealand"). The tune is the same but the lyrics have different meanings. South Africa's national anthem is unique in that five of the eleven official languages are used in the same anthem, in which each language comprises a stanza.[១២]

Anthems of UN member states or observer states[កែប្រែ]

Only United Nations member states and observer states are included in this table.[១៣][១៤] Anthems of sovereign states which are not UN members or observers are listed in a separate table below. An English translation of the title is provided in parentheses where appropriate.

Nation National anthem Date adopted Lyrics writer Music writer Audio Source
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Afghanistan "Millī Surūd"
("National Anthem")
2006 Abdul Bari Jahani Babrak Wassa ទំព័រគំរូ:*sound2
 Albania "Himni i Flamurit" ("Hymn to the Flag") 1912 Aleksandër Stavre Drenova Ciprian Porumbescu ទំព័រគំរូ:*sound2 [១៥]
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Algeria "Kassaman"
("We Pledge")
1962 Moufdi Zakaria Mohamed Fawzi ទំព័រគំរូ:*sound2 [១៦]
 Andorra "El Gran Carlemany"
("The Great Charlemagne")
1914 Enric Marfany Bons Juan Benlloch y Vivó [១៧]
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Angola "Angola Avante"
("Forward Angola")
1975 Manuel Rui Alves Monteiro Rui Alberto Vieira Dias Mingas ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Antigua and Barbuda "Fair Antigua, We Salute Thee"[note ១] 1981 Novelle Hamilton Richards Walter Garnet Picart Chambers
 Argentina "Himno Nacional Argentino" ("Argentine National Anthem") 1813 Vicente López y Planes Blas Parera ទំព័រគំរូ:*sound2
ភាសាខ្មែរ "Mer Hayrenik" ("Our Fatherland") 1918, 1991 Mikael Nalbandian Barsegh Kanachyan ទំព័រគំរូ:*sound2
 Australia "Advance Australia Fair"[note ១] 1984 Peter Dodds McCormick Peter Dodds McCormick ទំព័រគំរូ:*sound2
 Austria "Land der Berge, Land am Strome" ("Land of Mountains, Land on the River") 1947 Paula von Preradović Wolfgang Amadeus Mozart/Johann Holzer ទំព័រគំរូ:*sound2
 Azerbaijan "Azərbaycan marşı"
("Azerbaijan's Anthem"/"National Anthem of the Republic of Azerbaijan")
1918 Ahmed Javad Uzeyir Hajibeyov ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Bahamas "March On, Bahamaland"[note ១] 1973 Timothy Gibson Timothy Gibson ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Bahrain "Bahrainona"
("Our Bahrain")
1971 Mohamed Sudqi Ayyash unknown ទំព័រគំរូ:*sound2
 Bangladesh "Amar Shonar Bangla" ("My Golden Bengal") 1972 Rabindranath Tagore Rabindranath Tagore ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Barbados "National Anthem of Barbados" 1966 Irving Burgie C. Van Roland Edwards ទំព័រគំរូ:*sound2
 Belarus "My Belarusy" ("We, the Belarusians")[note ២] 1955 Michael Klimovich Nestar Sakalowski ទំព័រគំរូ:*sound2
 Belgium The "Brabançonne" 1830 Jenneval (Louis-Alexandre Dechet) François Van Campenhout ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Belize "Land of the Free" 1981 Samuel Alfred Haynes Selwyn Walford Young ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Benin "L'Aube Nouvelle" ("The Dawn of a New Day") 1960 Gilbert Jean Dagnon Gilbert Jean Dagnon ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Bhutan "Druk tsendhen" ("The Thunder Dragon Kingdom") 1953 Dasho Gyaldun Thinley Aku Tongmi
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Bolivia "Himno Nacional de Bolivia" ("National Anthem of Bolivia") 1852 José Ignacio de Sanjinés Leopoldo Benedetto Vincenti ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Bosnia and Herzegovina "Državna himna Bosne i Hercegovine" ("The National Anthem of Bosnia and Herzegovina") 1999 Awaiting official approval[១៨] Dušan Šestić
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Botswana "Fatshe leno la rona" ("Blessed Be This Noble Land") 1966 Kgalemang Tumedisco Motsete Kgalemang Tumedisco Motsete ទំព័រគំរូ:*sound2
 Brazil "Hino Nacional Brasileiro" ("Brazilian National Anthem") 1822 Joaquim Osório Duque Estrada Francisco Manuel da Silva ទំព័រគំរូ:*sound2
 Brunei "Allah Peliharakan Sultan" ("God Bless the Sultan") 1951 Pengiran Haji Mohamed Yusuf bin Abdul Rahim Besar bin Sagap ទំព័រគំរូ:*sound2
 Bulgaria "Mila Rodino" ("Dear Motherland") 1964 Tsvetan Radoslavov Tsvetan Radoslavov ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Burkina Faso "Une Seule Nuit" ("One Single Night") 1984 Thomas Sankara Thomas Sankara ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Burundi "Burundi Bwacu" ("Our Burundi") 1962 Jean-Baptiste Ntahokaja and others Marc Barengayabo
 Cambodia "Nokor Reach" ("Royal Kingdom") 1941 Samdach Chuon Nat F. Perruchot and J. Jekyll ទំព័រគំរូ:*sound2
 Cameroon "O Cameroun, Berceau de nos Ancêtres" ("O Cameroon, Cradle of Our Forefathers") 1957 René Djam Afame, Samuel Minkio Bamba, and Moïse Nyatte Nko'o (French),
Dr Bernard Fonlon (English)
René Djam Afame ទំព័រគំរូ:*sound2
 Canada "O Canada" ("Ô Canada") [note ១] 1980 Adolphe-Basile Routhier (French);
Robert Stanley Weir (English)
Calixa Lavallée ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Cape Verde "Cântico da Liberdade" ("Song of Freedom") 1996 Amílcar Spencer Lopes Adalberto Higino Tavares Silva ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Central African Republic "La Renaissance" ("The Rebirth") 1960 Barthélémy Boganda Herbert Pepper ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Chad "La Tchadienne" ("People of Chad") 1960 Louis Gidrol and others Paul Villard
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Chile "Himno Nacional de Chile" ("National Anthem of Chile") 1828 (de facto)
1941 (de jure)
Eusebio Lillo Ramón Carnicer ទំព័រគំរូ:*sound2
 People's Republic of China "Yìyǒngjūn Jìnxíngqǔ" ("March of the Volunteers") 1949 (provisional)
1982 (official)
2004 (constitutional)
Tian Han Nie Er ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Colombia "Himno Nacional de la República de Colombia" ("National Anthem of the Republic of Colombia") 1886 Rafael Núñez Oreste Sindici ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Comoros "Udzima wa ya Masiwa" ("The Union of the Great Islands") 1978 Said Hachim Sidi Abderemane Said Hachim Sidi Abderemane and Kamildine Abdallah ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Democratic Republic of the Congo "Debout Congolais" ("Arise Congolese") 1960, 1997 Joseph Lutumba Simon-Pierre Boka di Mpasi Londi ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Republic of the Congo "La Congolaise" ("The Congolese") 1959, 1991 Jacques Tondra and Georges Kibanghi Jean Royer and Joseph Spadilière ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Costa Rica "Himno Nacional de Costa Rica" ("National Anthem of Costa Rica") 1853 José María Zeledón Brenes Manuel María Gutiérrez ទំព័រគំរូ:*sound2
 Croatia "Lijepa naša domovino" ("Our Beautiful Homeland")[note ៣] 1972 Antun Mihanović Josip Runjanin ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Cuba "El Himno de Bayamo" ("The Anthem of Bayamo") 1902 Perucho Figueredo Perucho Figueredo ទំព័រគំរូ:*sound2
 Cyprus "Ýmnos eis tīn Eleutherían" ("Hymn to Liberty")[note ៤][note ៥] 1960 Dionýsios Solomós Nikolaos Mantzaros ទំព័រគំរូ:*sound2
 Czech Republic "Kde domov můj" ("Where My Home is")[note ៦] 1918 Josef Kajetán Tyl František Škroup ទំព័រគំរូ:*sound2
 Denmark "Der er et yndigt land" ("There is a Lovely Country")[note ៧] 1835 Adam Oehlenschläger Hans Ernst Krøyer ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Djibouti "Djibouti" 1977 Aden Elmi Abdi Robleh ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Dominica "Isle of Beauty, Isle of Splendour" 1978 Wilfred Oscar Morgan Pond Lemuel McPherson Christian ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Dominican Republic "Himno Nacional" ("National Anthem") 1934 Emilio Prud'Homme José Rufino Reyes y Siancas ទំព័រគំរូ:*sound2
 East Timor "Pátria" ("Fatherland") 2002 Francisco Borja da Costa Afonso de Araujo
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Ecuador "Salve, Oh Patria" ("We Salute You, Our Homeland") 1948 Juan León Mera Antonio Neumane ទំព័រគំរូ:*sound2
 Egypt "Bilady, Bilady, Bilady" ("My Country, My Country, My Country") 1979 Mohamed Younis Al-Qady (adapted from a speech by Mustafa Kamil) Sayed Darwish ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស El Salvador "Himno Nacional de El Salvador" ("National Anthem of El Salvador") 1879 Juan José Cañas Juan Aberle ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Equatorial Guinea "Caminemos pisando las sendas de nuestra inmensa felicidad"
("Let Us Tread the Path of our Immense Happiness")
1968 Atanasio Ndongo Miyone Ramiro Sánchez Lopes
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Eritrea "Ertra, Ertra, Ertra" ("Eritrea, Eritrea, Eritrea") 1993 Solomon Tsehaye Beraki Isaac Abraham Meharezghi and Aron Tekle Tesfatsion ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Estonia "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm" ("My Fatherland, My Happiness and Joy") 1920 Johann Voldemar Jannsen Fredrik Pacius ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Ethiopia "Wodefit Gesgeshi, Widd Innat Ityopp'ya" ("March Forward, Dear Mother Ethiopia") 1992 Dereje Melaku Mengesha Solomon Lulu Mitiku ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Fiji "Meda Dau Doka" ("God Bless Fiji") 1970 Michael Francis Alexander Prescott Charles Austin Miles ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Finland "Maamme" ("Our Land") 1867 Johan Ludvig Runeberg (Swedish), Paavo Cajander (Finnish) Fredrik Pacius ទំព័រគំរូ:*sound2
 France "La Marseillaise" ("The Song of Marseille") 1795 Claude Joseph Rouget de Lisle Claude Joseph Rouget de Lisle ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Gabon "La Concorde" ("The Concord") 1960 Georges Aleka Damas Georges Aleka Damas ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស The Gambia "For The Gambia Our Homeland" 1965 Virginia Julie Howe Jeremy Frederick Howe ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Georgia "Tavisupleba" ("Freedom") 2004 David Magradze Zakaria Paliashvili ទំព័រគំរូ:*sound2
 Germany "Einigkeit und Recht und Freiheit" ("Unity and justice and freedom") - the Third Stanza of the "Lied der Deutschen" ("Song of the Germans") 1922 August Heinrich Hoffmann von Fallersleben Joseph Haydn ទំព័រគំរូ:*sound2
 Ghana "God Bless Our Homeland Ghana" 1957 Michael Kwame Gbordzoe Philip Gbeho ទំព័រគំរូ:*sound2
 Greece "Ýmnos eis tīn Eleutherían" ("Hymn to Liberty")[note ៤] 1865 Dionýsios Solomós Nikolaos Mantzaros ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Grenada "Hail Grenada" 1974 Irva Merle Baptiste Louis Arnold Masanto ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Guatemala "Himno Nacional de Guatemala" ("National Anthem of Guatemala") 1896 José Joaquín Palma Rafael Álvarez Ovalle ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Guinea "Liberté" ("Liberty") 1958 Unknown Kodofo Moussa ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Guinea-Bissau "Esta É a Nossa Pátria Bem Amada" ("This Is Our Beloved Country") 1974 Amílcar Cabral Xiao He ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Guyana "Dear Land of Guyana, of Rivers and Plains" 1966 Archibald Leonard Luker Robert Cyril Gladstone Potter ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Haiti "La Dessalinienne" ("Song of Dessalines") 1904 Justin Lhérisson Nicolas Geffrard ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Honduras "Himno Nacional de Honduras" ("National Anthem of Honduras") 1915 Augusto Constancio Coello Carlos Hartling ទំព័រគំរូ:*sound2
 Hungary "Himnusz" ("Hymn") 1844 Ferenc Kölcsey Ferenc Erkel ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Iceland "Lofsöngur" ("Hymn") 1944 Matthías Jochumsson Sveinbjörn Sveinbjörnsson ទំព័រគំរូ:*sound2
 India "Jana Gana Mana" ("Hail the ruler of all minds") 1950 Rabindranath Tagore Rabindranath Tagore ទំព័រគំរូ:*sound2
 Indonesia "Indonesia Raya" ("Great Indonesia") 1945 Wage Rudolf Supratman Wage Rudolf Supratman ទំព័រគំរូ:*sound2
 Iran "Soroud-e Melli-e Jomhouri-e Eslami-e Iran" ("National Anthem of Iran") 1990 multiple Hassan Riyahi ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Iraq "Mawtini" ("My Homeland") 2004 Ibrahim Touqan Mohammed Flayfel ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Ireland "Amhrán na bhFiann" ("The Soldier's Song") 1926 Peadar Kearney (English), Liam Ó Rinn (Irish) Peadar Kearney and Patrick Heeney ទំព័រគំរូ:*sound2
 Israel "HaTikvah" ("The Hope") 1948 (de facto)
2004 ("de jure")
Naftali Herz Imber Samuel Cohen ទំព័រគំរូ:*sound2
 Italy "Il Canto degli Italiani" ("The Song of the Italians") 1946 (de facto)
2012 ("de jure")
Goffredo Mameli Michele Novaro ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Ivory Coast "L'Abidjanaise" ("Song of Abidjan") 1960 Mathieu Ekra, Joachim Bony, and Pierre Marie Coty Pierre Marie Coty and Pierre Michel Pango ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Jamaica "Jamaica, Land We Love"[note ១] 1962 Hugh Sherlock Robert Lightbourne ទំព័រគំរូ:*sound2
 Japan "Kimigayo" ("His Majesty's Reign")[១៩] 1880 (de facto)
1999 ("de jure")
Traditional Waka poem from the Kokin Wakashū (first published in 905) Yoshiisa Oku and Akimori Hayashi; credited usually to Hiromori Hayashi ទំព័រគំរូ:*sound2 [២០]
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Jordan "Al-salam Al-malaki Al-urdoni" ("The Royal Anthem of Jordan") 1946 Abdul Monem Al-Refai Abdul Qader al-Taneer ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Kazakhstan "Meniñ Qazaqstanım" ("My Kazakhstan") 2006 Zhumeken Nazhimedenov (with modifications by Nursultan Nazarbayev) Shamshi Kaldayakov ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Kenya "Ee Mungu Nguvu Yetu" ("Oh God of All Creation") 1963 Graham Hyslop, G. W. Senoga-Zake, Thomas Kalume, Peter Kibukosya, and Washington Omondi The Anthem Commission ទំព័រគំរូ:*sound2
Flag of Kiribati.svg គីរីបាទី "Teirake Kaini Kiribati" ("Stand up, Kiribati") 1979 Urium Tamuera Ioteba Urium Tamuera Ioteba
 North Korea "Aegukka" ("The Patriotic Song") 1947 Pak Seyŏng Kim Wŏn'gyun
 South Korea "Aegukga" ("The Patriotic Song") 1948 An Chang-ho Ahn Eak-tae ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Kuwait "Al-Nasheed Al-Watani" ("National Anthem") 1978 Ahmad Meshari Al-Adwani Ibrahim Al-Soula ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Kyrgyzstan "Kyrgyz Respublikasynyn Mamlekettik Gimni" ("National Anthem of the Kyrgyz Republic") 1992 Djamil Sadykov and Eshmambet Kuluev Nasyr Davlesov and Kalyi Moldobasanov ទំព័រគំរូ:*sound2
 Laos "Pheng Xat Lao" ("National Anthem of Laos") 1947 Sisana Sisane Thongdy Sounthonevichit ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Latvia "Dievs, svētī Latviju!" ("God Bless Latvia") 1920 Kārlis Baumanis Kārlis Baumanis ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Lebanon "Lebanese National Anthem" 1927 Rashid Nakhle Wadih Sabra ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Lesotho "Lesotho Fatse La Bontata Rona" ("Lesotho, Land of Our Fathers") 1966 François Coillard Ferdinand-Samuel Laur
 Liberia "All Hail, Liberia, Hail!" 1847 Daniel Bashiel Warner Olmstead Luca ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Libya "Libya, Libya, Libya" 2011 Al Bashir Al Arebi Mohammed Abdel Wahab ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Liechtenstein "Oben am jungen Rhein" ("Up Above the Young Rhine") 1963 Jakob Josef Jauch unknown ទំព័រគំរូ:*sound2
 1. បញ្ជូនបន្ត ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស លីថួនី
"Tautiška giesmė" ("National Song") 1919 Vincas Kudirka Vincas Kudirka ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Luxembourg "Ons Heemecht" ("Our Homeland") 1895 Michel Lentz Jean Antoine Zinnen ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Macedonia "Denes nad Makedonija" ("Today Over Macedonia") 1992 ("de jure") Vlado Maleski Todor Skalovski
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Madagascar "Ry Tanindrazanay malala ô!" ("Oh, Beloved Land of our Ancestors") 1958 Pastor Rahajason Norbert Raharisoa ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Malawi "Mulungu dalitsa Malaŵi" ("God Bless Malawi") 1964 Michael-Fredrick Paul Sauka Michael-Fredrick Paul Sauka ទំព័រគំរូ:*sound2
 Malaysia "Negaraku" ("My Country") 1957 multiple Pierre-Jean de Béranger ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Maldives "Gaumii salaam" ("National Salute") 1972 Muhammad Jameel Didi Pandit Wannakuwattawaduge Don Amaradeva ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Mali "Pour l'Afrique et pour toi, Mali" ("For Africa and for You, Mali") 1962 Seydou Badian Kouyate Banzumana Sissoko
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Malta "L-Innu Malti" ("The Maltese Hymn") 1964 Dun Karm Psaila Robert Samut ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Marshall Islands "Forever Marshall Islands" 1991 Amata Kabua Amata Kabua ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Mauritania "National anthem of Mauritania" 1960 Baba Ould Cheikh Tolia Nikiprowetzky ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Mauritius "Motherland" 1968 Jean Georges Prosper Philippe Gentil (M.B.E. Esq.) ទំព័រគំរូ:*sound2
 Mexico "Himno Nacional Mexicano" ("Mexican National Anthem") 1854 (de facto)
1943 ("de jure")
Francisco González Bocanegra Jaime Nunó ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Micronesia "Patriots of Micronesia" 1991 unknown traditional German song (Ich hab' mich ergeben) ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Moldova "Limba noastră" ("Our Language") 1994 Alexei Mateevici Alexandru Cristea ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Monaco "Hymne Monégasque" ("Monégasque Anthem") 1848 Louis Notari Charles Albrecht ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Mongolia "Mongol ulsiin töriin duulal" ("National Anthem of Mongolia") 1950 Tsendiin Damdinsüren Bilegiin Damdinsüren and Luvsanjambyn Mördorj ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Montenegro "Oj, svijetla majska zoro" ("O, Bright Dawn of May") 2004 folk song Žarko Mirković[២១] ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Morocco "Hymne Chérifien" ("Anthem of Morocco") 1956 Ali Squalli Houssaini Léo Morgan ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Mozambique "Pátria Amada" (Beloved Homeland") 2002 Salomão J. Manhiça and Mia Couto Justino Sigaulane Chemane ទំព័រគំរូ:*sound2
 Myanmar "Kaba Ma Kyei" ("Till the End of the World") 1948 Saya Tin Saya Tin ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Namibia "Namibia, Land of the Brave" 1991 Axali Doëseb Axali Doëseb ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Nauru "Nauru Bwiema" ("Song of Nauru") 1968 Margaret Hendrie Laurence Henry Hicks
 Nepal "Sayaun Thunga Phool Ka" ("A Garland of Hundred Flowers")[២២] 2007 Byakul Maila[២៣] Amber Gurung ទំព័រគំរូ:*sound2
 Netherlands "Wilhelmus" ("William") 1568 (de facto), 1932 (de jure) Philips of Marnix, or Dirck Coornhert or Petrus Dathenus Adrianus Valerius ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស New Zealand "God Defend New Zealand"[note ១] 1940 (national hymn)[note ៨]
1977 (national anthem)[note ៨]
Thomas Bracken (English version)[note ៨]
Thomas H. Smith (Māori version)[note ៨]
John Joseph Woods[note ៨] ទំព័រគំរូ:*sound2
 Nicaragua "Salve a ti, Nicaragua" ("Hail to Thee, Nicaragua") 1918 Salomón Ibarra Mayorga Luis A. Delgadillo ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Niger "La Nigérienne" ("The Nigerien") 1961 Maurice Albert Thiriet Robert Jacquet and Nicolas Abel François Frionnet
 Nigeria "Arise, O Compatriots" 1978 John A. Ilechukwu, Eme Etim Akpan, B. A. Ogunnaike, Sotu Omoigui, and P. O. Aderibighe Nigerian Police Band, under the directorship of B. E. Odiase ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Norway "Ja, vi elsker dette landet" ("Yes, We Love This Country")[note ៩] 1864[note ១០] Bjørnstjerne Bjørnson Rikard Nordraak ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Oman "Nashid as-Salaam as-Sultani" ("National Anthem of Oman") 1932 Rashid bin Uzayyiz Al Khusaidi James Frederick Mills, arranged by Bernard Ebbinghaus ទំព័រគំរូ:*sound2
 Pakistan "Qaumī Tarāna" ("National Anthem") 1954 Hafeez Jullundhri Ahmed Ghulamali Chagla ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Palau "Belau rekid" ("Our Palau") 1980 multiple Ymesei O. Ezekiel ទំព័រគំរូ:*sound2
 Palestine "Fida'i" ("My Country") 1996 Said Al Muzayin Ali Ismael ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Panama "Himno Istmeño" ("Hymn of the Isthmus") 1925 Jeronimo de la Ossa Santos Jorge ទំព័រគំរូ:*sound2
 Papua New Guinea "O Arise, All You Sons"[note ១] 1975 Tom Shacklady Tom Shacklady ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Paraguay "Paraguayos, República o Muerte" ("Paraguayans, the Republic or Death") 1933 Francisco Acuña de Figueroa Francisco José Debali ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Peru "Himno Nacional del Perú" ("National Anthem of Peru") 1821 José de la Torre Ugarte y Alarcón Jose Bernardo Alcedo ទំព័រគំរូ:*sound2
 Philippines "Lupang Hinirang" ("Chosen Land") 1898 José Palma Julián Felipe ទំព័រគំរូ:*sound2
 Poland "Mazurek Dąbrowskiego" ("Poland Is Not Yet Lost, So long as we still live")[note ១១] 1926 Józef Wybicki unknown ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Portugal "A Portuguesa" ("The Portuguese") 1911 Henrique Lopes de Mendonça Alfredo Keil ទំព័រគំរូ:*sound2
 Qatar "As Salam al Amiri" ("Peace to the Amir") 1996 Sheikh Mubarak bin Saïf al-Thani Abdul Aziz Nasser Obaidan ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Romania "Deșteaptă-te, române!" ("Awaken Thee, Romanian") 1990 Andrei Mureşanu Anton Pann and Gheorghe Ucenescu ទំព័រគំរូ:*sound2
 Russia "Gosudarstvenny Gimn Rossiyskoy Federatsii" ("State Hymn of the Russian Federation") 2000 Sergey Mikhalkov Alexander Vasilyevich Alexandrov ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Rwanda "Rwanda Nziza" ("Beautiful Rwanda") 2002 Faustin Murigo Jean-Bosco Hashakimana ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Saint Kitts and Nevis "O Land of Beauty!"[note ១] 1983 Kenrick Georges Kenrick Georges ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Saint Lucia "Sons and Daughters of Saint Lucia" 1979 Charles Jesse Leton Felix Thomas
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Saint Vincent and the Grenadines "Saint Vincent, Land so beautiful" 1979 Phyllis Punnett Joel Bertram Miguel
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Samoa "The Banner of Freedom" 1962 Sauni Iiga Kuresa Sauni Iiga Kuresa
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស San Marino "Inno Nazionale della Repubblica" ("The National Anthem of the Republic") 1894 Federico Consolo Federico Consolo
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស São Tomé and Príncipe "Independência total" ("Total Independence") 1975 Alda Neves da Graça do Espírito Santo Manuel dos Santos Barreto de Sousa e Almeida ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Saudi Arabia "As-Salam Al Malaki" ("The Royal Salute") 1950 Ibrahim Khafaji Abdul Rahman Al-Khateeb ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Senegal "Pincez Tous vos Koras, Frappez les Balafons" ("Strum your Koras, Strike the Balafons") 1960 Léopold Sédar Senghor Herbert Pepper ទំព័រគំរូ:*sound2
 Serbia "Bože pravde" ("God of Justice") 1882 (de facto)
2006 (de jure)
Jovan Đorđević Davorin Jenko ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Seychelles "Kosta seywa" ("Join together all Seychellois") 1996 David François Marc André and George Charles Robert Payet David François Marc André and George Charles Robert Payet ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Sierra Leone "High We Exalt Thee, Realm of the Free" 1961 Clifford Nelson Fyle John Akar ទំព័រគំរូ:*sound2
 Singapore "Majulah Singapura" ("Onward Singapore") 1965 Zubir Said Zubir Said ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Slovakia "Nad Tatrou sa blýska" ("Lightning Over the Tatras")[note ៦] 1918 Janko Matúška folk tune ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Slovenia "Zdravljica" ("A Toast")[note ១២] 1989 France Prešeren Stanko Premrl ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Solomon Islands "God Save Our Solomon Islands"[note ១] 1978 Panapasa Balekana and Matila Balekana Panapasa Balekana
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Somalia "Qolobaa Calankeed" 2012 Abdullahi Qarshe Abdullahi Qarshe ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស South Africa "National anthem of South Africa"[note ១៣] 1997 Enoch Sontonga and C. J. Langenhoven Enoch Sontonga and Marthinus Lourens de Villiers ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស South Sudan "South Sudan Oyee!" 2011 Students and teachers of Juba University, 2011[២៤] Students and teachers of Juba University, 2011[២៤] ទំព័រគំរូ:*sound2
 Spain "La Marcha Real" ("The Royal March") 1770 none unknown ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Sri Lanka "Sri Lanka Matha" ("Mother Sri Lanka") 1951 Ananda Samarakoon Ananda Samarakoon ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Sudan "Nahnu Jund Allah Jund Al-watan" ("We Are the Army of God and of Our Land") 1956 Sayyed Ahmed Mohammed Salih Ahmad Murjan ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Suriname "God zij met ons Suriname" ("God Be With Our Suriname") 1959 Cornelis Atses Hoekstra and Henry de Ziel Johannes Corstianus de Puy
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Swaziland "Nkulunkulu Mnikati wetibusiso temaSwati" ("O Lord our God of the Swazi") 1968 Andrease Enoke Fanyana Simelane David Kenneth Rycroft ទំព័រគំរូ:*sound2
 Sweden "Du gamla, Du fria" ("Thou Ancient, Thou Free")[note ១៤] 19th century (de facto), never officially adopted Richard Dybeck folk tune ទំព័រគំរូ:*sound2
 Switzerland "Schweizerpsalm" ("Swiss Psalm") 1961 (de facto)
1981 ("de jure")
Leonhard Widmer (German),
Charles Chatelanat (French),
Camillo Valsangiacomo (Italian),
and Flurin Camathias (Romansch)
Alberich Zwyssig ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Syria "Humāt ad-Diyār" ("Guardians of the Homeland") 1936 Khalil Mardam Bey Mohammed Flayfel and Ahmad Salim Flayfel ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Tajikistan "Surudi Milli" ("National Anthem") 1991 Gulnazar Keldi Suleiman Yudakov ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Tanzania "Mungu ibariki Afrika" ("God Bless Africa") 1961 collectively Enoch Sontonga ទំព័រគំរូ:*sound2
 Thailand "Phleng Chat" ("National Song")[note ១៥] 1939 Luang Saranupraphan Peter Feit ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Togo "Salut à toi, pays de nos aïeux" ("Hail to Thee, Land of our Forefathers") 1960 Alex Casimir-Dosseh Alex Casimir-Dosseh ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Tonga "Ko e fasi ʻo e tuʻi ʻo e ʻOtu Tonga" ("Song of the King of the Tonga Islands") 1875 Uelingatoni Ngū Tupoumalohi Karl Gustavus Schmitt
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Trinidad and Tobago "Forged from the Love of Liberty" 1962 Patrick Castagne Patrick Castagne ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Tunisia "Humat al-Hima" ("Defenders of the Homeland") 1987 Mustafa Sadiq Al-Rafi'i and Aboul-Qacem Echebbi Mohammed Abdelwahab ទំព័រគំរូ:*sound2
 Turkey "İstiklâl Marşı" ("The March of Independence") 1921 Mehmet Akif Ersoy Osman Zeki Üngör ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Turkmenistan "Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň Döwlet Gimni" ("The State Anthem of Independent and Neutral Turkmenistan") 2008 collectively Veli Mukhatov ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Tuvalu "Tuvalu mo te Atua" ("Tuvalu for the Almighty")[note ១] 1978 Afaese Manoa Afaese Manoa
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Uganda "Oh Uganda, Land of Beauty" 1962 George Wilberforce Kakoma George Wilberforce Kakoma ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Ukraine "Shche ne vmerla Ukraina" ("Ukraine's Glory Has Not Perished") 1917 Pavlo Chubynsky Mykhaylo Verbytsky ទំព័រគំរូ:*sound2
 United Arab Emirates "Ishy Biladi" ("Long Live my Homeland") 1971 Arif Al Sheikh Abdullah Al Hassan Saad Abdel Wahab ទំព័រគំរូ:*sound2
 United Kingdom "God Save the Queen" 1745 Henry Carey unknown ទំព័រគំរូ:*sound2
 United States "The Star-Spangled Banner"[note ១៦] 1931 Francis Scott Key John Stafford Smith ទំព័រគំរូ:*sound2
 Uruguay "Himno Nacional" ("National Anthem") 1848 Francisco Acuña de Figueroa Francisco José Debali ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Uzbekistan "O`zbekiston Respublikasining Davlat Madhiyasi" ("National Anthem of the Republic of Uzbekistan") 1991 Abdulla Aripov Mutal Burhanov ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Vanuatu "Yumi, Yumi, Yumi" ("We, We, We") 1980 François Vincent Ayssav François Vincent Ayssav ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Vatican City "Marche Pontificale"
("Pontifical Anthem and March")
1949 Antonio Allegra Charles Gounod ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Venezuela "Gloria al Bravo Pueblo" ("Glory to the Brave People") 1881 Vicente Salias Juan José Landaeta ទំព័រគំរូ:*sound2
 Vietnam "Tiến Quân Ca" ("Marching Song") 1945 Văn Cao Văn Cao ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Yemen "National anthem of Yemen" 1990 Abdallah Abdulwahab Noman Ayoob Tarish ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Zambia "Stand and Sing of Zambia, Proud and Free" 1964 collectively Enoch Sontonga ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Zimbabwe "Simudzai Mureza WeZimbabwe" ("O Lift High The Banner Of Zimbabwe") 1994 Solomon Mutswairo Fred Changundega ទំព័រគំរូ:*sound2

Anthems of other states and territories[កែប្រែ]

This table includes anthems of de facto sovereign states which are not members or observers of the United Nations. Many of them have received little or no recognition from the international community; some are widely considered to be part of one of the countries listed above.

Territory Territorial anthem Date adopted Lyrics writer Officially known as Music writer Audio
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Abkhazia "Aiaaira"
("Victory")
1992 Genady Alamiya "State Anthem of the Republic of Abkhazia" Valera Çkaduwa
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Kosovo "Europe"[២៥] 2008 No lyrics[២៥] "State Anthem of the Republic of Kosovo" Mendi Mengjiqi[២៥] ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Nagorno-Karabakh "Azat u ankakh Artsakh"
("Free and independent Artsakh")
1992 Vardan Hakobyan "Unofficial State Anthem of the Nagorno-Karabakh Republic" Armen Nasibyan ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Northern Cyprus "İstiklâl Marşı"
("Independence March")
1921 Mehmet Akif Ersoy "The Turkish Cypriot State Anthem" Zeki Üngör ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Somaliland "Samo ku waar" 1991 Hassan Sheikh Mumin "Somaliland" Hassan Sheikh Mumin ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស South Ossetia "Respublikæ Hussar Irystony Paddzahadon Gimn"
("National Anthem of South Ossetia")
1995 Totraz Kokaev "Respwlikæ Hwßar İrisânı Pađzahadân Ģimń" Felix Alborov
ទំព័រគំរូ:ROC "San Min Chu-i"
("Three Principles of the People")[note ១៧]
1937 (de facto)
1943 (de jure)
Sun Yat-sen "National Anthem of the Republic of China"[note ១៨] Ch'eng Mao-yün ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Transnistria "My slavim tebia, Pridnestrovie"
("We glorify you, Pridnestrovie")
1992 Boris Parmenov, Vitaly Pishenko, Nicholas Bozhko "Mı slavim tebia Prîdnestrâviē" Boris Alexandrov ទំព័រគំរូ:*sound2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Sahrawi Arab Democratic Republic Western Sahara "Yā Banīy As-Saharā"
("O Sons of the Sahara")
1979 unknown "Western Sahrawi Arab Democratic Republican Anthem" unknown

See also[កែប្រែ]

Notes[កែប្រែ]

 1. ១,០ ១,១ ១,២ ១,៣ ១,៤ ១,៥ ១,៦ ១,៧ ១,៨ ១,៩ "God Save the Queen" is one of New Zealand's two national anthems and the royal anthem of Antigua and Barbuda, Australia, the Bahamas, Canada, Jamaica, Papua New Guinea, Saint Kitts and Nevis, the Solomon Islands, and Tuvalu.
 2. "My Belarusy" was originally adopted by the Byelorussian Soviet Socialist Republic.
 3. "Lijepa naša domovino" was originally adopted by the Socialist Republic of Croatia.
 4. ៤,០ ៤,១ "Hymn to Liberty" is the national anthem of both Cyprus and Greece.
 5. By the power of the Constitution of Cyprus, the Turkish national anthem "İstiklâl Marşı" was used when a Turkish Cypriot representative was present. The practice lasted up to 1963.
 6. ៦,០ ៦,១ Originally adopted by Czechoslovakia as a part of its hymn in 1918 (together with Slovak "Nad Tatrou sa blýska"), and latter in 1993 by the Czech Republic (already without the Slovak part).
 7. Denmark's royal anthem is "Kong Kristian" ("King Christian").
 8. ៨,០ ៨,១ ៨,២ ៨,៣ ៨,៤ This refers to "God Defend New Zealand", not "God Save the Queen".
 9. Until the early 20th century, "Sønner av Norge" was the most recognised national anthem of Norway. Also "Norges Skaal" and "Mitt lille land" have at times been described as national anthems. Norway's royal anthem is "Kongesangen".
 10. The song was first performed in 1864, but only gradually came to replace the older national anthem "Sønner av Norge" as de facto national anthem
 11. Also known by its incipit: "Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy" ("Poland Is Not Yet Lost, So long as we still live").
 12. "Zdravljica" was originally adopted by the Socialist Republic of Slovenia. Only the seventh stanza of the song is used as the national anthem.
 13. The "National Anthem of South Africa" is a hybrid of "Nkosi Sikelel' iAfrika" ("God Bless Africa") and "Die Stem van Suid-Afrika" ("The Call of South Africa").
 14. Sweden's royal anthem is "Kungssången".
 15. Thailand's royal anthem is "Phleng Sansoen Phra Barami".
 16. Written in 1814. Prior to 1931 various songs, including The Star-Spangled Banner were used, including "Hail, Columbia", "My Country, 'Tis of Thee", and "America the Beautiful"
 17. "National Banner Song" is used as the alternate anthem for the Republic of China at international events such as the Olympic Games.
 18. The official state name of Taiwan is the "Republic of China".

General

 • Bristow, Michael Jamieson (2006-10-28). National Anthems of the World. Cassell. ISBN 0-304-36826-1.
 • Hang, Xing (2003-09-28). Encyclopedia of National Anthems. The Scarecrow Press. ISBN 0-8108-4847-3.
 • Leonard, Hal (1996-01-01). National Anthems from Around the World. Hal Leonard Corporation. ISBN 0-7935-6079-9.
 • "National Anthems of the World". National Anthems of the World. Flagdom. Retrieved 28 March 2012.

Specific

 1. "Anthem". Reference.com. Lexico Publishing Group. Retrieved 2008-06-26.
 2. "National anthem". Encyclopædia Britannica. 2008. 
 3. "Royal anthem "God Save The Queen"". Department of Canadian Heritage. Archived from the original on 2008-08-08. Retrieved 2008-04-17.
 4. "What are the world's oldest national anthems?". NationalAnthems.me. Retrieved 2011-08-14.
 5. "The Dutch Royal House". Dutch Royal House. Archived from the original on 2008-02-10. Retrieved 2008-04-17.
 6. Japan Policy Research Institute JPRI Working Paper No. 79. Published July 2001. Retrieved July 7, 2007
 7. "Lost for words". The Economist. 2007-07-26. Retrieved 2008-04-17.
 8. "'Bird's Nest' Ballads: Olympic National Anthems". NPR. 2008-08-07. Retrieved 2008-10-02.
 9. "God Save the King". 15. The Gentleman's Magazine. October 1745: 552.
 10. "La Marseillaise". Fordham University. Retrieved 2008-04-17.
 11. "Facts and figures". Government of Switzerland. Retrieved 2008-04-17.
 12. Ash, Timothy Garton (2008-01-17). "There are great national anthems – now we need an international one". "The Guardian". Retrieved 2008-04-17.
 13. "List of Member States". United Nations. Retrieved 2015-07-18.
 14. "List of Observer States". United Nations. Archived from the original on 2009-05-09. Retrieved 2015-07-18.
 15. "National Anthems of the World" (7th edn), pp. 12–13.
 16. "National Anthems of the World" (7th edn), pp. 14–17.
 17. "National Anthems of the World" (7th edn), pp. 18–21.
 18. "Bosnia Anthem Gets Lyrics After 10 Years", Bosnia Insight, February 23, 2009.
 19. "Elementary schools face new mandate: Patriotism, 'Kimigayo'". The Japan Times Online. Kyodo News. 2008-03-29. Retrieved 2011-08-20.
 20. 国旗及び国歌に関する法律 (法律第百二十七号) (in Japanese). Government of Japan. 1999-08-13. Retrieved 2011-08-20.CS1 maint: Unrecognized language (link)
 21. Datenbank-europa.de
 22. Christine Zuchora-Walske (2008). Nepal in Pictures. Twenty-First Century Books. p. 69. ISBN 0-8225-8578-2. Retrieved 2011-07-23.
 23. "Nepali Cabinet Approves New National Anthem". People's Daily. 2007-04-20. Retrieved 2011-07-23.
 24. ២៤,០ ២៤,១ Martell, Peter (2011-01-11). "A Song for South Sudan: Writing a New National Anthem". BBC News. Retrieved 10 July 2011.
 25. ២៥,០ ២៥,១ ២៥,២ "Kosovo Approves Anthem with No Lyrics". Balkan Insight. 2008-06-11. Archived from the original on 2008-06-12. Retrieved 2008-06-11. Most of the parliamentary groups said they listened to all three shortlisted proposals but opted for the composition called ‘Europe’ by Mehdi Mengjiqi, which has no lyrics as it would respect the multi-ethnic nature of Kosovo.

ទំព័រគំរូ:Nationalanthemsoftheworld ទំព័រគំរូ:National symbols ទំព័រគំរូ:Featured list