បញ្ជីរាយនាមព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសោយរាជ្យនៅដើមសម័យអង្គរ(ឆ្នាំ៨០២ ដល់ ឆ្នាំ៩៤៤)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

បញ្ជីព្រះមហាក្សត្រ[កែប្រែ]

លេខរៀង ព្រះមហាក្សត្រ ព្រះនាមផ្ទាល់ រជ្ជកាល
ជយវម៌្មទី៣ មិនស្គាល់ ៨០២-៨៥០
ជយវម៌្មទី៤ មិនស្គាល់ ៨៥០-៨៧៧
រុទ្រវម៌្មទី២ ឥន្ទ្រវម៌្ម ?-?
ប្ឫថិវេន្ទ្រវម៌្ម ឥន្ទ្រវម៌្ម ?-?
ឥន្ទ្រវម៌្មទី១ ឥន្ទ្រវម៌្ម ៨៧៧-៨៨៩
យឝោវម៌្មទី១ យឝោវធ៌ន ៨៨៩
ហឝ៌វម៌្មទី២ ហឝ៌វម៌្ម ៨៨៩-៩២៥
ឦឝានវម៌្មទី២ ឦឝានវម៌្ម ៩២៥-៩២៨
ជយវម៌្មទី៥ ជយវម៌្ម ៩២៥-៩៤១
១០ ហឝ៌វម៌្មទី៣ ហឝ៌វម៌្ម ៩៤១-៩៤៤