បញ្ជីរាយនាម កូដប្រទេស IOC

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
The flag of the international Olympic movement
The flag of the international Paralympic movement

[[គណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិ] (IOC) បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវ កូដប្រទេស[១] អក្សរកាត់មាន៣តួអក្សរ ដើម្បីសម្គាល់នូវក្រុមកីឡាករមកពីប្រទេសផ្សេងៗដែលបានចូលរួមក្នុងកីឡាអូឡាំពិក។ កូដប្រទេសនីមួយៗ គឺតំណាងឲ្យ គណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិក (NOC) មកពីប្រទេសនានា, ប៉ុន្តែក៏នៅមានកូដប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់កាលពីអតីតកាល ឧទាហរណ៍ ដូចជានៅក្នុងការប្រកួតកីឡាមុនៗ ឬសម្រាប់ក្រុមកីឡាករដែលមានសមាជិកមកពីប្រទេសដទៃផ្សេងគ្នាតែនៅក្នុងក្រុមតែមួយ ឬក្រុមកីឡាការដែលមានតំណាងឲ្យប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនជាផ្លូវការ។

Several of the IOC codes are different from the standard ISO 3166-1 alpha-3 codes. Other sporting organisations, such as FIFA or the Commonwealth Games Federation, use similar country codes to refer to their respective teams.

ប្រវត្តិ[កែប្រែ]

The 1956 Winter Olympics and 1960 Summer Olympics were the first Games to feature Initials of Nations to refer to each NOC in the published official reports.[២] However, the codes used at the next few Games were often based on the host nation's language (e.g., GIA for Japan at the 1956 Winter Olympics and 1960 Summer Olympics, both held in Italy, from Italian Giappone) or based on the French name for the nation (e.g., COR for Korea, from Corée). By the 1972 Winter Olympics, most codes were standardized on the current usage, but several have changed in recent years. Additionally, the dissolution of the Soviet Union, division and unification of Germany, breakup of Yugoslavia, dissolution of Czechoslovakia, and several other instances of geographical renaming[ត្រូវការអំណះអំណាង] have all resulted in code changes.

In addition to this list of over 200 NOCs, the participation of National Paralympic Committees (NPCs) at the Paralympic Games requires standardised IOC codes. namely Macau and the Faroe Islands, coded MAC and FRO respectively.[៣][៤]

គណៈកម្មាធិការ NOC បច្ចុប្បន្ន[កែប្រែ]

បច្ចុប្បន្ននេះ គណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិក (NOC) មានចំនួន២០៤ ដែលបានចូលរួមក្នុងចលនាអូឡាំពិកម។ តារាងខាងក្រោមនេះ បង្ហាញអំពី កូដ OIC មានតួអក្សរចំនួន៣ តំណាងឲ្យប្រទេសនិមួយៗ ដែលបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដោយគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិ (IOC)។ Codes used specifically for a Summer Games only or a Winter Games only, within the same year, are indicated by "S" and "W" respectively.

មាតិកា (តាមលំដាប់អក្សរឡាតាំង): A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z

A[កែប្រែ]

Code Link Nation (NOC) Other codes used
AFG [១] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias AFG|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias AFG at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias AFG]]
ALB [២] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias ALB|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ALB at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ALB]]
ALG [៣] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias ALG|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ALG at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ALG]] AGR (1964), AGL (1968 S)
AND [៤] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias AND|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias AND at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias AND]]
ANG [៥] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias ANG|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ANG at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ANG]]
ANT [៦] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias ANT|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ANT at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ANT]]
ARG [៧] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias ARG|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ARG at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ARG]]
ARM [៨] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias ARM|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ARM at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ARM]]
ARU [៩] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias ARU|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ARU at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ARU]]
ASA [១០] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias ASA|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ASA at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ASA]]
AUS [១១] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias AUS|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias AUS at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias AUS]] AUT (1956 W)
AUT [១២] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias AUT|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias AUT at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias AUT]] AUS (1956 W)
AZE [១៣] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias AZE|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias AZE at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias AZE]]

B[កែប្រែ]

Code Link Nation (NOC) Other codes used
BAH [១៤] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias BAH|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BAH at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BAH]]
BAN [១៥] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias BAN|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BAN at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BAN]]
BAR [១៦] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias BAR|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BAR at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BAR]] BAD (1964)
BDI [១៧] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias BDI|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BDI at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BDI]]
BEL [១៨] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias BEL|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BEL at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BEL]]
BEN [១៩] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias BEN|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BEN at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BEN]] DAY (1964), DAH (1968–1976)
BER [២០] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias BER|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BER at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BER]]
BHU [២១] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias BHU|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BHU at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BHU]]
BIH [២២] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias BIH|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BIH at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BIH]] BSH (1992 S)
BIZ [២៣] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias BIZ|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BIZ at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BIZ]] HBR (1968–1972)
BLR [២៤] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias BLR|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BLR at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BLR]]
BOL [២៥] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias BOL|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BOL at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BOL]]
BOT [២៦] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias BOT|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BOT at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BOT]]
BRA [២៧] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias BRA|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BRA at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BRA]]
BRN [២៨] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias BRN|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BRN at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BRN]]
BRU [២៩] Brunei
BUL [៣០] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias BUL|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BUL at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BUL]]
BUR [៣១] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias BUR|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BUR at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BUR]] VOL (1972–1984)

C[កែប្រែ]

Code Link Nation (NOC) Other codes used
CAF [៣២] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias CAF|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias CAF at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias CAF]] AFC (1968)
CAM [៣៣] កម្ពុជា CAB (1964), KHM (1972–1976)
CAN [៣៤] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias CAN|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias CAN at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias CAN]]
CAY [៣៥] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias CAY|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias CAY at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias CAY]]
CGO [៣៦] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias CGO|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias CGO at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias CGO]]
CHA [៣៧] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias CHA|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias CHA at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias CHA]] CHD (1964)
CHI [៣៨] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias CHI|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias CHI at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias CHI]] CIL (1956 W, 1960 S)
CHN [៣៩] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias CHN|22x20px|border|alt=|link=]] China
CIV [៤០] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias CIV|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias CIV at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias CIV]] IVC (1964), CML (1968)
CMR [៤១] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias CMR|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias CMR at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias CMR]]
COD [៤២] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias COD|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias COD at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias COD]] COK (1968), ZAI (1972–1996)
COK [៤៣] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias COK|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias COK at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias COK]]
COL [៤៤] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias COL|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias COL at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias COL]]
COM [៤៥] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias COM|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias COM at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias COM]]
CPV [៤៦] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias CPV|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias CPV at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias CPV]]
CRC [៤៧] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias CRC|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias CRC at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias CRC]] COS (1964)
CRO [៤៨] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias CRO|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias CRO at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias CRO]]
CUB [៤៩] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias CUB|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias CUB at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias CUB]]
CYP [៥០] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias CYP|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias CYP at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias CYP]]
CZE [៥១] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias CZE|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias CZE at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias CZE]]

D[កែប្រែ]

Code Link Nation (NOC) Other codes used
DEN [៥២] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias DEN|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias DEN at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias DEN]] DAN (1960 S, 1968 W), DIN (1968 S)
DJI [៥៣] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias DJI|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias DJI at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias DJI]]
DMA [៥៤] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias DMA|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias DMA at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias DMA]]
DOM [៥៥] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias DOM|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias DOM at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias DOM]]

E[កែប្រែ]

Code Link Nation (NOC) Other codes used
ECU [៥៦] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias ECU|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ECU at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ECU]]
EGY [៥៧] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias EGY|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias EGY at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias EGY]] RAU (1960, 1968), UAR (1964)
ERI [៥៨] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias ERI|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ERI at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ERI]]
ESA [៥៩] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias ESA|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ESA at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ESA]] SAL (1964–1976)
ESP [៦០] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias ESP|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ESP at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ESP]] SPA (1956–1964, 1968 W)
EST [៦១] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias EST|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias EST at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias EST]]
ETH [៦២] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias ETH|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ETH at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ETH]] ETI (1960, 1968)

F[កែប្រែ]

Code Link Nation (NOC) Other codes used
FIJ [៦៣] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias FIJ|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias FIJ at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias FIJ]] FIG (1960)
FIN [៦៤] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias FIN|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias FIN at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias FIN]]
FRA [៦៥] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias FRA|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias FRA at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias FRA]]
FSM [៦៦] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias FSM|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias FSM at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias FSM]]

G[កែប្រែ]

Code Link Nation (NOC) Other codes used
GAB [៦៧] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias GAB|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias GAB at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias GAB]]
GAM [៦៨] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias GAM|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias GAM at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias GAM]]
GBR [៦៩] Great Britain GRB (1956 W–1960), GBI (1964)
GBS [៧០] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias GBS|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias GBS at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias GBS]]
GEO [៧១] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias GEO|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias GEO at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias GEO]]
GEQ [៧២] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias GEQ|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias GEQ at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias GEQ]]
GER [៧៣] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias GER|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias GER at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias GER]] ALL (1968 W), ALE (1968 S)
GHA [៧៤] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias GHA|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias GHA at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias GHA]]
GRE [៧៥] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias GRE|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias GRE at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias GRE]]
GRN [៧៦] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias GRN|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias GRN at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias GRN]]
GUA [៧៧] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias GUA|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias GUA at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias GUA]] GUT (1964)
GUI [៧៨] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias GUI|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias GUI at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias GUI]]
GUM [៧៩] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias GUM|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias GUM at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias GUM]]
GUY [៨០] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias GUY|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias GUY at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias GUY]] GUA (1960), GUI (1964)

H[កែប្រែ]

Code Link Nation (NOC) Other codes used
HAI [៨១] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias HAI|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias HAI at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias HAI]]
HKG [៨២] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias HKG|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias HKG at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias HKG]] HOK (1960–1968)
HON [៨៣] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias HON|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias HON at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias HON]]
HUN [៨៤] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias HUN|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias HUN at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias HUN]] UNG (1956 W, 1960 S)

I[កែប្រែ]

Code Link Nation (NOC) Other codes used
INA [៨៥] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias INA|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias INA at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias INA]] INS (1960)
IND [៨៦] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias IND|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias IND at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias IND]]
IRI [៨៧] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias IRI|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias IRI at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias IRI]] IRN (1956–1988), IRA (1968 W)
IRL [៨៨] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias IRL|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias IRL at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias IRL]]
IRQ [៨៩] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias IRQ|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias IRQ at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias IRQ]] IRK (1960, 1968)
ISL [៩០] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias ISL|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ISL at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ISL]] ICE (1960 W, 1964 S)
ISR [៩១] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias ISR|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ISR at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ISR]]
ISV [៩២] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias ISV|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ISV at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ISV]]
ITA [៩៣] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias ITA|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ITA at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ITA]]
IVB [៩៤] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias IVB|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias IVB at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias IVB]]

J[កែប្រែ]

Code Link Nation (NOC) Other codes used
JAM [៩៥] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias JAM|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias JAM at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias JAM]]
JOR [៩៦] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias JOR|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias JOR at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias JOR]]
JPN [៩៧] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias JPN|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias JPN at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias JPN]] GIA (1956 W, 1960 S), JAP (1960 W)

K[កែប្រែ]

Code Link Nation (NOC) Other codes used
KAZ [៩៨] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias KAZ|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias KAZ at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias KAZ]]
KEN [៩៩] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias KEN|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias KEN at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias KEN]]
KGZ [១០០] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias KGZ|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias KGZ at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias KGZ]]
KIR [១០១] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias KIR|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias KIR at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias KIR]]
KOR [១០២] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias KOR|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias KOR at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias KOR]] COR (1956 W, 1960 S, 1968 S, 1972 S)
KSA [១០៣] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias KSA|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias KSA at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias KSA]] ARS (1968–1976), SAU (1980–1984)
KUW [១០៤] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias KUW|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias KUW at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias KUW]]

L[កែប្រែ]

Code Link Nation (NOC) Other codes used
LAO [១០៥] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias LAO|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias LAO at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias LAO]]
LAT [១០៦] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias LAT|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias LAT at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias LAT]]
LBA [១០៧] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias LBA|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias LBA at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias LBA]] LYA (1964), LBY (1968 W)
LBR [១០៨] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias LBR|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias LBR at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias LBR]]
LCA [១០៩] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias LCA|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias LCA at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias LCA]]
LES [១១០] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias LES|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias LES at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias LES]]
LIB [១១១] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias LIB|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias LIB at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias LIB]] LEB (1960 W, 1964 S)
LIE [១១២] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias LIE|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias LIE at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias LIE]] LIC (1956 W, 1964 S, 1968 W)
LTU [១១៣] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias LTU|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias LTU at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias LTU]] LIT (1992 W)
LUX [១១៤] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias LUX|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias LUX at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias LUX]]

M[កែប្រែ]

Code Link Nation (NOC) Other codes used
MAD [១១៥] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias MAD|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MAD at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MAD]] MAG (1964)
MAR [១១៦] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias MAR|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MAR at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MAR]] MRC (1964)
MAS [១១៧] ម៉ាឡេស៊ី MAL (1964–1988)
MAW [១១៨] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias MAW|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MAW at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MAW]]
MDA [១១៩] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias MDA|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MDA at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MDA]] MLD (1994)
MDV [១២០] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias MDV|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MDV at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MDV]]
MEX [១២១] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias MEX|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MEX at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MEX]]
MGL [១២២] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias MGL|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MGL at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MGL]] MON (1968 W)
MHL [១២៣] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias MHL|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MHL at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MHL]]
MKD [១២៤] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias MKD|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MKD at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MKD]]
MLI [១២៥] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias MLI|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MLI at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MLI]]
MLT [១២៦] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias MLT|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MLT at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MLT]] MAT (1960–1964)
MNE [១២៧] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias MNE|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MNE at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MNE]]
MON [១២៨] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias MON|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MON at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MON]]
MOZ [១២៩] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias MOZ|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MOZ at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MOZ]]
MRI [១៣០] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias MRI|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MRI at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MRI]]
MTN [១៣១] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias MTN|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MTN at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MTN]]
MYA [១៣២] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias MYA|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MYA at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MYA]] BIR (1960, 1968–1988), BUR (1964)

N[កែប្រែ]

Code Link Nation (NOC) Other codes used
NAM [១៣៣] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias NAM|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias NAM at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias NAM]]
NCA [១៣៤] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias NCA|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias NCA at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias NCA]] NCG (1964), NIC (1968)
NED [១៣៥] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias NED|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias NED at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias NED]] OLA (1956 W), NET (1960 W), PBA (1960 S), NLD (1964 S), HOL (1968–1988)
NEP [១៣៦] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias NEP|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias NEP at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias NEP]]
NGR [១៣៧] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias NGR|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias NGR at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias NGR]] NGA (1964)
NIG [១៣៨] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias NIG|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias NIG at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias NIG]] NGR (1964)
NOR [១៣៩] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias NOR|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias NOR at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias NOR]]
NRU [១៤០] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias NRU|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias NRU at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias NRU]]
NZL [១៤១] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias NZL|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias NZL at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias NZL]] NZE (1960, 1968 W)

O[កែប្រែ]

Code Link Nation (NOC) Other codes used
OMA [១៤២] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias OMA|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias OMA at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias OMA]]

P[កែប្រែ]

Code Link Nation (NOC) Other codes used
PAK [១៤៣] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias PAK|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias PAK at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias PAK]]
PAN [១៤៤] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias PAN|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias PAN at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias PAN]]
PAR [១៤៥] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias PAR|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias PAR at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias PAR]]
PER [១៤៦] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias PER|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias PER at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias PER]]
PHI [១៤៧] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias PHI|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias PHI at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias PHI]] FIL (1960, 1968)
PLE [១៤៨] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias PLE|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias PLE at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias PLE]]
PLW [១៤៩] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias PLW|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias PLW at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias PLW]]
PNG [១៥០] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias PNG|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias PNG at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias PNG]] NGY (1976–1980), NGU (1984–1988)
POL [១៥១] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias POL|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias POL at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias POL]]
POR [១៥២] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias POR|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias POR at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias POR]]
PRK [១៥៣] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias PRK|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias PRK at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias PRK]] NKO (1964 S, 1968 W), CDN (1968)
PUR [១៥៤] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias PUR|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias PUR at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias PUR]] PRI (1960), PRO (1968)

Q[កែប្រែ]

Code Link Nation (NOC) Other codes used
QAT [១៥៥] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias QAT|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias QAT at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias QAT]]

R[កែប្រែ]

Code Link Nation (NOC) Other codes used
ROU [១៥៦] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias ROU|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ROU at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ROU]] ROM (1956–1960, 1972–2006), RUM (1964–1968)
RSA [១៥៧] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias RSA|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias RSA at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias RSA]] SAF (1960–1972)
RUS [១៥៨] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias RUS|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias RUS at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias RUS]]
RWA [១៥៩] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias RWA|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias RWA at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias RWA]]

S[កែប្រែ]

Code Link Nation (NOC) Other codes used
SAM [១៦០] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias SAM|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SAM at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SAM]]
SEN [១៦១] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias SEN|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SEN at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SEN]] SGL (1964)
SEY [១៦២] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias SEY|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SEY at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SEY]]
SIN [១៦៣] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias SIN|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SIN at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SIN]]
SKN [១៦៤] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias SKN|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SKN at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SKN]]
SLE [១៦៥] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias SLE|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SLE at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SLE]] SLA (1968)
SLO [១៦៦] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias SLO|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SLO at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SLO]]
SMR [១៦៧] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias SMR|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SMR at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SMR]] SMA (1960–1964)
SOL [១៦៨] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias SOL|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SOL at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SOL]]
SOM [១៦៩] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias SOM|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SOM at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SOM]]
SRB [១៧០] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias SRB|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SRB at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SRB]]
SRI [១៧១] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias SRI|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SRI at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SRI]] CEY (1960-1964, 1972), CEI (1968 S)
STP [១៧២] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias STP|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias STP at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias STP]]
SUD [១៧៣] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias SUD|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SUD at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SUD]]
SUI [១៧៤] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias SUI|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SUI at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SUI]] SVI (1956 W, 1960 S), SWI (1960 W, 1964 S)
SUR [១៧៥] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias SUR|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SUR at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SUR]]
SVK [១៧៦] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias SVK|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SVK at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SVK]]
SWE [១៧៧] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias SWE|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SWE at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SWE]] SVE (1956 W, 1960 S), SUE (1968 S)
SWZ [១៧៨] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias SWZ|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SWZ at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SWZ]]
SYR [១៧៩] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias SYR|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SYR at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SYR]] RAU (1960), SIR (1968)

T[កែប្រែ]

Code Link Nation (NOC) Other codes used
TAN [១៨០] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias TAN|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias TAN at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias TAN]]
TGA [១៨១] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias TGA|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias TGA at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias TGA]] TON (1984)
THA [១៨២] ថៃ
TJK [១៨៣] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias TJK|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias TJK at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias TJK]]
TKM [១៨៤] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias TKM|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias TKM at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias TKM]]
TLS [១៨៥] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias TLS|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias TLS at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias TLS]] IOA (Individual Olympic Athletes, 2000)
TOG [១៨៦] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias TOG|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias TOG at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias TOG]]
TPE [១៨៧] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias TPE|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias TPE at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias TPE]][៥] RCF (1960), TWN (1964–1968), ROC (1972–1976)
TTO [១៨៨] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias TRI|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias TRI at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias TRI]] TRT (1964–1968)
TUN [១៨៩] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias TUN|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias TUN at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias TUN]]
TUR [១៩០] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias TUR|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias TUR at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias TUR]]
TUV [១៩១] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias TUV|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias TUV at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias TUV]]

U[កែប្រែ]

Code Link Nation (NOC) Other codes used
UAE [១៩២] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias UAE|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias UAE at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias UAE]]
UGA [១៩៣] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias UGA|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias UGA at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias UGA]]
UKR [១៩៤] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias UKR|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias UKR at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias UKR]]
URU [១៩៥] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias URU|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias URU at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias URU]] URG (1968)
USA [១៩៦] សហរដ្ឋអាមេរិក SUA (1960 S), EUA (1968 S)
UZB [១៩៧] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias UZB|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias UZB at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias UZB]]

V[កែប្រែ]

Code Link Nation (NOC) Other codes used
VAN [១៩៨] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias VAN|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias VAN at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias VAN]]
VEN [១៩៩] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias VEN|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias VEN at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias VEN]]
VIE [២០០] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias VIE|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias VIE at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias VIE]] VET (1964), VNM (1968–1976)
VIN [២០១] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias VIN|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias VIN at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias VIN]]

Y[កែប្រែ]

Code Link Nation (NOC) Other codes used
YEM [២០២] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias YEM|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias YEM at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias YEM]]

Z[កែប្រែ]

Code Link Nation (NOC) Other codes used
ZAM [២០៣] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias ZAM|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ZAM at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ZAM]] NRH (1964)
ZIM [២០៤] [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias ZIM|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ZIM at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ZIM]] RHO (1960–1972)

Historic NOCs and teams[កែប្រែ]

Codes still in use[កែប្រែ]

Fourteen historical NOCs or teams have codes that are still used in the IOC results database[៦] to refer to past medal winners from these teams.

Code Nation/Team Other codes used
AHO [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias AHO|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias AHO at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias AHO]]
ANZ [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias ANZ|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ANZ at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ANZ]]
BOH [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias BOH|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BOH at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BOH]]
BWI [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias BWI|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BWI at the 1960 Summer Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BWI]] ANT (1960, 1968), WID (1964)
EUA អាល្លឺម៉ង់ Unified Team of Germany GER (1956–1964)
EUN ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស IOC Unified Team
FRG [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias FRG|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias FRG at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias FRG]] ALL (1968 W), ALE (1968 S), GER (1972–1976)
GDR [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias GDR|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias GDR at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias GDR]] ADE (1968)
RU1 [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias RU1|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias RU1 at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias RU1]]
SCG [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias SCG|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SCG at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SCG]] YUG (1996 S-2002 W)
TCH [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias TCH|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias TCH at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias TCH]] CSL (1956 W), CZE (1960 W), CSV (1960 S), CZS (1964 S), CHE (1968 S)
URS [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias URS|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias URS at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias URS]] SOV (1968 W)
YUG [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias YUG|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias YUG at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias YUG]] JUG (1956–1960, 1968 W), YUS (1964 S)
ZZX ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស IOC Mixed teams

Obsolete codes[កែប្រែ]

Code Nation (NOC) Years Notes
BIR [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias BIR|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BIR at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BIR]] 1948–1988 Now [[File:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias MYA|22x20px|border|alt=|link=|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MYA]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MYA នៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកលើកទី|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MYA]] (MYA)
CEY [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias CEY|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias CEY at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias CEY]] 1948–1972 Now [[File:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias SRI|22x20px|border|alt=|link=|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SRI]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SRI នៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកលើកទី|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SRI]] (SRI)
DAH [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias DAH|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias DAH at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias DAH]] 1964–1976 Now [[File:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias BEN|22x20px|border|alt=|link=|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BEN]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BEN នៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកលើកទី|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BEN]] (BEN)
HBR [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias HBR|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias HBR at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias HBR]] 1968–1972 Now [[File:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias BIZ|22x20px|border|alt=|link=|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BIZ]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BIZ នៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកលើកទី|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BIZ]] (BIZ)
KHM [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias KHM|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias KHM at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias KHM]] 1972–1976 Now  កម្ពុជា (CAM)
MAL [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias MAL|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MAL at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias MAL]] 1956–1960 Competed independently prior to the formation of Malaysia in 1963.
Now  ម៉ាឡេស៊ី (MAS)
NBO [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias NBO|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias NBO at the 1956 Summer Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias NBO]] 1956
NRH [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias NRH|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias NRH at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias NRH]] 1964 Now [[File:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias ZAM|22x20px|border|alt=|link=|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ZAM]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ZAM នៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកលើកទី|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ZAM]] (ZAM)
RAU ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស United Arab Republic 1960 Now [[File:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias EGY|22x20px|border|alt=|link=|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias EGY]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias EGY នៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកលើកទី|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias EGY]] (EGY)
and [[File:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias SYR|22x20px|border|alt=|link=|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SYR]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SYR នៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកលើកទី|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SYR]] (SYR)
RHO [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias RHO|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias RHO at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias RHO]] 1960–1972 Now [[File:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias ZIM|22x20px|border|alt=|link=|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ZIM]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ZIM នៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកលើកទី|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ZIM]] (ZIM)
ROC [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias ROC|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ROC at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias ROC]] 1932–1976 Now competing under the name '[[File:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias TPE|22x20px|border|alt=|link=|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias TPE]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias TPE នៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកលើកទី|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias TPE]] (TPE)'
SAA [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias SAA|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SAA at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias SAA]] 1952 Competed independently prior to rejoining [[File:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias FRG|22x20px|border|alt=|link=|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias FRG]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias FRG នៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកលើកទី|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias FRG]] (FRG) in 1957.
UAR [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias UAR|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias UAR at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias UAR]] 1964–1968 Now [[File:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias EGY|22x20px|border|alt=|link=|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias EGY]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias EGY នៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកលើកទី|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias EGY]] (EGY)
VOL [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias VOL|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias VOL at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias VOL]] 1972–1984 Now [[File:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias BUR|22x20px|border|alt=|link=|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BUR]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BUR នៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកលើកទី|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias BUR]] (BUR)
YAR [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias YAR|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias YAR at the Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias YAR]] 1984–1988 Competed independently prior to Yemeni unification in 1990.
Now [[File:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias YEM|22x20px|border|alt=|link=|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias YEM]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias YEM នៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកលើកទី|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias YEM]] (YEM)
YMD [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias YMD|22x20px|border|alt=|link=]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias YMD at the 1988 Summer Olympics|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias YMD]] 1988
ZAI [[Image:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias ZAI|22x20px|border|alt=|link=]] Zaire 1972–1996 Now [[File:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias COD|22x20px|border|alt=|link=|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias COD]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias COD នៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកលើកទី|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias COD]] (COD)
 — ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស British Guiana 1948–1964 Now [[File:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias GUY|22x20px|border|alt=|link=|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias GUY]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias GUY នៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកលើកទី|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias GUY]] (GUY)
 — ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Gold Coast 1952 Now [[File:ទំព័រគំរូ:Country flag IOC alias GHA|22x20px|border|alt=|link=|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias GHA]] [[ទំព័រគំរូ:Country IOC alias GHA នៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកលើកទី|ទំព័រគំរូ:Country IOC alias GHA]] (GHA)

Two other significant code changes have occurred, both because of a change in the nation's designation as used by the IOC:

  • HOL was changed to NED for the Netherlands for the 1992 Games, reflecting the change in designation from Holland.
  • IRN was changed to IRI for Iran for the 1992 Games, reflecting the change in designation to Islamic Republic of Iran.

Special codes[កែប្រែ]

See also[កែប្រែ]

References[កែប្រែ]

  1. http://www.olympic.org/Documents/Commissions_PDFfiles/Olympic_Solidarity/2011_report_Moving_Forward.pdf
  2. Mallon, Bill (2004). "IOC and OCOG Abbreviations for NOCs" (PDF). Journal of Olympic History. 12 (2): 25–28. Retrieved 2008-02-08. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help); Unknown parameter |month= ignored (help)
  3. Faroe Islands
  4. Macau, China
  5. Official name given to the Republic of China for Olympic competition
  6. ៦,០ ៦,១ ៦,២ "Olympic Medal Winners". International Olympic Committee. Retrieved 2008-02-08.

ទំព័រគំរូ:Olympic Games