បញ្ជីរាយនាម សេដ្ឋវិទូ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

នេះគឺជាបញ្ជីរាយនាម តាមលំដាប់នាមត្រកូល ជាអក្សរខ្មែរពី ក ដល់ អ នៃសេដ្ឋវិទូដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញ ក៏ដូចជាអ្នកជំនាញផ្នែក វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម នៃសាខាសេដ្ឋកិច្ច, ទាំងអតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នកាល។ For a history of economics, see the article History of economic thought. Only economists with biographical articles in Wikipedia are listed here.

មាតិកា

សេដ្ឋវិទូ[កែប្រែ]

A[កែប្រែ]

Thomas Attwood
Grace Abbott
George Akerlof
Kenneth Arrow
Maurice Allais
Robert Aumann

B[កែប្រែ]

Jean Bodin
Frédéric Bastiat
Eugen von Boehm-Bawerk
Gary Becker
Fischer Black
James M. Buchanan
Ben Bernanke
Walter Block
Francine D. Blau
Olivier Blanchard
Willem Buiter

C[កែប្រែ]

Thomas Chalmers
Henry Charles Carey
John Bates Clark
John R. Commons
Attilio Celant
Augustin Carstens
Ha-Joon Chang

D[កែប្រែ]

Gérard Debreu
Harold Demsetz
Partha Dasgupta
Huw Dixon
Avinash Dixit
J. Bradford DeLong
Esther Duflo

E[កែប្រែ]

Friedrich Engels
Robert F. Engle

F[កែប្រែ]

William Fleetwood
Irving Fisher
Milton Friedman
Jason Furman
Robert Fogel

G[កែប្រែ]

Charles Gide
Henry George
John Kenneth Galbraith
Edward Glaeser
Ian Goldin

H[កែប្រែ]

David Hume
Friedrich Hayek
Eli Heckscher
Trygve Haavelmo
James Heckman
Glenn Hubbard

I[កែប្រែ]

J[កែប្រែ]

William Stanley Jevons

K[កែប្រែ]

Ibn Khaldun
Nicholas Kaldor
Finn E. Kydland
Anne Osborn Krueger

L[កែប្រែ]

John Law
Abba Lerner
Oskar Lange
Rosa Luxemburg
John Lott

M[កែប្រែ]

Thomas Malthus
John Stuart Mill
Alfred Marshall
Karl Marx
Ludwig von Mises
Gunnar Myrdal
Roger Myerson
Dale Mortensen
Xavier Sala i Martin
Dambisa Moyo

N[កែប្រែ]

Dudley North
John Forbes Nash

O[កែប្រែ]

Robert Owen
Bertil Ohlin
Elinor Ostrom

P[កែប្រែ]

Vilfredo Pareto
Arthur Cecil Pigou
Edward C. Prescott
Christina Paxson

Q[កែប្រែ]

Francois Quesnay

R[កែប្រែ]

David Ricardo
Joan Robinson
Murray Rothbard
Christina Romer
Matthew Rabin

S[កែប្រែ]

Jean-Baptiste Say
Adam Smith
Joseph Schumpeter
Paul Samuelson
Robert Solow
Joseph E. Stiglitz
Michael Spence
Mark Skousen
Hans-Werner Sinn
Robert Shiller
Lawrence Summers

T[កែប្រែ]

Anne Turgot
Frank William Taussig
Jan Tinbergen
Gordon Tullock

U[កែប្រែ]

V[កែប្រែ]

Thorstein Veblen
Paul Volcker

W[កែប្រែ]

Léon Walras
Max Weber
Knut Wicksell
Marilyn Waring
Martin Wolf

X[កែប្រែ]

Y[កែប្រែ]

Janet Yellen
Muhammad Yunus

Z[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]