Jump to content

បន្ទប់សារពត៌មាន

ពីវិគីភីឌា

បន្ទប់សារពត៌មាន​ គឺកន្លែងសំរាប់យកសារព័ត៌មាន និង ជាកនែ្លងត្រួតពិនិត្យផ្ទាងផ្ទាត់​ ដែលប្រើពេលវេលាវែងសំរាប់ធើ្វការប្រមូលពត៌មានថ្មី ដើម្បីបោះពុម្ពផ្សាយទៅក្នុង ទស្សនាវដី្តរឺកាសែតរឺផ្សផ្សាយតាមវិទ្យុនិង កពា្ចក់ទូរទស្សន៏ពេលខ្លះអង្គការវិជា្ញជីវះបាននិយាយអំពីបន្ទប់សារពត៌នៃសារពត័មា។

ការបោះពុម្ភផ្សាយ

[កែប្រែ]

នៅក្នុងការបោះពុម្ភផ្សាយការយកពត៌មាន​អង្គុយនៅលើតុដើម្បីប្រមូលពត៌និងសរសេរសំនុំបែបបទផ្សោងៗ​ទៅសមត្ថកិច្ច។ការពីមុនគេប្រើអង្កីលេខហើយបន្ទាប់មកទៀតនៅដើមឆាំ្ន១៩៨០គេប្រើប្រាសកំព្យូទ័រ ជំនួសវិញ ​ រឿងនោះបានធ្វើអោយអក្នបោះពុម្ភដែលជាធម្មតាអង្គុយនៅលើតុធំមួយ។ ទីកន្លែងណាដែលបានទទួលរឿងរ៉ាវ​ព្រិត្តការណ៏ហើយនឹងមានលទ្ទភាពអាចសរសេរឬនិពន្ធរឿងឡើង ជាទូទៅអក្នរាយការណ៏ ជាច្រើនប្រើប្រាសការដាក់បញ្ជួលរបៀបឬ​​​​ វិធីដើប្បីសរសេររឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេទោះបីពេលខ្លះអក្នសរសេរសារពត័មានរកវិធីផ្សេងៗ ភាគខ្លះៗនៃកាដាក់Tom Wolfe គីជាឧទាហរណ៏នៃការរាយការណ៏ ដែលមិនធ្វើតាមប្រភេទនេះ ម៉ូតនេះតាំងពីមុន៕​​​​​​​ មួយសម័កាលកន្លងផុតទៅអក្ននិពន្វបានសរសេរចំណងជើងដើម្បីលាតត្រដាងជា(សារធារណះជន) នៅលើទំព័រកាសែតរឺក៏ទំព័រទស្សនាវត្តី អក្ននិពន្វថែមទាំង ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ នៅលើរូបថត ផែនទីរឺក៏គំនូរផ្សេងៗទៀតដើម្បីប្រើជាមួយនិងពត៏មាន។ នៅក្នុងទំព័រការសែតទាំងអស់អក្នបោះពុម្ពថតចំលងដែលត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់នៅលើទំព័រទាំងនេះសំរាប់ធ្វើការបោះពុម្ពមួយគ្នា។ កន្លែងនេះត្រូវបានគេអោយឈ្មោះថា Copy desk ការរិយាល័យថតចំលងការរិយាល័យនេះត្រូវបានដោយ ប្រធានការរិយាល័យថតចំលង អក្នគ្រប់គ្រងការបោះពុម្ភឬ្ ក៏អក្នបោះពុម្ពសារពត័ មាន។​​ ការតព្វកិច្ចអក្នបោះពុម្ភជាច្រើនរួមបញ្ជួលទាំងcity editor ដែលត្រួវមើលអក្នយកសារព័តមាន តើធ្វើការបានឬមិនបានជាមួយនិងការរិយាល័យថតចំលង។

បន្ទប់សារព័ត៌មាន

របៀបនៃបន្ទប់គឺមានទ្រង់ទ្រាយនិងមុកតំនែង ដោយពឹងផ្អែកទៅល់ទំហំ នៃការបោះពុម្ភផ្សព្វផ្សាយ នៅពេលដែលវាបានបោះពុម្ភជាពិសេសប្រសិនបើជាការសែតព័តមានចេញរាល់ថ្ងៃ ដែលត្រូវបានបោះពុម្ភមួយណាក៏បាននៅពេលព្រឹក​(an a:m :cycle) រឺក៏នៅពេលល្ងាយ (a:P:m: cycle) ភាគច្រើនបំផុតនៃការសែតព័តមានដែលចេញរាល់ថ្ងៃ គឺត្រូវធ្វើតាមបែបបទ a. p .m cycle ។ ការសែតព័តមានស្ទើតែទាំងអស់នៅក្នុងបន្ទប់ព័តមាន អក្នបោះពុម្ភអាចទទួលសារព័តមានការសែត​ ប្រចាំថ្ងៃតាមបញ្ជាអក្នទិញ​ បានជាមួយនិងប្រធានបោះពុម្ភ ដើម្បីពិភាក្សាពីព័តមានណាដែលត្រួវនិងដាក់ នៅពីខាងមុខទំព័តការសែតនីនួយៗ ត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់យ៉ាងច្បាស់។​ នេះគឺ ចុកុងត្រាមួយ ដែលអោយឈ្នោះថា"ថវិការរួម​" គឹអ្វីដែលសមទៅនិងហេតុការណ៏ដែលមានន័រតាមប្រធានបទនៃការចូលរួមគឺបា្រក់លៃទុករឺជាថិវិការមួយសំរាប់ចចំនាយធើ្វម៉្យាងនៅក្នុងចនោ្លះព័ត៌មានបន្ទាប់ បន្ទាប់ព៏ត៌មានតែងតែមានតុការិយាល័យ កិច្ចការដែលមានប្រធានបុគ្គលិកទួទលខុសត្រូវបណ្តោះអាសន្នឆើ្លយការហៅទូទរស័ព្ទ ទទូលសារតាមម៉ាសិន​ទូទលសារនិងអីម៉ែលពីសារធារណៈ​ជនហើយនិងអ្នកយក ព៏ត៌មាន។ ការិយាល័យកិច្ចការគឺទួទលខុសត្រូវលើការចាត់ចែកអ្នករាយការណ៏យកព៏ត៌មានរឺក៏ការសំរេចចិត្តអី្វៗ ដែលត្រូវបិទបាំហើយអី្វដែលមិនត្រឹមត្រូវបិទបាំងនៅក្នុងបន្ទាប់ព៏ត៌មានមកនិយាយម្តងមូយៗ ឬពីសំខាន់ដែលនៅសល់ពីបន្ទាប់ព័ត៌មានដោយធើ្វការអនុញ្ញតអោយបុគ្កលិកដែលធើ្វការនៅការិយាល័យនោះហើយគេគ្រប់គា្ននៅក្នុងបន្ទាប់ព៏ត៌មាន។នៅបន្ទាប់ព៏ត៌មានមូយចំនូនបែបបទនៃការសហការ ធើ្វការរួមគា្នហៅថាMaestro concept នេះគឺជាប្រពន័្ធដែលល្បីល្បាញហើយក៏ជាវិធីដែលភា្ចប់ទៅនិងការបង្ហាញនៃទុកអីវ៉ាន់​ ហើយបានទៅទិញគ្រឿងផ្សាយពត៌មានក្នុងថៃ្ងនេះមកអ្នកអានការរួមបដៃហើយ មកជាលើកដំបូងនៅគំនិត ដែលបានចាប់ផ្តើមសង់នៅជាន់នៃអាគារដែលជារឿងនៅលើជីវិត​ដោយយករូបថតបពា្ចល ជាមួយគ្នានការរៀបចំផែនការហើយនិងការយកពត៌មានអស់រយះពេលជាយូជាមូយទៅនិង អ្នករាយការណ៏លេខនៃវចិត្រសិល្បះ បន្ទប់ផ្សាយពត៌មាន​​​គឺប្រហាក់ប្រហែលទៅនិងបន្ទប់សារពត៌មាន​​ ការចំលងអស់ទិសភាពដែលទាំងនោះបន្ទប់សារពត៌មានទាំងនោះការរួមបពា្ចលដាក់បន្ទប់តូចទៅការប្រើ វេដីអូ ហើយសោតកម្មដែលពូកគេធើ្វការដូចនេះឋិតនៅបន្ទប់ទៅនិងវិទ្យុ ហើយបន្ទប់ទូរស្សន៏បា្លស់ប្តូរក្នុងបន្ទប់សារពត៌មានសហរដ្ធអារិច មានការទំនើបទៅនិងបន្ទប់សារពត៌មានដោយទែ្បកការបា្លស់ប្តូរនៅចុង ឆ្នាំ៥០ជាមួយកុំព្យូទរ័ ដោយសេចក្តីរាយការណ៏ទៅលើអង្គលីលេខហើយសេចក្តីរាយការណ៏ក្រោយបង្អស់ទៅនិងសិល្បះខាងសិក្សានិងធើ្វកែវយឺតហើយក្រោយមកក្រុមនៃជនជាតិភាគតិចមូយចំនូនសួរបន្ទប់ មកក្រុមជន់ជាតិភាគតិចមកនែ្លងដែលធ្វើការងារដូច ស្រ្តីរាយការណ៏ពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ អត្ថបទយ៉ាងល្អ។ ការរួមបពា្ចលនៅការចាត់ចែងការផងដែរមានការយកពត៌មាន ជាច្រើនដែលបានយកពីរអ៊ិនណែតហើយ រាយការណ៏ជាច្រើន បានដាក់បពា្ចលនៅវែសាយគេហទំព័រ ទៅលើសារពត៌មានដើម្បើយកការបោះពុម្ពហើនិងការផ្សាយ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការមិនបានផ្លាស់ផ្តូរ នៅលើពត៌មានជាច្រើនអ្នករាយការណ៏​ក៏ប្រើប្រាស់សៀវភៅសរសេរមួយដើម្បីកត់ត្រា ធើ្វសំរាប់សេចក្តីរាយការណ៏ហើយនិងការយកពត៌មាន តាមទូរស័ព្ទផងដែរ។ ហើយដូចនេះហើយមានសារះសំខាន់ចាំបាច់បំផុតដើម្បីធើ្វសេចកី្តរាយ ការណ៏។