បរ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Boron
5B
Hydrogen (diatomic nonmetal)
Helium (noble gas)
Lithium (alkali metal)
Beryllium (alkaline earth metal)
Boron (metalloid)
Carbon (polyatomic nonmetal)
Nitrogen (diatomic nonmetal)
Oxygen (diatomic nonmetal)
Fluorine (diatomic nonmetal)
Neon (noble gas)
Sodium (alkali metal)
Magnesium (alkaline earth metal)
Aluminium (other metals)
Silicon (metalloid)
Phosphorus (polyatomic nonmetal)
Sulfur (polyatomic nonmetal)
Chlorine (diatomic nonmetal)
Argon (noble gas)
Potassium (alkali metal)
Calcium (alkaline earth metal)
Scandium (transition metal)
Titanium (transition metal)
Vanadium (transition metal)
Chromium (transition metal)
Manganese (transition metal)
Iron (transition metal)
Cobalt (transition metal)
Nickel (transition metal)
Copper (transition metal)
Zinc (transition metal)
Gallium (other metals)
Germanium (metalloid)
Arsenic (metalloid)
Selenium (polyatomic nonmetal)
Bromine (diatomic nonmetal)
Krypton (noble gas)
Rubidium (alkali metal)
Strontium (alkaline earth metal)
Yttrium (transition metal)
Zirconium (transition metal)
Niobium (transition metal)
Molybdenum (transition metal)
Technetium (transition metal)
Ruthenium (transition metal)
Rhodium (transition metal)
Palladium (transition metal)
Silver (transition metal)
Cadmium (transition metal)
Indium (other metals)
Tin (other metals)
Antimony (metalloid)
Tellurium (metalloid)
Iodine (diatomic nonmetal)
Xenon (noble gas)
Caesium (alkali metal)
Barium (alkaline earth metal)
Lanthanum (lanthanide)
Cerium (lanthanide)
Praseodymium (lanthanide)
Neodymium (lanthanide)
Promethium (lanthanide)
Samarium (lanthanide)
Europium (lanthanide)
Gadolinium (lanthanide)
Terbium (lanthanide)
Dysprosium (lanthanide)
Holmium (lanthanide)
Erbium (lanthanide)
Thulium (lanthanide)
Ytterbium (lanthanide)
Lutetium (lanthanide)
Hafnium (transition metal)
Tantalum (transition metal)
Tungsten (transition metal)
Rhenium (transition metal)
Osmium (transition metal)
Iridium (transition metal)
Platinum (transition metal)
Gold (transition metal)
Mercury (transition metal)
Thallium (other metals)
Lead (other metals)
Bismuth (other metals)
Polonium (other metals)
Astatine (metalloid)
Radon (noble gas)
Francium (alkali metal)
Radium (alkaline earth metal)
Actinium (actinide)
Thorium (actinide)
Protactinium (actinide)
Uranium (actinide)
Neptunium (actinide)
Plutonium (actinide)
Americium (actinide)
Curium (actinide)
Berkelium (actinide)
Californium (actinide)
Einsteinium (actinide)
Fermium (actinide)
Mendelevium (actinide)
Nobelium (actinide)
Lawrencium (actinide)
Rutherfordium (transition metal)
Dubnium (transition metal)
Seaborgium (transition metal)
Bohrium (transition metal)
Hassium (transition metal)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (transition metal)
Ununtrium (unknown chemical properties)
Flerovium (unknown chemical properties)
Ununpentium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Ununseptium (unknown chemical properties)
Ununoctium (unknown chemical properties)


B

Al
berylliumboroncarbon
Boron នៅក្នុងតារាងខួបនៃធាតុគីមី
រូបរាង
black-brown

boron (β-rhombohedral)[១]
លក្ខណៈទូទៅ
ឈ្មោះ, និមិត្តសញ្ញា, លេខ boron, B, 5
Pronunciation /ˈbɔərɒn/
ក្រុម, ខួប, block 13, 2, p
ទម្ងន់អាតូម {{{atomic mass}}}
លេខអេឡិចត្រុង [He] 2s2 2p1
2, 3
Physical properties
Phase solid
ដង់ស៊ីតេអង្គធាតុរាវ នៅ ចំណុចរលាយ 2.08 g·cm−3
ចំណុចរលាយ 2349 K, 2076 °C, 3769 °F
ចំណុចរំពុះ 4200 K, 3927 °C, 7101 °F
Heat of fusion 50.2 kJ·mol−1
Heat of vaporization 508 kJ·mol−1
Molar heat capacity 11.087 J·mol−1·K−1
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 2348 2562 2822 3141 3545 4072
Atomic properties
ចំនួនអុកស៊ីតកម្ម 3, 2, 1, −1, −5
((a mildly acidic oxide))
អេឡិចត្រូនេកាទីវ 2.04 (Pauling scale)
Ionization energies
(more)
1st: {{{1st ionization energy}}} kJ·mol−1
2nd: {{{2nd ionization energy}}} kJ·mol−1
3rd: {{{3rd ionization energy}}} kJ·mol−1
Atomic radius 90 pm
Covalent radius 84±3 pm
Van der Waals radius 192 pm
Miscellanea
ទម្រង់គ្រីស្តាល rhombohedral
Magnetic ordering diamagnetic
Electrical resistivity (20 °C) ~106Ω·m
Thermal conductivity 27.4 W·m−1·K−1
Thermal expansion (25 °C) β form: 5–7 µm·m−1·K−1
Speed of sound (thin rod) (20 °C) 16,200 m·s−1
Mohs hardness ~9.5
CAS registry number 7440-42-8
History
Discovery Joseph Louis Gay-Lussac and Louis Jacques Thénard[២] (30 June 1808)
First isolation Humphry Davy[៣] (9 July 1808)
Most stable isotopes
Main article: Isotopes of boron
iso NA half-life DM DE (MeV) DP

ទំព័រគំរូ:Infobox element/isotopes stable[៤] ទំព័រគំរូ:Infobox element/isotopes stable[៤]

10B content may be as low as 19.1% and as high as 20.3% in natural samples. 11B is the remainder in such cases.[៥]
· references

Boron is a chemical element with symbol B and atomic number 5. Produced entirely by cosmic ray spallation and supernovae and not by stellar nucleosynthesis, it is a low-abundance element in the Solar system and in the Earth's crust.[៦] Boron is concentrated on Earth by the water-solubility of its more common naturally occurring compounds, the borate minerals. These are mined industrially as evaporites, such as borax and kernite. The largest known boron deposits are in Turkey, the largest producer of boron minerals.

Elemental boron is a metalloid that is found in small amounts in meteoroids but chemically uncombined boron is not otherwise found naturally on Earth. Industrially, very pure boron is produced with difficulty because of refractory contamination by carbon or other elements. Several allotropes of boron exist: amorphous boron is a brown powder; crystalline boron is silvery to black, extremely hard (about 9.5 on the Mohs scale), and a poor electrical conductor at room temperature. The primary use of elemental boron is as boron filaments with applications similar to carbon fibers in some high-strength materials.

Boron is primarily used in chemical compounds. About half of all consumption globally, boron is used as an additive in glass fibers of boron-containing fiberglass for insulation and structural materials. The next leading use is in polymers and ceramics in high-strength, lightweight structural and refractory materials. Borosilicate glass is desired for its greater strength and thermal shock resistance than ordinary soda lime glass. Boron compounds are used as fertilizers in agriculture and in sodium perborate bleaches. A small amount of boron is used as a dopant in semiconductors, and reagent intermediates in the synthesis of organic fine chemicals. A few boron-containing organic pharmaceuticals are used or are in study. Natural boron is composed of two stable isotopes, one of which (boron-10) has a number of uses as a neutron-capturing agent.

In biology, borates have low toxicity in mammals (similar to table salt), but are more toxic to arthropods and are used as insecticides. Boric acid is mildly antimicrobial, and several natural boron-containing organic antibiotics are known.[៧] Boron is essential to life. Small amounts of boron compounds play a strengthening role in the cell walls of all plants, making boron a necessary plant nutrient. Boron is involved in the metabolism of calcium in both plants and animals. It is considered an essential nutrient for humans, and boron deficiency is implicated in osteoporosis.

History[កែប្រែ]

The word boron was coined from borax, the mineral from which it was isolated, by analogy with carbon, which boron resembles chemically.

Borax, its mineral form then known as tincal, glazes were used in China from AD 300, and some crude borax reached the West, where the Persian alchemist Jābir ibn Hayyān apparently mentioned it in AD 700. Marco Polo brought some glazes back to Italy in the 13th century. Agricola, around 1600, reports the use of borax as a flux in metallurgy. In 1777, boric acid was recognized in the hot springs (soffioni) near Florence, Italy, and became known as sal sedativum, with primarily medical uses. The rare mineral is called sassolite, which is found at Sasso, Italy. Sasso was the main source of European borax from 1827 to 1872, when American sources replaced it.[៨][៩] Boron compounds were relatively rarely used until the late 1800s when Francis Marion Smith's Pacific Coast Borax Company first popularized and produced them in volume at low cost.[១០]

Boron was not recognized as an element until it was isolated by Sir Humphry Davy[៣] and by Joseph Louis Gay-Lussac and Louis Jacques Thénard.[២] In 1808 Davy observed that electric current sent through a solution of borates produced a brown precipitate on one of the electrodes. In his subsequent experiments, he used potassium to reduce boric acid instead of electrolysis. He produced enough boron to confirm a new element and named the element boracium.[៣] Gay-Lussac and Thénard used iron to reduce boric acid at high temperatures. By oxidizing boron with air, they showed that boric acid is an oxidation product of boron.[២][១១] Jöns Jakob Berzelius identified boron as an element in 1824.[១២] Pure boron was arguably first produced by the American chemist Ezekiel Weintraub in 1909.[១៣][១៤][១៥]

Preparation of elemental boron in the laboratory[កែប្រែ]

The earliest routes to elemental boron involved the reduction of boric oxide with metals such as magnesium or aluminium. However, the product is almost always contaminated with borides of those metals. Pure boron can be prepared by reducing volatile boron halides with hydrogen at high temperatures. Ultrapure boron for use in the semiconductor industry is produced by the decomposition of diborane at high temperatures and then further purified with the zone melting or Czochralski processes.[១៦]

The production of boron compounds does not involve the formation of elemental boron, but exploits the convenient availability of borates.

Characteristics[កែប្រែ]

Allotropes[កែប្រែ]

Boron chunks

Boron is similar to carbon in its capability to form stable covalently bonded molecular networks. Even nominally disordered (amorphous) boron contains regular boron icosahedra which are, however, bonded randomly to each other without long-range order.[១៧][១៨] Crystalline boron is a very hard, black material with a melting point of above 2000 °C. It forms four major polymorphs: α-rhombohedral and β-rhombohedral (α-R and β-R), γ and β-tetragonal (β-T); α-tetragonal phase also exists (α-T), but is very difficult to produce without significant contamination. Most of the phases are based on B12 icosahedra, but the γ-phase can be described as a rocksalt-type arrangement of the icosahedra and B2 atomic pairs.[១៩] It can be produced by compressing other boron phases to 12–20 GPa and heating to 1500–1800 °C; it remains stable after releasing the temperature and pressure. The T phase is produced at similar pressures, but higher temperatures of 1800–2200 °C. As to the α and β phases, they might both coexist at ambient conditions with the β phase being more stable.[១៩][២០][២១] Compressing boron above 160 GPa produces a boron phase with an as yet unknown structure, and this phase is a superconductor at temperatures 6–12 K.[២២] Borospherene (fullerene-like B40) molecules) and borophene (proposed graphene-like structure) have been described in 2014.

Boron phase α-R β-R γ β-T
Symmetry Rhombohedral Rhombohedral Orthorhombic Tetragonal
Atoms/unit cell[១៩] 12 ~105 28
Density (g/cm3)[២៣][២៤][២៥][២៦] 2.46 2.35 2.52 2.36
Vickers hardness (GPa)[២៧][២៨] 42 45 50–58
Bulk modulus (GPa)[២៨][២៩] 185 224 227
Bandgap (eV)[២៨][៣០] 2 1.6 2.1

Chemistry of the element[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម: Boron compounds

Elemental boron is rare and poorly studied because the pure material is extremely difficult to prepare. Most studies of "boron" involve samples that contain small amounts of carbon. The chemical behavior of boron resembles that of silicon more than aluminium. Crystalline boron is chemically inert and resistant to attack by boiling hydrofluoric or hydrochloric acid. When finely divided, it is attacked slowly by hot concentrated hydrogen peroxide, hot concentrated nitric acid, hot sulfuric acid or hot mixture of sulfuric and chromic acids.[១៤]

The rate of oxidation of boron depends on the crystallinity, particle size, purity and temperature. Boron does not react with air at room temperature, but at higher temperatures it burns to form boron trioxide:[៣១]

4 B + 3 O2 → 2 B2O3
Ball-and-stick model of tetraborate anion, [B4O5(OH)4]2−, as it occurs in crystalline borax, Na2[B4O5(OH)4]·8H2O. Boron atoms are pink, with bridging oxygens in red, and four hydroxyl hydrogens in white. Note two borons are trigonally bonded sp2 with no formal charge, while the other two borons are tetrahedrally bonded sp3, each carrying a formal charge of −1. The oxidation state of all borons is III. This mixture of boron coordination numbers and formal charges is characteristic of natural boron minerals.

Boron undergoes halogenation to give trihalides; for example,

2 B + 3 Br2 → 2 BBr3

The trichloride in practice is usually made from the oxide.[៣១]

Chemical compounds[កែប្រែ]

Boron (III) trifluoride structure, showing "empty" boron p orbital in pi-type coordinate covalent bonds

In the most familiar compounds, boron has the formal oxidation state III. These include oxides, sulfides, nitrides, and halides.[៣១]

The trihalides adopt a planar trigonal structure. These compounds are Lewis acids in that they readily form adducts with electron-pair donors, which are called Lewis bases. For example, fluoride (F) and boron trifluoride (BF3) combined to give the tetrafluoroborate anion, BF4. Boron trifluoride is used in the petrochemical industry as a catalyst. The halides react with water to form boric acid.[៣១]

Boron is found in nature on Earth entirely as various oxides of B(III), often associated with other elements. More than one hundred borate minerals contain boron in oxidation state +3. These minerals resemble silicates in some respect, although boron is often found not only in a tetrahedral coordination with oxygen, but also in a trigonal planar configuration. Unlike silicates, the boron minerals never contain boron with coordination number greater than four. A typical motif is exemplified by the tetraborate anions of the common mineral borax, shown at left. The formal negative charge of the tetrahedral borate center is balanced by metal cations in the minerals, such as the sodium (Na+) in borax.[៣១]

Boranes are chemical compounds of boron and hydrogen, with the generic formula of BxHy. These compounds do not occur in nature. Many of the boranes readily oxidise on contact with air, some violently. The parent member BH3 is called borane, but it is known only in the gaseous state, and dimerises to form diborane, B2H6. The larger boranes all consist of boron clusters that are polyhedral, some of which exist as isomers. For example, isomers of B20H26 are based on the fusion of two 10-atom clusters.

The most important boranes are diborane B2H6 and two of its pyrolysis products, pentaborane B5H9 and decaborane B10H14. A large number of anionic boron hydrides are known, e.g. [B12H12]2−.

The formal oxidation number in boranes is positive, and is based on the assumption that hydrogen is counted as −1 as in active metal hydrides. The mean oxidation number for the borons is then simply the ratio of hydrogen to boron in the molecule. For example, in diborane B2H6, the boron oxidation state is +3, but in decaborane B10H14, it is 7/5 or +1.4. In these compounds the oxidation state of boron is often not a whole number.

The boron nitrides are notable for the variety of structures that they adopt. They exhibit structures analogous to various allotropes of carbon, including graphite, diamond, and nanotubes. In the diamond-like structure, called cubic boron nitride (tradename Borazon), boron atoms exist in the tetrahedral structure of carbons atoms in diamond, but one in every four B-N bonds can be viewed as a coordinate covalent bond, wherein two electrons are donated by the nitrogen atom which acts as the Lewis base to a bond to the Lewis acidic boron(III) centre. Cubic boron nitride, among other applications, is used as an abrasive, as it has a hardness comparable with diamond (the two substances are able to produce scratches on each other). In the BN compound analogue of graphite, hexagonal boron nitride (h-BN), the positively charged boron and negatively charged nitrogen atoms in each plane lie adjacent to the oppositely charged atom in the next plane. Consequently, graphite and h-BN have very different properties, although both are lubricants, as these planes slip past each other easily. However, h-BN is a relatively poor electrical and thermal conductor in the planar directions.[៣២][៣៣]

Organoboron chemistry[កែប្រែ]

A large number of organoboron compounds are known and many are useful in organic synthesis. Many are produced from hydroboration, which employs diborane, B2H6, a simple borane chemical. Organoboron(III) compounds are usually tetrahedral or trigonal planar, for example, tetraphenylborate, [B(C6H5)4] vs. triphenylborane, B(C6H5)3. However, multiple boron atoms reacting with each other have a tendency to form novel dodecahedral (12-sided) and icosahedral (20-sided) structures composed completely of boron atoms, or with varying numbers of carbon heteroatoms.

Organoboron chemicals have been employed in uses as diverse as boron carbide (see below), a complex very hard ceramic composed of boron-carbon cluster anions and cations, to carboranes, carbon-boron cluster chemistry compounds that can be halogenated to form reactive structures including carborane acid, a superacid. As one example, carboranes form useful molecular moieties that add considerable amounts of boron to other biochemicals in order to synthesize boron-containing compounds for boron neutron capture therapy for cancer.

Compounds of B(I) and B(II)[កែប្រែ]

Although these are not found on Earth naturally, boron forms a variety of stable compounds with formal oxidation state less than three. As for many covalent compounds, formal oxidation states are often of little meaning in boron hydrides and metal borides. The halides also form derivatives of B(I) and B(II). BF, isoelectronic with N2, cannot be isolated in condensed form, but B2F4 and B4Cl4 are well characterized.[៣៤]

Ball-and-stick model of superconductor magnesium diboride. Boron atoms lie in hexagonal aromatic graphite-like layers, with a charge of −1 on each boron atom. Magnesium(II) ions lie between layers

Binary metal-boron compounds, the metal borides, contain boron in negative oxidation states. Illustrative is magnesium diboride (MgB2). Each boron atom has a formal −1 charge and magnesium is assigned a formal charge of +2. In this material, the boron centers are trigonal planar with an extra double bond for each boron, forming sheets akin to the carbon in graphite. However, unlike hexagonal boron nitride, which lacks electrons in the plane of the covalent atoms, the delocalized electrons in magnesium diboride allow it to conduct electricity similar to isoelectronic graphite. In 2001, this material was found to be a high-temperature superconductor.[៣៥][៣៦]

Certain other metal borides find specialized applications as hard materials for cutting tools.[៣៧] Often the boron in borides has fractional oxidation states, such as −1/3 in calcium hexaboride (CaB6).

From the structural perspective, the most distinctive chemical compounds of boron are the hydrides. Included in this series are the cluster compounds dodecaborate (B12H122−), decaborane (B10H14), and the carboranes such as C2B10H12. Characteristically such compounds contain boron with coordination numbers greater than four.[៣១]

Isotopes[កែប្រែ]

Boron has two naturally occurring and stable isotopes, 11B (80.1%) and 10B (19.9%). The mass difference results in a wide range of δ11B values, which are defined as a fractional difference between the 11B and 10B and traditionally expressed in parts per thousand, in natural waters ranging from −16 to +59. There are 13 known isotopes of boron, the shortest-lived isotope is 7B which decays through proton emission and alpha decay. It has a half-life of 3.5×10−22 s. Isotopic fractionation of boron is controlled by the exchange reactions of the boron species B(OH)3 and [B(OH)4]. Boron isotopes are also fractionated during mineral crystallization, during H2O phase changes in hydrothermal systems, and during hydrothermal alteration of rock. The latter effect results in preferential removal of the [10B(OH)4] ion onto clays. It results in solutions enriched in 11B(OH)3 and therefore may be responsible for the large 11B enrichment in seawater relative to both oceanic crust and continental crust; this difference may act as an isotopic signature.[៣៨]

The exotic 17B exhibits a nuclear halo, i.e. its radius is appreciably larger than that predicted by the liquid drop model.[៣៩]

The 10B isotope is useful for capturing thermal neutrons (see neutron cross section#Typical cross sections). The nuclear industry enriches natural boron to nearly pure 10B. The less-valuable by-product, depleted boron, is nearly pure 11B.

Commercial isotope enrichment[កែប្រែ]

Because of its high neutron cross-section, boron-10 is often used to control fission in nuclear reactors as a neutron-capturing substance.[៤០] Several industrial-scale enrichment processes have been developed; however, only the fractionated vacuum distillation of the dimethyl ether adduct of boron trifluoride (DME-BF3) and column chromatography of borates are being used.[៤១][៤២]

Enriched boron (boron-10)[កែប្រែ]

Neutron cross section of boron (top curve is for 10B and bottom curve for 11B)

Enriched boron or 10B is used in both radiation shielding and is the primary nuclide used in neutron capture therapy of cancer. In the latter ("boron neutron capture therapy" or BNCT), a compound containing 10B is incorporated into a pharmaceutical which is selectively taken up by a malignant tumor and tissues near it. The patient is then treated with a beam of low energy neutrons at a relatively low neutron radiation dose. The neutrons, however, trigger energetic and short-range secondary alpha particle and lithium-7 heavy ion radiation that are products of the boron + neutron nuclear reaction, and this ion radiation additionally bombards the tumor, especially from inside the tumor cells.[៤៣][៤៤][៤៥][៤៦]

In nuclear reactors, 10B is used for reactivity control and in emergency shutdown systems. It can serve either function in the form of borosilicate control rods or as boric acid. In pressurized water reactors, boric acid is added to the reactor coolant when the plant is shut down for refueling. It is then slowly filtered out over many months as fissile material is used up and the fuel becomes less reactive.[៤៧]

In future manned interplanetary spacecraft, 10B has a theoretical role as structural material (as boron fibers or BN nanotube material) which would also serve a special role in the radiation shield. One of the difficulties in dealing with cosmic rays, which are mostly high energy protons, is that some secondary radiation from interaction of cosmic rays and spacecraft materials is high energy spallation neutrons. Such neutrons can be moderated by materials high in light elements such as polyethylene, but the moderated neutrons continue to be a radiation hazard unless actively absorbed in the shielding. Among light elements that absorb thermal neutrons, 6Li and 10B appear as potential spacecraft structural materials which serve both for mechanical reinforcement and radiation protection.[៤៨]

Depleted boron (boron-11)[កែប្រែ]

Radiation-hardened semiconductors[កែប្រែ]

Cosmic radiation will produce secondary neutrons if it hits spacecraft structures. Those neutrons will be captured in 10B, if it is present in the spacecraft's semiconductors, producing a gamma ray, an alpha particle, and a lithium ion. Those resultant decay products may then irradiate nearby semiconductor "chip" structures, causing data loss (bit flipping, or single event upset). In radiation-hardened semiconductor designs, one countermeasure is to use depleted boron, which is greatly enriched in 11B and contains almost no 10B. This is useful because 11B is largely immune to radiation damage. Depleted boron is a byproduct of the nuclear industry.[៤៧]

Proton-boron fusion[កែប្រែ]

11B is also a candidate as a fuel for aneutronic fusion. When struck by a proton with energy of about 500 keV, it produces three alpha particles and 8.7 MeV of energy. Most other fusion reactions involving hydrogen and helium produce penetrating neutron radiation, which weakens reactor structures and induces long-term radioactivity, thereby endangering operating personnel. However, the alpha particles from 11B fusion can be turned directly into electric power, and all radiation stops as soon as the reactor is turned off.[៤៩]

NMR spectroscopy[កែប្រែ]

Both 10B and 11B possess nuclear spin. The nuclear spin of 10B is 3 and that of 11B is 3/2. These isotopes are, therefore, of use in nuclear magnetic resonance spectroscopy; and spectrometers specially adapted to detecting the boron-11 nuclei are available commercially. The 10B and 11B nuclei also cause splitting in the resonances of attached nuclei.[៥០]

Occurrence[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម: Borate minerals
A fragment of ulexite
Borax crystals

Boron is rare in the Universe and solar system due to trace formation in the Big Bang and in stars. It is formed in minor amounts in cosmic ray spallation nucleosynthesis and may be found uncombined in cosmic dust and meteoroid materials. In the high oxygen environment of Earth, boron is always found fully oxidized to borate. Boron does not appear on Earth in elemental form. Extremely small traces of elemental boron were detected in Lunar regolith[៥១][៥២]

Although boron is a relatively rare element in the Earth's crust, representing only 0.001% of the crust mass, it can be highly concentrated by the action of water, in which many borates are soluble. It is found naturally combined in compounds such as borax and boric acid (sometimes found in volcanic spring waters). About a hundred borate minerals are known.

Production[កែប្រែ]

Economically important sources of boron are the minerals colemanite, rasorite (kernite), ulexite and tincal. Together these constitute 90% of mined boron-containing ore. The largest global borax deposits known, many still untapped, are in Central and Western Turkey, including the provinces of Eskişehir, Kütahya and Balıkesir.[៥៣][៥៤][៥៥] Global proven boron mineral mining reserves exceed one billion metric tonnes, against a yearly production of about four million tonnes.[៥៦]

Turkey and the United States are the largest producers of boron products. Turkey produces about half of the global yearly demand, through Eti Mine Works (ទួរគីEti Maden İşletmeleri) a Turkish state-owned mining and chemicals company focusing on boron products. It holds a government monopoly on the mining of borate minerals in Turkey, which possesses 72% of the world's known deposits.[៥៧] In 2012, it held a 47% share of production of global borate minerals, ahead of its main competitor, Rio Tinto Group.[៥៨]

Almost a quarter (23%) of global boron production comes from the single Rio Tinto Borax Mine (also known as the U.S. Borax Boron Mine) 35°2′34.447″N 117°40′45.412″W / 35.04290194°N 117.67928111°W / 35.04290194; -117.67928111 (Rio Tinto Borax Mine) near Boron, California.[៥៩][៦០]

Market trend[កែប្រែ]

The average cost of crystalline boron is $5/g.[៦១] Free boron is chiefly used in making boron fibers, where it is deposited by chemical vapor deposition on a tungsten core (see below). Boron fibers are used in lightweight composite applications, such as high strength tapes. This use is a very small fraction of total boron use. Boron is introduced into semiconductors as boron compounds, by ion implantation.

Estimated global consumption of boron (almost entirely as boron compounds) was about 4 million tonnes of B2O3 in 2012. Boron mining and refining capacities are considered to be adequate to meet expected levels of growth through the next decade.

The form in which boron is consumed has changed in recent years. The use of ores like colemanite has declined following concerns over arsenic content. Consumers have moved toward the use of refined borates and boric acid that have a lower pollutant content.

Increasing demand for boric acid has led a number of producers to invest in additional capacity. Turkey's state-owned Eti Mine Works opened a new boric acid plant with the production capacity of 100,000 tonnes per year at Emet in 2003. Rio Tinto Group increased the capacity of its boron plant from 260,000 tonnes per year in 2003 to 310,000 tonnes per year by May 2005, with plans to grow this to 366,000 tonnes per year in 2006. Chinese boron producers have been unable to meet rapidly growing demand for high quality borates. This has led to imports of sodium tetraborate (borax) growing by a hundredfold between 2000 and 2005 and boric acid imports increasing by 28% per year over the same period.[៦២][៦៣]

The rise in global demand has been driven by high growth rates in glass fiber, fiberglass and borosilicate glassware production. A rapid increase in the manufacture of reinforcement-grade boron-containing fiberglass in Asia, has offset the development of boron-free reinforcement-grade fiberglass in Europe and the USA. The recent rises in energy prices may lead to greater use of insulation-grade fiberglass, with consequent growth in the boron consumption. Roskill Consulting Group forecasts that world demand for boron will grow by 3.4% per year to reach 21 million tonnes by 2010. The highest growth in demand is expected to be in Asia where demand could rise by an average 5.7% per year.[៦២][៦៤]

Applications[កែប្រែ]

Nearly all boron ore extracted from the Earth is destined for refinement into boric acid and sodium tetraborate pentahydrate. In the United States, 70% of the boron is used for the production of glass and ceramics.[៦៥][៦៦] The major global industrial-scale use of boron compounds (about 46% of end-use) is in production of glass fiber for boron-containing insulating and structural fiberglasses, especially in Asia. Boron is added to the glass as borax pentahydrate or boron oxide, to influence the strength or fluxing qualities of the glass fibers.[៦៧] Another 10% of global boron production is for borosilicate glass as used in high strength glassware. About 15% of global boron is used in boron ceramics, including super-hard materials discussed below. Agriculture consumes 11% of global boron production, and bleaches and detergents about 6%.[៦៨]

Elemental boron fiber[កែប្រែ]

Boron fibers (boron filaments) are high-strength, lightweight materials that are used chiefly for advanced aerospace structures as a component of composite materials, as well as limited production consumer and sporting goods such as golf clubs and fishing rods.[៦៩][៧០] The fibers can be produced by chemical vapor deposition of boron on a tungsten filament.[៧១][៧២]

Boron fibers and sub-millimeter sized crystalline boron springs are produced by laser-assisted chemical vapor deposition. Translation of the focused laser beam allows to produce even complex helical structures. Such structures show good mechanical properties (elastic modulus 450 GPa, fracture strain 3.7%, fracture stress 17 GPa) and can be applied as reinforcement of ceramics or in micromechanical systems.[៧៣]

Boronated fiberglass[កែប្រែ]

Fiberglass is a fiber reinforced polymer made of plastic reinforced by glass fibers, commonly woven into a mat. The glass fibers used in the material are made of various types of glass depending upon the fiberglass use. These glasses all contain silica or silicate, with varying amounts of oxides of calcium, magnesium, and sometimes boron. The boron is present as borosilicate, borax, or boron oxide, and is added to increase the strength of the glass, or as a fluxing agent to decrease the melting temperature of silica, which is too high to be easily worked in its pure form to make glass fibers.

The highly boronated glasses used in fiberglass are E-glass (named for "Electrical" use, but now the most common fiberglass for general use). E-glass is alumino-borosilicate glass with less than 1% w/w alkali oxides, mainly used for glass-reinforced plastics. Other common high-boron glasses include C-glass, an alkali-lime glass with high boron oxide content, used for glass staple fibers and insulation, and D-glass, a borosilicate glass, named for its low Dielectric constant).[៧៤]

Not all fiberglasses contain boron, but on a global scale, most of the fiberglass used does contain it. Because the ubiquitous use of fiberglass in construction and insulation, boron-containing fiberglasses consume half the global production of boron, and are the single largest commercial boron market.

Borosilicate glass[កែប្រែ]

Borosilicate glassware. Displayed are two beakers and a test tube.

Borosilicate glass, which is typically 12–15% B2O3, 80% SiO2, and 2% Al2O3, has a low coefficient of thermal expansion giving it a good resistance to thermal shock. Schott AG's "Duran" and Owens-Corning's trademarked Pyrex are two major brand names for this glass, used both in laboratory glassware and in consumer cookware and bakeware, chiefly for this resistance.[៧៥]

Boron carbide ceramic[កែប្រែ]

Unit cell of B4C. The green sphere and icosahedra consist of boron atoms, and black spheres are carbon atoms.[៧៦]

Several boron compounds are known for their extreme hardness and toughness. Boron carbide is a ceramic material which is obtained by decomposing B2O3 with carbon in the electric furnace:

2 B2O3 + 7 C → B4C + 6 CO

Boron carbide's structure is only approximately B4C, and it shows a clear depletion of carbon from this suggested stoichiometric ratio. This is due to its very complex structure. The substance can be seen with empirical formula B12C3 (i.e., with B12 dodecahedra being a motif), but with less carbon, as the suggested C3 units are replaced with C-B-C chains, and some smaller (B6) octahedra are present as well (see the boron carbide article for structural analysis). The repeating polymer plus semi-crystalline structure of boron carbide gives it great structural strength per weight. It is used in tank armor, bulletproof vests, and numerous other structural applications.

Boron carbide's ability to absorb neutrons without forming long-lived radionuclides (especially when doped with extra boron-10) makes the material attractive as an absorbent for neutron radiation arising in nuclear power plants. Nuclear applications of boron carbide include shielding, control rods and shut-down pellets. Within control rods, boron carbide is often powdered, to increase its surface area.[៧៧]

High-hardness and abrasive compounds[កែប្រែ]

Mechanical properties of BCN solids[៧៨] and ReB2[៧៩]
Material Diamond cubic-BC2N cubic-BC5 cubic-BN B4C ReB2
Vickers hardness (GPa) 115 76 71 62 38 22
Fracture toughness (MPa m1⁄2) 5.3 4.5 9.5 6.8 3.5

Boron carbide and cubic boron nitride powders are widely used as abrasives. Boron nitride is a material isoelectronic to carbon. Similar to carbon, it has both hexagonal (soft graphite-like h-BN) and cubic (hard, diamond-like c-BN) forms. h-BN is used as a high temperature component and lubricant. c-BN, also known under commercial name borazon,[៨០] is a superior abrasive. Its hardness is only slightly smaller than, but its chemical stability is superior, to that of diamond. Heterodiamond (also called BCN) is another diamond-like boron compound.

Boron metal coatings[កែប្រែ]

Metal borides are used for coating tools through chemical vapor deposition or physical vapor deposition. Implantation of boron ions into metals and alloys, through ion implantation or ion beam deposition, results in a spectacular increase in surface resistance and microhardness. Laser alloying has also been successfully used for the same purpose. These borides are an alternative to diamond coated tools, and their (treated) surfaces have similar properties to those of the bulk boride.[៨១]

For example, rhenium diboride can be produced at ambient pressures, but is rather expensive because of rhenium. The hardness of ReB2 exhibits considerable anisotropy because of its hexagonal layered structure. Its value is comparable to that of tungsten carbide, silicon carbide, titanium diboride or zirconium diboride.[៧៩] Similarly, AlMgB14 + TiB2 composites possess high hardness and wear resistance and are used in either bulk form or as coatings for components exposed to high temperatures and wear loads.[៨២]

Detergent formulations and bleaching agents[កែប្រែ]

Borax is used in various household laundry and cleaning products,[៨៣] including the "20 Mule Team Borax" laundry booster and "Boraxo" powdered hand soap. It is also present in some tooth bleaching formulas.[៦៦]

Sodium perborate serves as a source of active oxygen in many detergents, laundry detergents, cleaning products, and laundry bleaches. However, despite its name, "Borateem" laundry bleach no longer contains any boron compounds, using sodium percarbonate instead as a bleaching agent.[៨៤]

Insecticides[កែប្រែ]

Boric acid is used as an insecticide, notably against ants, fleas, and cockroaches.[៨៥]

Semiconductors[កែប្រែ]

Boron is a useful dopant for such semiconductors as silicon, germanium, and silicon carbide. Having one fewer valence electron than the host atom, it donates a hole resulting in p-type conductivity. Traditional method of introducing boron into semiconductors is via its atomic diffusion at high temperatures. This process uses either solid (B2O3), liquid (BBr3), or gaseous boron sources (B2H6 or BF3). However, after the 1970s, it was mostly replaced by ion implantation, which relies mostly on BF3 as a boron source.[៨៦] Boron trichloride gas is also an important chemical in semiconductor industry, however not for doping but rather for plasma etching of metals and their oxides.[៨៧] Triethylborane is also injected into vapor deposition reactors as a boron source. Examples are the plasma deposition of boron-containing hard carbon films, silicon nitride-boron nitride films, and for doping of diamond film with boron.[៨៨]

Magnets[កែប្រែ]

Boron is a component of neodymium magnets (Nd2Fe14B), which are among the strongest type of permanent magnet. These magnets are found in a variety of electromechanical and electronic devices, such as magnetic resonance imaging (MRI) medical imaging systems, in compact and relatively small motors and actuators. As examples, computer HDDs (hard disk drives), CD (compact disk) and DVD (digital versatile disk) players rely on neodymium magnet motors to deliver intense rotary power in a remarkably compact package. In mobile phones 'Neo' magnets provide the magnetic field which allows tiny speakers to deliver appreciable audio power.[៨៩]

Shielding and neutron absorber in nuclear reactors[កែប្រែ]

Boron shielding is used as a control for nuclear reactors, taking advantage of its high cross-section for neutron capture.[៩០]

In pressurized water reactors a variable concentration of boronic acid in the cooling water is used to compensate the variable reactivity of the fuel: when new rods are inserted the concentration of boronic acid is maximal, and then reduced during the lifetime.[៩១]

Other nonmedical uses[កែប្រែ]

Launch of Apollo 15 Saturn V rocket, using triethylborane ignitor

Pharmaceutical and biological applications[កែប្រែ]

Boric acid has antiseptic, antifungal, and antiviral properties and for these reasons is applied as a water clarifier in swimming pool water treatment.[១០០] Mild solutions of boric acid have been used as eye antiseptics.

Bortezomib (marketed as Velcade and Cytomib). Boron appears as an active element in its first-approved organic pharmaceutical in the pharmaceutical bortezomib, a new class of drug called the proteasome inhibitors, which are active in myeloma and one form of lymphoma (it is in currently in experimental trials against other types of lymphoma). The boron atom in bortezomib binds the catalytic site of the 26S proteasome[១០១] with high affinity and specificity.

Tavaborole (marketed as Kerydin) is a Aminoacyl tRNA synthetase inhibitor which is used to treat toenail fungus. It gained FDA approval in July 2014.[១០៤]

Dioxaborolane chemistry enables radioactive fluoride (18F) labeling of antibodies or red blood cells, which allows for positron emission tomography (PET) imaging of cancer[១០៥] and hemorrhages,[១០៦] respectively.

Research areas[កែប្រែ]

Magnesium diboride is an important superconducting material with the transition temperature of 39 K. MgB2 wires are produced with the powder-in-tube process and applied in superconducting magnets.[១០៧][១០៨]

Amorphous boron is used as a melting point depressant in nickel-chromium braze alloys.[១០៩]

Hexagonal boron nitride forms atomically thin layers, which have been used to enhance the electron mobility in graphene devices.[១១០][១១១] It also forms nanotubular structures (BNNTs), which have with high strength, high chemical stability, and high thermal conductivity, among its list of desirable properties.[១១២]

Biological role[កែប្រែ]

Boron is an essential plant nutrient, required primarily for maintaining the integrity of cell walls. However, high soil concentrations of greater than 1.0 ppm lead to marginal and tip necrosis in leaves as well as poor overall growth performance. Levels as low as 0.8 ppm produce these same symptoms in plants that are particularly sensitive to boron in the soil. Nearly all plants, even those somewhat tolerant of soil boron, will show at least some symptoms of boron toxicity when soil boron content is greater than 1.8 ppm. When this content exceeds 2.0 ppm, few plants will perform well and some may not survive.[១១៣][១១៤][១១៥]

It is thought that boron plays several essential roles in animals, including humans, but the exact physiological role is poorly understood.[១១៦][១១៧] A small human trial published in 1987 reported on postmenopausal women first made boron deficient and then repleted with 3 mg/day. Boron supplementation markedly reduced urinary calcium excretion and elevated the serum concentrations of 17 beta-estradiol and testosterone.[១១៨] Total daily boron intake in normal human diets ranges from 2.1–4.3 mg boron/day.[១១៩][១២០]

In 2013, a hypothesis suggested it was possible that boron and molybdenum catalyzed the production of RNA on Mars with life being transported to Earth via a meteorite around 3 billion years ago.[១២១]

There exist several known boron-containing natural antibiotics. The first one found was boromycin, isolated from streptomyces.[១២២][១២៣]

Congenital endothelial dystrophy type 2, a rare form of corneal dystrophy, is linked to mutations in SLC4A11 gene that encodes a transporter reportedly regulating the intracellular concentration of boron.[១២៤]

Analytical quantification[កែប្រែ]

For determination of boron content in food or materials the colorimetric curcumin method is used. Boron is converted to boric acid or borates and on reaction with curcumin in acidic solution, a red colored boron-chelate complex, rosocyanine, is formed.[១២៥]

Health issues and toxicity[កែប្រែ]

Elemental boron, boron oxide, boric acid, borates, and many organoboron compounds are relatively nontoxic to humans and animals (with toxicity similar to that of table salt). The LD50 (dose at which there is 50% mortality) for animals is about 6 g per kg of body weight. Substances with LD50 above 2 g are considered nontoxic. The minimum lethal dose for humans has not been established. An intake of 4 g/day of boric acid was reported without incident, but more than this is considered toxic in more than a few doses. Intakes of more than 0.5 grams per day for 50 days cause minor digestive and other problems suggestive of toxicity.[១២៦]

Single medical doses of 20 g of boric acid for neutron capture therapy have been used without undue toxicity.

Boric acid is more toxic to insects than to mammals, and is routinely used as an insecticide.[៨៥]

The boranes (boron hydrogen compounds) and similar gaseous compounds are quite poisonous. As usual, it is not an element that is intrinsically poisonous, but their toxicity depends on structure.[៨][៩] The boranes are also highly flammable and require special care when handling. Sodium borohydride presents a fire hazard owing to its reducing nature and the liberation of hydrogen on contact with acid. Boron halides are corrosive.[១២៧]

See also[កែប្រែ]

References[កែប្រែ]

 1. Van Setten et al. 2007, pp. 2460–1
 2. ២,០ ២,១ ២,២ Gay Lussac, J.L. & Thenard, L.J. (1808)។ "Sur la décomposition et la recomposition de l'acide boracique"Annales de chimie 68: 169–174http://books.google.com/books?id=e6Aw616K5ysC&pg=PA169 
 3. ៣,០ ៣,១ ៣,២ Davy H (1809)។ "An account of some new analytical researches on the nature of certain bodies, particularly the alkalies, phosphorus, sulphur, carbonaceous matter, and the acids hitherto undecomposed: with some general observations on chemical theory"Philosophical Transactions of the Royal Society of London 99: 39–104។ អ.វ.ល.:10.1098/rstl.1809.0005http://books.google.com/books?id=gpwEAAAAYAAJ&pg=PA140 
 4. ៤,០ ៤,១ {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 5. Szegedi, S.; Váradi, M.; Buczkó, Cs. M.; Várnagy, M.; Sztaricskai, T. (1990)។ "Determination of boron in glass by neutron transmission method"។ Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry Letters 146 (3): 177។ អ.វ.ល.:10.1007/BF02165219 
 6. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 7. "The tartrolons, new boron-containing antibiotics from a myxobacterium, Sorangium cellulosum"The Journal of antibiotics 48 (1): 26–30។ 1995។ អ.វ.ល.:10.7164/antibiotics.48.26អ.ស.ផ.ម. 7532644https://www.jstage.jst.go.jp/article/antibiotics1968/48/1/48_1_26/_article 
 8. ៨,០ ៨,១ Garrett, Donald E. (1998)។ Borates: handbook of deposits, processing, properties, and use។ Academic Press។ ទំ. 102; 385–386។ ល.ស.ប.អ. 0-12-276060-3 
 9. ៩,០ ៩,១ {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 10. Hildebrand, G. H. (1982) "Borax Pioneer: Francis Marion Smith." San Diego: Howell-North Books. p. 267
 11. Weeks, Mary Elvira (1933)។ "XII. Other Elements Isolated with the Aid of Potassium and Sodium: Beryllium, Boron, Silicon and Aluminum"The Discovery of the Elements។ Easton, PA: Journal of Chemical Education។ ទំ. 156។ ល.ស.ប.អ. 0-7661-3872-0https://books.google.com/books?id=SJIk9BPdNWcC&pg=PA156 
 12. Berzelius produced boron by reducing a borofluoride salt; specifically, by heating potassium borofluoride with potassium metal. See: Berzelius, J. (1824) "Undersökning af flusspatssyran och dess märkvärdigaste föreningar" (Part 2) (Investigation of hydrofluoric acid and of its most noteworthy compounds), Kongliga Vetenskaps-Academiens Handlingar (Proceedings of the Royal Science Academy), vol. 12, pp. 46–98; see especially pp. 88ff. Reprinted in German as: Berzelius, J. J. (1824) "Untersuchungen über die Flußspathsäure und deren merkwürdigste Verbindungen", Poggendorff's Annalen der Physik und Chemie, vol. 78, pages 113–150.
 13. Weintraub, Ezekiel (1910)។ "Preparation and properties of pure boron"Transactions of the American Electrochemical Society 16: 165–184https://books.google.com/books?id=e5USAAAAYAAJ&pg=PA165#v=onepage&q&f=false 
 14. ១៤,០ ១៤,១ Laubengayer, A. W.; Hurd, D. T.; Newkirk, A. E.; Hoard, J. L. (1943)។ "Boron. I. Preparation and Properties of Pure Crystalline Boron"។ Journal of the American Chemical Society 65 (10): 1924–1931។ អ.វ.ល.:10.1021/ja01250a036 
 15. Borchert, W.; Dietz, W.; Koelker, H. (1970)។ "Crystal Growth of Beta–Rhombohedrical Boron"។ Zeitschrift für Angewandte Physik 29: 277។ OSTI 4098583 
 16. Berger, L. I. (1996)។ Semiconductor materials។ CRC Press។ ទំ. 37–43។ ល.ស.ប.អ. 0-8493-8912-7 
 17. Delaplane, R.G.; Dahlborg, U.; Graneli, B.; Fischer, P.; Lundstrom, T. (1988)។ "A neutron diffraction study of amorphous boron"។ Journal of Non-Crystalline Solids 104 (2–3): 249–252។ Bibcode 1988JNCS..104..249Dអ.វ.ល.:10.1016/0022-3093(88)90395-X 
 18. R.G. Delaplane; Dahlborg, U.; Howells, W.; Lundstrom, T. (1988)។ "A neutron diffraction study of amorphous boron using a pulsed source"។ Journal of Non-Crystalline Solids 106: 66–69។ Bibcode 1988JNCS..106...66Dអ.វ.ល.:10.1016/0022-3093(88)90229-3 
 19. ១៩,០ ១៩,១ ១៩,២ Oganov, A.R.; Chen J.; Gatti C.; Ma Y.-M.; Yu T.; Liu Z.; Glass C.W.; Ma Y.-Z. 7et al. (2009)។ "Ionic high-pressure form of elemental boron"Nature 457 (7231): 863–867។ arXiv:0911.3192Bibcode 2009Natur.457..863Oអ.វ.ល.:10.1038/nature07736អ.ស.ផ.ម. 19182772http://mysbfiles.stonybrook.edu/~aoganov/files/Boron-Nature-2009.pdf 
 20. van Setten M.J.; Uijttewaal M.A.; de Wijs G.A.; de Groot R.A. (2007)។ "Thermodynamic stability of boron: The role of defects and zero point motion"J. Am. Chem. Soc. 129 (9): 2458–2465។ អ.វ.ល.:10.1021/ja0631246អ.ស.ផ.ម. 17295480http://zernike.eldoc.ub.rug.nl/root/2007/JAmChemSocvSetten/ 
 21. Widom M.; Mihalkovic M. (2008)។ "Symmetry-broken crystal structure of elemental boron at low temperature"។ Phys. Rev. B 77 (6): 064113។ arXiv:0712.0530Bibcode 2008PhRvB..77f4113Wអ.វ.ល.:10.1103/PhysRevB.77.064113 
 22. Eremets, M. I.; Struzhkin, V. V.; Mao, H.; Hemley, R. J. (2001)។ "Superconductivity in Boron"។ Science 293 (5528): 272–4។ Bibcode 2001Sci...293..272Eអ.វ.ល.:10.1126/science.1062286អ.ស.ផ.ម. 11452118 
 23. Wentorf Jr, R. H. (1 Jan 1965)។ "Boron: Another Form"។ Science 147 (3653): 49–50 (Powder Diffraction File database (CAS number 7440–42–8))។ Bibcode 1965Sci...147...49Wអ.វ.ល.:10.1126/science.147.3653.49អ.ស.ផ.ម. 17799779 
 24. Hoard, J. L.; Sullenger, D. B.; Kennard, C. H. L.; Hughes, R. E. (1970)។ "The structure analysis of β-rhombohedral boron"។ J. Solid State Chem. 1 (2): 268–277។ Bibcode 1970JSSCh...1..268Hអ.វ.ល.:10.1016/0022-4596(70)90022-8 
 25. Will, G.; Kiefer, B. (2001)។ "Electron Deformation Density in Rhombohedral a-Boron"។ Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 627 (9): 2100។ អ.វ.ល.:10.1002/1521-3749(200109)627:9<2100::AID-ZAAC2100>3.0.CO;2-G 
 26. Talley, C. P.; LaPlaca, S.; Post, B. (1960)។ "A new polymorph of boron"។ Acta Crystallogr. 13 (3): 271–272។ អ.វ.ល.:10.1107/S0365110X60000613 
 27. Solozhenko, V. L.; Kurakevych, O. O.; Oganov, A. R. (2008)។ "On the hardness of a new boron phase, orthorhombic γ-B28"។ Journal of Superhard Materials 30 (6): 428–429។ អ.វ.ល.:10.3103/S1063457608060117 
 28. ២៨,០ ២៨,១ ២៨,២ Zarechnaya, E. Yu.; Dubrovinsky, L.; Dubrovinskaia, N.; Filinchuk, Y.; Chernyshov, D.; Dmitriev, V.; Miyajima, N.; El Goresy, A. 7et al. (2009)។ "Superhard Semiconducting Optically Transparent High Pressure Phase of Boron"។ Phys. Rev. Lett. 102 (18): 185501។ Bibcode 2009PhRvL.102r5501Zអ.វ.ល.:10.1103/PhysRevLett.102.185501អ.ស.ផ.ម. 19518885 
 29. Nelmes, R. J.; Loveday, J. S.; Allan, D. R.; Hull, S.; Hamel, G.; Grima, P.; Hull, S. (1993)។ "Neutron- and x-ray-diffraction measurements of the bulk modulus of boron"។ Phys. Rev. B 47 (13): 7668–7673។ Bibcode 1993PhRvB..47.7668Nអ.វ.ល.:10.1103/PhysRevB.47.7668 
 30. Madelung, O., រៀ. (1983)។ Landolt-Bornstein, New Series17e។ Berlin: Springer-Verlag។ 
 31. ៣១,០ ៣១,១ ៣១,២ ៣១,៣ ៣១,៤ ៣១,៥ Holleman, Arnold F.; Wiberg, Egon; Wiberg, Nils (1985)។ "Bor" (ជាGerman)។ Lehrbuch der Anorganischen Chemie (91–100 រ.រ.)។ Walter de Gruyter។ ទំ. 814–864។ ល.ស.ប.អ. 3-11-007511-3 
 32. Engler, M. (2007)។ "Hexagonal Boron Nitride (hBN) – Applications from Metallurgy to Cosmetics"Cfi/Ber. DKG 84: D25។ ល.ត.ម.អ. 0173-9913http://www.esk.com/uploads/tx_userjspresseveroeff/PR_0712_CFI_12-2007_Hexagonales-BN_e_01.pdf 
 33. Greim, Jochen; Schwetz, Karl A. (2005)។ Boron Carbide, Boron Nitride, and Metal Borides, in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry។ Wiley-VCH: Weinheim។ អ.វ.ល.:10.1002/14356007.a04_295.pub2 
 34. ទំព័រគំរូ:Greenwood&Earnshaw2nd
 35. Jones, Morton E.; Marsh, Richard E. (1954)។ "The Preparation and Structure of Magnesium Boride, MgB2"។ Journal of the American Chemical Society 76 (5): 1434–1436។ អ.វ.ល.:10.1021/ja01634a089 
 36. Canfield, Paul C.; Crabtree, George W. (2003)។ "Magnesium Diboride: Better Late than Never"Physics Today 56 (3): 34–40។ Bibcode 2003PhT....56c..34Cអ.វ.ល.:10.1063/1.1570770http://cmp.physics.iastate.edu/canfield/pub/pt0303.pdf 
 37. Cardarelli, François (2008)។ "Titanium Diboride"Materials handbook: A concise desktop reference។ ទំ. 638–639។ ល.ស.ប.អ. 978-1-84628-668-1https://books.google.com/books?id=PvU-qbQJq7IC&pg=PA638 
 38. Barth, S. (1997)។ "Boron isotopic analysis of natural fresh and saline waters by negative thermal ionization mass spectrometry"។ Chemical Geology 143 (3–4): 255–261។ អ.វ.ល.:10.1016/S0009-2541(97)00107-1 
 39. Liu, Z. (2003)។ "Two-body and three-body halo nuclei"។ Science China Physics, Mechanics & Astronomy 46 (4): 441។ Bibcode 2003ScChG..46..441Lអ.វ.ល.:10.1360/03yw0027 
 40. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 41. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 42. Aida, Masao; Fujii, Yasuhiko; Okamoto, Makoto (1986)។ "Chromatographic Enrichment of 10B by Using Weak-Base Anion-Exchange Resin"។ Separation Science and Technology 21 (6): 643–654។ អ.វ.ល.:10.1080/01496398608056140  showing an enrichment from 18% to above 94%.
 43. Barth, Rolf F. (2003)។ "A Critical Assessment of Boron Neutron Capture Therapy: An Overview"។ Journal of Neuro-Oncology 62 (1): 1–5។ អ.វ.ល.:10.1023/A:1023262817500 
 44. Coderre, Jeffrey A.; Morris, G. M. (1999)។ "The Radiation Biology of Boron Neutron Capture Therapy"។ Radiation Research 151 (1): 1–18។ អ.វ.ល.:10.2307/3579742JSTOR 3579742អ.ស.ផ.ម. 9973079 
 45. Barth, Rolf F.; S; F (1990)។ "Boron Neutron Capture Therapy of Cancer"។ Cancer Research 50 (4): 1061–1070។ អ.ស.ផ.ម. 2404588 
 46. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 47. ៤៧,០ ៤៧,១ Duderstadt, James J.; Hamilton, Louis J. (1976)។ Nuclear Reactor Analysis។ Wiley-Interscience។ ទំ. 245។ ល.ស.ប.អ. 0-471-22363-8 
 48. Yu, J.; Chen, Y.; Elliman, R. G.; Petravic, M. (2006)។ "Isotopically Enriched 10BN Nanotubes"Advanced Materials 18 (16): 2157–2160។ អ.វ.ល.:10.1002/adma.200600231។ បានដាក់ទុកឯកសារ ពី[២] នៅថ្ងៃ 3 August 2008https://web.archive.org/web/20080803192520/http://www.rsphysse.anu.edu.au/nanotube/pdf/B10Nnanotubes.pdf 
 49. Nevins, W. M. (1998)។ "A Review of Confinement Requirements for Advanced Fuels"។ Journal of Fusion Energy 17 (1): 25–32។ Bibcode 1998JFuE...17...25Nអ.វ.ល.:10.1023/A:1022513215080 
 50. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 51. Mokhov, A.V., Kartashov, P.M., Gornostaeva, T.A., Asadulin, A.A., Bogatikov, O.A., 2013: Complex nanospherulites of zinc oxide and native amorphous boron in the Lunar regolith from Mare Crisium. Doklady Earth Sciences 448(1) 61-63
 52. Mindat, http://www.mindat.org/min-43412.html
 53. Kistler, R. B. (1994)។ "Boron and Borates"Industrial Minerals and Rocks (Society of Mining, Metallurgy and Exploration, Inc.): 171–186http://kisi.deu.edu.tr/cahit.helvaci/Boron.pdf 
 54. Zbayolu, G.; Poslu, K. (1992)។ "Mining and Processing of Borates in Turkey"។ Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review 9 (1–4): 245–254។ អ.វ.ល.:10.1080/08827509208952709 
 55. Kar, Y.; Şen, Nejdet; Demİrbaş, Ayhan (2006)។ "Boron Minerals in Turkey, Their Application Areas and Importance for the Country's Economy"។ Minerals & Energy – Raw Materials Report 20 (3–4): 2–10។ អ.វ.ល.:10.1080/14041040500504293 
 56. Global reserves chart. Retrieved August 14, 2014.
 57. Şebnem Önder; Ayşe Eda Biçer; Işıl Selen Denemeç (September 2013)។ "Are certain minerals still under state monopoly?"Mining Turkeyhttp://www.cakmak.av.tr/articles/Mining_Metals/Are%20Certain%20Minerals%20Still%20Under%20State%20Monopoly.pdf។ បានយកមក 21 December 2013 
 58. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 59. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 60. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 61. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 62. ៦២,០ ៦២,១ The Economics of Boron (11th រ.រ.)។ Roskill Information Services, Ltd.។ 2006។ ល.ស.ប.អ. 0-86214-516-3 
 63. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 64. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 65. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 66. ៦៦,០ ៦៦,១ ៦៦,២ Hammond, C. R. (2004)។ The Elements, in Handbook of Chemistry and Physics (81st រ.រ.)។ CRC press។ ល.ស.ប.អ. 0-8493-0485-7 
 67. [៣] Discussion of various types of boron addition to glass fibers in fiberglass. Retrieved August 14, 2014.
 68. Global end use of boron in 2011. Retrieved August 14, 2014
 69. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 70. Layden, G. K. (1973)។ "Fracture behaviour of boron filaments"។ Journal of Materials Science 8 (11): 1581–1589។ Bibcode 1973JMatS...8.1581Lអ.វ.ល.:10.1007/BF00754893 
 71. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 72. Cooke, Theodore F. (1991)។ "Inorganic Fibers—A Literature Review"។ Journal of the American Ceramic Society 74 (12): 2959–2978។ អ.វ.ល.:10.1111/j.1151-2916.1991.tb04289.x 
 73. Johansson, S.; Schweitz, Jan-Åke; Westberg, Helena; Boman, Mats (1992)។ "Microfabrication of three-dimensional boron structures by laser chemical processing"។ Journal Applied Physics 72 (12): 5956–5963។ Bibcode 1992JAP....72.5956Jអ.វ.ល.:10.1063/1.351904 
 74. E. Fitzer (2000)។ "Fibers, 5. Synthetic Inorganic"។ Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA)។ អ.វ.ល.:10.1002/14356007.a11_001ល.ស.ប.អ. 3527306730 
 75. Pfaender, H. G. (1996)។ Schott guide to glass (2nd រ.រ.)។ Springer។ ទំ. 122។ ល.ស.ប.អ. 0-412-62060-X 
 76. Zhang F X; Xu F F; Mori T; Liu Q L; Sato A; Tanaka T (2001)។ "Crystal structure of new rare-earth boron-rich solids: REB28.5C4"។ J. Alloys Compd. 329: 168–172។ អ.វ.ល.:10.1016/S0925-8388(01)01581-X 
 77. Weimer, Alan W. (1997)។ Carbide, Nitride and Boride Materials Synthesis and Processing។ Chapman & Hall (London, New York)។ ល.ស.ប.អ. 0-412-54060-6 
 78. Solozhenko, V. L.; Kurakevych, Oleksandr O.; Le Godec, Yann; Mezouar, Mohamed; Mezouar, Mohamed (2009)។ "Ultimate Metastable Solubility of Boron in Diamond: Synthesis of Superhard Diamondlike BC5"។ Phys. Rev. Lett. 102 (1): 015506។ Bibcode 2009PhRvL.102a5506Sអ.វ.ល.:10.1103/PhysRevLett.102.015506អ.ស.ផ.ម. 19257210 
 79. ៧៩,០ ៧៩,១ Qin, Jiaqian; He, Duanwei; Wang, Jianghua; Fang, Leiming; Lei, Li; Li, Yongjun; Hu, Juan; Kou, Zili 7et al. (2008)។ "Is Rhenium Diboride a Superhard Material?"។ Advanced Materials 20 (24): 4780–4783។ អ.វ.ល.:10.1002/adma.200801471 
 80. Wentorf, R. H. (1957)។ "Cubic form of boron nitride"។ J. Chem Phys. 26 (4): 956។ Bibcode 1957JChPh..26..956Wអ.វ.ល.:10.1063/1.1745964 
 81. Gogotsi, Y. G.; Andrievski, R.A. (1999)។ Materials Science of Carbides, Nitrides and Borides។ Springer។ ទំ. 270–270។ ល.ស.ប.អ. 0-7923-5707-8 
 82. Schmidt, Jürgen; Boehling, Marian; Burkhardt, Ulrich; Grin, Yuri (2007)។ "Preparation of titanium diboride TiB2 by spark plasma sintering at slow heating rate"។ Science and Technology of Advanced Materials 8 (5): 376–382។ Bibcode 2007STAdM...8..376Sអ.វ.ល.:10.1016/j.stam.2007.06.009 
 83. ទំព័រគំរូ:HPD
 84. Thompson, R. (1974)។ "Industrial applications of boron compounds"។ Pure and Applied Chemistry 39 (4): 547។ អ.វ.ល.:10.1351/pac197439040547 
 85. ៨៥,០ ៨៥,១ Klotz, J. H.; Moss, J. I.; Zhao, R.; Davis Jr., L. R.; Patterson, R. S. (1994)។ "Oral toxicity of boric acid and other boron compounds to immature cat fleas (Siphonaptera: Pulicidae)"។ J. Econ. Entomol. 87 (6): 1534–1536។ អ.ស.ផ.ម. 7836612 
 86. May, Gary S.; Spanos, Costas J. (2006)។ Fundamentals of semiconductor manufacturing and process control។ John Wiley and Sons។ ទំ. 51–54។ ល.ស.ប.អ. 0-471-78406-0 
 87. Sherer, J. Michael (2005)។ Semiconductor industry: wafer fab exhaust management។ CRC Press។ ទំ. 39–60។ ល.ស.ប.អ. 1-57444-720-3 
 88. Zschech, Ehrenfried; Whelan, Caroline; Mikolajick, Thomas (2005)។ Materials for information technology: devices, interconnects and packaging។ Birkhäuser។ ទំ. 44។ ល.ស.ប.អ. 1-85233-941-1 
 89. Campbell, Peter (1996)។ Permanent magnet materials and their application។ Cambridge University Press។ ទំ. 45។ ល.ស.ប.អ. 0-521-56688-6 
 90. Martin, James E (2008)។ Physics for Radiation Protection: A Handbook។ ទំ. 660–661។ ល.ស.ប.អ. 978-3-527-61880-4https://books.google.com/books?id=4GzRaq0rIEwC&pg=PA660 
 91. Pastina, B.; Isabey, J.; Hickel, B. (1999)។ "The influence of water chemistry on the radiolysis of the primary coolant water in pressurized water reactors"។ Journal of Nuclear Materials 264 (3): 309–318។ Bibcode 1999JNuM..264..309Pអ.វ.ល.:10.1016/S0022-3115(98)00494-2ល.ត.ម.អ. 0022-3115 
 92. Kosanke, B. J. (2004)។ Pyrotechnic Chemistry។ Journal of Pyrotechnics។ p. 419។ ល.ស.ប.អ. 978-1-889526-15-7 
 93. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 94. Davies, A. C. (1992)។ The Science and Practice of Welding: Welding science and technology។ Cambridge University Press។ ទំ. 56។ ល.ស.ប.អ. 0-521-43565-X 
 95. Horrocks, A.R.; Price, D. (2001)។ Fire Retardant Materials។ Woodhead Publishing Ltd.។ ទំ. 55។ ល.ស.ប.អ. 1-85573-419-2 
 96. Ide, F. (2003)។ "Information technology and polymers. Flat panel display"Engineering Materials 51: 84http://sciencelinks.jp/j-east/article/200311/000020031103A0287941.php 
 97. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 98. Young, A. (2008)។ The Saturn V F-1 Engine: Powering Apollo Into History។ Springer។ ទំ. 86។ ល.ស.ប.អ. 0-387-09629-9 
 99. Carr, J. M.; Duggan, P. J.; Humphrey, D. G.; Platts, J. A.; Tyndall, E. M. (2010)។ "Wood Protection Properties of Quaternary Ammonium Arylspiroborate Esters Derived from Naphthalene 2,3-Diol, 2,2'-Biphenol and 3-Hydroxy-2-naphthoic Acid"។ Australian Journal of Chemistry 63 (10): 1423។ អ.វ.ល.:10.1071/CH10132 
 100. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 101. Bonvini P; Zorzi E; Basso G; Rosolen A (2007)។ "Bortezomib-mediated 26S proteasome inhibition causes cell-cycle arrest and induces apoptosis in CD-30+ anaplastic large cell lymphoma"។ Leukemia 21 (4): 838–42។ អ.វ.ល.:10.1038/sj.leu.2404528អ.ស.ផ.ម. 17268529 
 102. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 103. Travers, Richard L.; Rennie, George; Newnham, Rex (1990)។ "Boron and Arthritis: The Results of a Double-blind Pilot Study"។ Journal of Nutritional & Environmental Medicine 1 (2): 127–132។ អ.វ.ល.:10.3109/13590849009003147 
 104. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 105. Rodriguez, Erik A.; Wang, Ye; Crisp, Jessica L.; Vera, David R.; Tsien, Roger Y.; Ting, Richard (2016-04-27)។ "New Dioxaborolane Chemistry Enables [18F-Positron-Emitting, Fluorescent [18F]-Multimodality Biomolecule Generation from the Solid Phase"] (ជាEN)។ Bioconjugate Chemistry 27 (5): 1390–1399។ អ.វ.ល.:10.1021/acs.bioconjchem.6b00164PMC 4916912អ.ស.ផ.ម. 27064381http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.bioconjchem.6b00164 
 106. Wang, Ye; An, Fei-Fei; Chan, Mark; Friedman, Beth; Rodriguez, Erik A.; Tsien, Roger Y.; Aras, Omer; Ting, Richard (2017-01-05)។ "18F-positron-emitting/fluorescent labeled erythrocytes allow imaging of internal hemorrhage in a murine intracranial hemorrhage model" (ជាen)។ Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolismអ.វ.ល.:10.1177/0271678x16682510http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0271678X16682510 
 107. Canfield, Paul C.; Crabtree, George W. (2003)។ "Magnesium Diboride: Better Late than Never"Physics Today 56 (3): 34–41។ Bibcode 2003PhT....56c..34Cអ.វ.ល.:10.1063/1.1570770http://www.cmp.ameslab.gov/personnel/canfield/pub/pt0303.pdf 
 108. Braccini, Valeria; Nardelli, D.; Penco, R.; Grasso, G. (2007)។ "Development of ex situ processed MgB2 wires and their applications to magnets"។ Physica C: Superconductivity 456 (1–2): 209–217។ Bibcode 2007PhyC..456..209Bអ.វ.ល.:10.1016/j.physc.2007.01.030 
 109. Wu, Xiaowei; Chandel, R. S.; Li, Hang (2001)។ "Evaluation of transient liquid phase bonding between nickel-based superalloys"។ Journal of Materials Science 36 (6): 1539–1546។ Bibcode 2001JMatS..36.1539Wអ.វ.ល.:10.1023/A:1017513200502 
 110. Dean, C. R.; Young, A. F.; Meric, I.; Lee, C.; Wang, L.; Sorgenfrei, S.; Watanabe, K.; Taniguchi, T. 7et al. (2010)។ "Boron nitride substrates for high-quality graphene electronics"។ Nature Nanotechnology 5 (10): 722–726។ arXiv:1005.4917Bibcode 2010NatNa...5..722Dអ.វ.ល.:10.1038/nnano.2010.172អ.ស.ផ.ម. 20729834 
 111. Gannett, W.; Regan, W.; Watanabe, K.; Taniguchi, T.; Crommie, M. F.; Zettl, A. (2010)។ "Boron nitride substrates for high mobility chemical vapor deposited graphene"។ Applied Physics Letters 98 (24): 242105។ arXiv:1105.4938Bibcode 2011ApPhL..98x2105Gអ.វ.ល.:10.1063/1.3599708 
 112. Zettl, Alex; Cohen, Marvin (2010)។ "The physics of boron nitride nanotubes"។ Physics Today 63 (11): 34–38។ Bibcode 2010PhT....63k..34Cអ.វ.ល.:10.1063/1.3518210 
 113. Mahler, R. L.។ "Essential Plant Micronutrients. Boron in Idaho"។ University of Idaho។ បានដាក់ទុកឯកសារ ពី[៤] នៅថ្ងៃ 1 October 2009https://web.archive.org/web/20091001005107/http://info.ag.uidaho.edu/Resources/PDFs/CIS1085.pdf។ បានយកមក 2009-05-05 
 114. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 115. Blevins, Dale G.; Lukaszewski, K. M. (1998)។ "Functions of Boron in Plant Nutrition"។ Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology 49: 481–500។ អ.វ.ល.:10.1146/annurev.arplant.49.1.481អ.ស.ផ.ម. 15012243 
 116. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 117. Nielsen, Forrest H. (1998)។ "Ultratrace elements in nutrition: Current knowledge and speculation"។ The Journal of Trace Elements in Experimental Medicine 11 (2–3): 251–274។ អ.វ.ល.:10.1002/(SICI)1520-670X(1998)11:2/3<251::AID-JTRA15>3.0.CO;2-Q 
 118. "Effect of dietary boron on mineral, estrogen, and testosterone metabolism in postmenopausal women"។ FASEB J. 1 (5): 394–7។ 1987។ អ.ស.ផ.ម. 3678698 
 119. Zook, E. G. (1965)។ "Total boron"។ J. Assoc. Off Agric. Chem 48: 850។ 
 120. United States. Environmental Protection Agency. Office of Water, U. S. Environmental Protection Agency Staff (1993)។ Health advisories for drinking water contaminants: United States Environmental Protection Agency Office of Water health advisories។ CRC Press។ ទំ. 84។ ល.ស.ប.អ. 0-87371-931-Xhttps://books.google.com/?id=trUdm-GXchIC&pg=PA84 
 121. "Primordial broth of life was a dry Martian cup-a-soup"New Scientist។ 29 August 2013http://www.newscientist.com/article/dn24120-primordial-broth-of-life-was-a-dry-martian-cupasoup.html?cmpid=RSS%7CNSNS%7C2012-GLOBAL%7Clife។ បានយកមក 2013-08-29 
 122. Hütter, R.; Keller-Schien, W.; Knüsel, F.; Prelog, V.; Rodgers Jr., G. C.; Suter, P.; Vogel, G.; Voser, W. 7et al. (1967)។ "Stoffwechselprodukte von Mikroorganismen. 57. Mitteilung. Boromycin"។ Helvetica Chimica Acta 50 (6): 1533–1539។ អ.វ.ល.:10.1002/hlca.19670500612អ.ស.ផ.ម. 6081908 
 123. Dunitz, J. D.; Hawley, D. M.; Miklos, D.; White, D. N. J.; Berlin, Y.; Marusić, R.; Prelog, V. (1971)។ "Structure of boromycin"។ Helvetica Chimica Acta 54 (6): 1709–1713។ អ.វ.ល.:10.1002/hlca.19710540624អ.ស.ផ.ម. 5131791 
 124. Vithana, En; Morgan, P; Sundaresan, P; Ebenezer, Nd; Tan, Dt; Mohamed, Md; Anand, S; Khine, Ko 7et al. (July 2006)។ "Mutations in sodium-borate cotransporter SLC4A11 cause recessive congenital hereditary endothelial dystrophy (CHED2)"។ Nature Genetics 38 (7): 755–7។ អ.វ.ល.:10.1038/ng1824ល.ត.ម.អ. 1061-4036អ.ស.ផ.ម. 16767101 
 125. Silverman, L.; Trego, Katherine (1953)។ "Corrections-Colorimetric Microdetermination of Boron By The Curcumin-Acetone Solution Method"។ Anal. Chem. 25 (11): 1639។ អ.វ.ល.:10.1021/ac60083a061 
 126. Nielsen, Forrest H. (1997)។ "Boron in human and animal nutrition"។ Plant and Soil 193 (2): 199–208។ អ.វ.ល.:10.1023/A:1004276311956 
 127. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល

External links[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Boron compounds