ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តការ Android

ដោយវិគីភីឌា
Android
Android robot.svg
Android logo (2007-2014).svg
Android 4.2 on the Nexus 4.png
Android 4.2 "Jelly Bean" on the Nexus 4
ក្រុម​ហ៊ុន / អ្នក​អភិវឌ្ឍ Google
Open Handset Alliance
Android Open Source Project
សរសេរ​ក្នុង C, C++, Java[១]
គ្រួសារ OS Unix-like
ស្ថានភាព​ការ​ងារ Current
ប្រភេទ​ប្រភព Open source[២]
ការ​ចេញ​ផ្សាយ​ដំបូង កញ្ញា 23, 2008 (2008-09-23)[៣]
ការ​ចេញ​ចុង​ក្រោយ 4.2.1 Jelly Bean / វិច្ឆិកា 27, 2012; 2001 ថ្ងៃ កន្លងទៅ (2012-១១-27)[៤][៥]
ទិស​ដៅ​ទី​ផ្សារ Smartphones
Tablet computers
ភាសា Multi-lingual
ប្រព័ន្ធ​កញ្ចប់​កម្មវិធី Google Play, APK
ផ្លាត​ហ្វម​ដែល​ស្គាល់ ARM, MIPS,[៦] x86[៧]
ប្រភេទ​ខឺនែល Monolithic (modified Linux kernel)
រូប​រាង​បង្ហាញ​លំនាំ​ដើម Graphical (Multi-touch)
អាជ្ញាប័ណ្ណ Apache License 2.0
Linux kernel patches under GNU GPL v2[៨]
គេហទំព័រ​ផ្លូវ​ការ android.com

Android is a Linux-based operating system designed primarily for touchscreen mobile devices such as smartphones and tablet computers. Initially developed by Android, Inc., which Google backed financially and later purchased in 2005,[៩] Android was unveiled in 2007 along with the founding of the Open Handset Alliance: a consortium of hardware, software, and telecommunication companies devoted to advancing open standards for mobile devices.[១០] The first Android-powered phone was sold in October 2008.[១១]

Android is open source and Google releases the code under the Apache License.[១២] This open source code and permissive licensing allows the software to be freely modified and distributed by device manufacturers, wireless carriers and enthusiast developers. Additionally, Android has a large community of developers writing applications ("apps") that extend the functionality of devices, written primarily in a customized version of the Java programming language.[១៣] In October 2012, there were approximately 700,000 apps available for Android, and the estimated number of applications downloaded from Google Play, Android's primary app store, was 25 billion.[១៤][១៥]

These factors have allowed Android to become the world's most widely used smartphone platform[១៦] and the software of choice for technology companies who require a low-cost, customizable, lightweight operating system for high tech devices without developing one from scratch.[១៧] As a result, despite being primarily designed for phones and tablets, it has seen additional applications on televisions, games consoles and other electronics. Android's open nature has further encouraged a large community of developers and enthusiasts to use the open source code as a foundation for community-driven projects, which add new features for advanced users[១៨] or bring Android to devices which were officially released running other operating systems.

Android had a worldwide smartphone market share of 75% during the third quarter of 2012,[១៩] with 500 million devices activated in total and 1.3 million activations per day.[២០][២១]

History[កែប្រែ]

Android, Inc. was founded in Palo Alto, California in October 2003 by Andy Rubin (co-founder of Danger),[២២] Rich Miner (co-founder of Wildfire Communications, Inc.),[២៣] Nick Sears[២៤] (once VP at T-Mobile),[២៥] and Chris White (headed design and interface development at WebTV)[៩] to develop, in Rubin's words "smarter mobile devices that are more aware of its owner's location and preferences".[៩] Despite the past accomplishments of the founders and early employees, Android Inc. operated secretly, revealing only that it was working on software for mobile phones.[៩] That same year, Rubin ran out of money. Steve Perlman, a close friend of Rubin, brought him $10,000 in cash in an envelope and refused a stake in the company.[២៦]

Google acquired Android Inc. on August 17, 2005, making it a wholly owned subsidiary of Google. Key employees of Android Inc., including Rubin, Miner and White, stayed at the company after the acquisition.[៩] Not much was known about Android Inc. at the time, but many assumed that Google was planning to enter the mobile phone market with this move.[៩] At Google, the team led by Rubin developed a mobile device platform powered by the Linux kernel. Google marketed the platform to handset makers and carriers on the promise of providing a flexible, upgradable system. Google had lined up a series of hardware component and software partners and signaled to carriers that it was open to various degrees of cooperation on their part.[២៧][២៨][២៩]

Speculation about Google's intention to enter the mobile communications market continued to build through December 2006.[៣០] Reports from the BBC and the Wall Street Journal noted that Google wanted its search and applications on mobile phones and it was working hard to deliver that. Print and online media outlets soon reported rumors that Google was developing a Google-branded handset. Some speculated that as Google was defining technical specifications, it was showing prototypes to cell phone manufacturers and network operators. In September 2007, InformationWeek covered an Evalueserve study reporting that Google had filed several patent applications in the area of mobile telephony.[៣១][៣២]

On November 5, 2007, the Open Handset Alliance, a consortium of technology companies including Google, device manufacturers such as HTC and Samsung, wireless carriers such as Sprint Nextel and T-Mobile, and chipset makers such as Qualcomm and Texas Instruments, unveiled itself, with a goal to develop open standards for mobile devices.[១០] That day, Android was unveiled as its first product, a mobile device platform built on the Linux kernel version 2.6.[១០] The first commercially available phone to run Android was the HTC Dream, released on October 22, 2008.[៣៣]

Since 2008, Android has seen numerous updates which have incrementally improved the operating system, adding new features and fixing bugs in previous releases. Each major release is named in alphabetical order after a dessert or sugary treat; for example, version 1.5 Cupcake was followed by 1.6 Donut. The latest release is 4.2 Jelly Bean. In 2010, Google launched its Nexus series of devices—a line of smartphones and tablets running the Android operating system, and built by a manufacturer partner. HTC collaborated with Google to release the first Nexus smartphone,[៣៤] the Nexus One. The series has since been updated with newer devices, such as the Nexus 4 phone and Nexus 10 tablet, made by LG and Samsung, respectively. Google releases the Nexus phones and tablets to act as their flagship Android devices, demonstrating Android's latest software and hardware features.

Description[កែប្រែ]

Interface[កែប្រែ]

Android's user interface is based on direct manipulation,[៣៥] using touch inputs that loosely correspond to real-world actions, like swiping, tapping, pinching and reverse pinching to manipulate on-screen objects.[៣៥] The response to user input is designed to be immediate and provides a fluid touch interface, often using the vibration capabilities of the device to provide haptic feedback to the user. Internal hardware such as accelerometers, gyroscopes and proximity sensors are used by some applications to respond to additional user actions, for example adjusting the screen from portrait to landscape depending on how the device is oriented, or allowing the user to steer a vehicle in a racing game by rotating the device, simulating control of a steering wheel.[៣៦]

Android devices boot to the homescreen, the primary navigation and information point on the device, which is similar to the desktop found on PCs. Android homescreens are typically made up of app icons and widgets; app icons launch the associated app, whereas widgets display live, auto-updating content such as the weather forecast, the user's email inbox, or a news ticker directly on the homescreen.[៣៧] A homescreen may be made up of several pages that the user can swipe back and forth between, though Android's homescreen interface is heavily customisable, allowing the user to adjust the look and feel of the device to their tastes. Third party apps available on Google Play and other app stores can extensively re-theme the homescreen, and even mimic the look of other operating systems, such as Windows Phone.[៣៨] Most manufacturers, and some wireless carriers, customise the look and feel of their Android devices to differentiate themselves from the competition.

Present along the top of the screen is a status bar, showing information about the device and its connectivity. This status bar can be "pulled" down to reveal a notification screen where apps display important information or updates, such as a newly received email or SMS text, in a way that doesn't immediately interrupt or inconvenience the user.[៣៩] In early versions of Android these notifications could be tapped to open the relevant app, but recent updates have provided enhanced functionality, such as the ability to call a number back directly from the missed call notification without having to open the dialer app first.[៤០] Notifications are persistent until read or dismissed by the user.

Applications[កែប្រែ]

Android has a growing selection of third party applications, which can be acquired by users either through an app store such as Google Play or the Amazon Appstore, or by downloading and installing the application's APK file from a third-party site.[៤១] The Play Store application allows users to browse, download and update apps published by Google and third-party developers, and is pre-installed on devices that comply with Google's compatibility requirements.[៤២] The app filters the list of available applications to those that are compatible with the user's device, and developers may restrict their applications to particular carriers or countries for business reasons.[៤៣] Purchases of unwanted applications can be refunded within 15 minutes of the time of download,[៤៤] and some carriers offer direct carrier billing for Google Play application purchases, where the cost of the application is added to the user's monthly bill.[៤៥] As of September 2012, there were more than 675,000 apps available for Android, and the estimated number of applications downloaded from the Play Store was 25 billion.[៤៦]

Applications are developed in the Java language using the Android software development kit (SDK). The SDK includes a comprehensive set of development tools,[៤៧] including a debugger, software libraries, a handset emulator based on QEMU, documentation, sample code, and tutorials. The officially supported integrated development environment (IDE) is Eclipse using the Android Development Tools (ADT) plugin. Other development tools are available, including a Native Development Kit for applications or extensions in C or C++, Google App Inventor, a visual environment for novice programmers, and various cross platform mobile web applications frameworks.

In order to work around limitations on reaching Google services due to Internet censorship in the People's Republic of China, Android devices sold in the PRC are generally customized to use state approved services instead.[៤៨]

Development[កែប្រែ]

Android is developed in private by Google until the latest changes and updates are ready to be released, at which point the source code is made available publicly.[៤៩] This source code will only run without modification on select devices, usually the Nexus series of devices.[៥០] With many devices, there are proprietary components which have to be provided by the manufacturer, in order for Android to work.[៥១]

Linux[កែប្រែ]

Architecture diagram

Android consists of a kernel based on Linux kernel version 2.6 and, from Android 4.0 Ice Cream Sandwich onwards, version 3.x, with middleware, libraries and APIs written in C, and application software running on an application framework which includes Java-compatible libraries based on Apache Harmony. Android uses the Dalvik virtual machine with just-in-time compilation to run Dalvik 'dex-code' (Dalvik Executable), which is usually translated from Java bytecode.[៥២] The main hardware platform for Android is the ARM architecture. There is support for x86 from the Android x86 project,[៧] and Google TV uses a special x86 version of Android.

Android's linux kernel has further architecture changes by Google outside the typical Linux kernel development cycle.[៥៣] Android does not have a native X Window System by default nor does it support the full set of standard GNU libraries, and this makes it difficult to port existing Linux applications or libraries to Android.[៥៤] Support for simple C and SDL applications is possible by injection of a small Java shim and usage of the JNI[៥៥] like, for example, in the Jagged Alliance 2 port for Android.[៥៦]

Certain features that Google contributed back to the Linux kernel, notably a power management feature called wakelocks, were rejected by mainline kernel developers, partly because kernel maintainers felt that Google did not show any intent to maintain their own code.[៥៧][៥៨][៥៩] Google announced in April 2010 that they would hire two employees to work with the Linux kernel community,[៦០] but Greg Kroah-Hartman, the current Linux kernel maintainer for the stable branch, said in December 2010 that he was concerned that Google was no longer trying to get their code changes included in mainstream Linux.[៥៨] Some Google Android developers hinted that "the Android team was getting fed up with the process," because they were a small team and had more urgent work to do on Android.[៦១]

In August 2011, Linus Torvalds said that "eventually Android and Linux would come back to a common kernel, but it will probably not be for four to five years".[៦២] In December 2011, Greg Kroah-Hartman announced the start of the Android Mainlining Project, which aims to put some Android drivers, patches and features back into the Linux kernel, starting in Linux 3.3.[៦៣] Linux included the autosleep and wakelocks capabilities in the 3.5 kernel, after many previous attempts at merger. The interfaces are the same but the upstream Linux implementation allows for two different suspend modes: to memory (the traditional suspend that Android uses), and to disk (hibernate, as it is known on the desktop).[៦៤]

The flash storage on Android devices is split into several partitions, such as "/system" for the operating system itself and "/data" for user data and app installations.[៦៥] In contrast to desktop Linux distributions, Android device owners are not given root access to the operating system and sensitive partitions such as /system are read-only. However, root access can be obtained by exploiting security flaws in Android, which is used frequently by the open source community to enhance the capabilities of their devices,[៦៦] but also by malicious parties to install viruses and malware.[៦៧]

Memory management[កែប្រែ]

Since Android devices are usually battery-powered, Android is designed to manage memory (RAM) to keep power consumption at a minimum, in contrast to desktop operating systems which generally assume they are connected to unlimited mains electricity. When an Android app is no longer in use, the system will automatically suspend it in memory - while the app is still technically "open," suspended apps consume no resources (e.g. battery power or processing power) and sit idly in the background until needed again. This has the dual benefit of increasing the general responsiveness of Android devices, since apps don't need to be closed and reopened from scratch each time, but also ensuring background apps don't waste power needlessly.[៦៨]

Android manages the apps stored in memory automatically: when memory is low, the system will begin killing apps and processes that have been inactive for a while, in reverse order since they were last used (i.e. oldest first). This process is designed to be invisible to the user, such that users do not need to manage memory or the killing of apps themselves.[៦៩] However, confusion over Android memory management has resulted in third-party task killers becoming popular on the Google Play store; these third-party task killers are generally regarded as doing more harm than good.[៧០]

Update schedule[កែប្រែ]

Google provides major updates, incremental in nature, to Android every six to nine months, which most devices are capable of receiving over the air.[៧១] The latest major update is Android 4.2 Jelly Bean.[៧២]

Compared to its chief rival mobile operating system, namely iOS, Android updates are typically slow to reach actual devices. For devices not under the Nexus brand, updates often arrive months from the time the given version is officially released.[៧៣] This is caused partly due to the extensive variation in hardware of Android devices, to which each update must be specifically tailored, as the official Google source code only runs on their flagship Nexus phone. Porting Android to specific hardware is a time- and resource-consuming process for device manufacturers, who prioritize their newest devices and often leave older ones behind.[៧៣] Hence, older smartphones are frequently not updated if the manufacturer decides it is not worth their time, regardless of whether the phone is capable of running the update. This problem is compounded when manufacturers customize Android with their own interface and apps, which must be reapplied to each new release. Additional delays can be introduced by wireless carriers who, after receiving updates from manufacturers, further customize and brand Android to their needs and conduct extensive testing on their networks before sending the update out to users.[៧៣]

The lack of after-sale support from manufacturers and carriers has been widely criticised by consumer groups and the technology media.[៧៤][៧៥] Some commentators have noted that the industry has a financial incentive not to update their devices, as the lack of updates for existing devices fuels the purchase of newer ones,[៧៦] an attitude described as "insulting".[៧៥] The Guardian has complained that the complicated method of distribution for updates is only complicated because manufacturers and carriers have designed it that way.[៧៥] In 2011, Google partnered with a number of industry players to announce an "Android Update Alliance", pledging to deliver timely updates for every device for 18 months after its release.[៧៧] As of 2012, this alliance has never been mentioned since.[៧៣]

Open source community[កែប្រែ]

Android has an active community of developers and enthusiasts who use the Android source code to develop and distribute their own modified versions of the operating system.[៧៨] These community-developed releases often bring new features and updates to devices faster than through the official manufacturer/carrier channels, albeit without as extensive testing or quality assurance;[១៨] provide continued support for older devices that no longer receive official updates; or bring Android to devices that were officially released running other operating systems, such as the HP Touchpad. Community releases often come pre-rooted and contain modifications unsuitable for non-technical users, such as the ability to overclock or over/undervolt the device's processor.[៧៩] CyanogenMod is the most widely used community firmware,[៨០] and acts as a foundation for numerous others.

Historically, device manufacturers and mobile carriers have typically been unsupportive of third-party firmware development. Manufacturers express concern about improper functioning of devices running unofficial software and the support costs resulting from this.[៨១] Moreover, modified firmwares such as CyanogenMod sometimes offer features, such as tethering, for which carriers would otherwise charge a premium. As a result, technical obstacles including locked bootloaders and restricted access to root permissions are common in many devices. However, as community-developed software has grown more popular, and following a statement by the Librarian of Congress in the United States that permits the "jailbreaking" of mobile devices,[៨២] manufacturers and carriers have softened their position regarding third party development, with some, including HTC,[៨១] Motorola,[៨៣] Samsung[៨៤][៨៥] and Sony,[៨៦] providing support and encouraging development. As a result of this, over time the need to circumvent hardware restrictions to install unofficial firmware has lessened as an increasing number of devices are shipped with unlocked or unlockable bootloaders, similar to the Nexus series of phones, although usually requiring that users waive their devices' warranties to do so.[៨១] However, despite manufacturer acceptance, some carriers in the US still require that phones are locked down.[៨៧]

The unlocking and "hackability" of smartphones and tablets remains a source of tension between the community and industry, with the community arguing that unofficial development is increasingly important given the failure of industry to provide timely updates and/or continued support to their devices.[៨៧]

Security and privacy[កែប្រែ]

ឯកសារ:PlayStorePermissions.png
App permissions in the Play Store

Android applications run in a sandbox, an isolated area of the system that does not have access to the rest of the system's resources, unless access permissions are explicitly granted by the user when the application is installed. Before installing an application, the Play Store displays all required permissions: a game may need to enable vibration or save data to an SD card, for example, but should not need to read SMS messages or access the phonebook. After reviewing these permissions, the user can choose to accept or refuse them, installing the application only if they accept.[៨៨]

The sandboxing and permissions system lessens the impact of vulnerabilities and bugs in applications, but developer confusion and limited documentation has resulted in applications routinely requesting unnecessary permissions, reducing its effectiveness.[៨៩] Several security firms, such as Lookout Mobile Security,[៩០] AVG Technologies,[៩១] and McAfee,[៩២] have released antivirus software for Android devices. This software is ineffective as sandboxing also applies to such applications, limiting their ability to scan the deeper system for threats.[៩៣]

Research from security company Trend Micro lists premium service abuse as the most common type of Android malware, where text messages are sent from infected phones to premium-rate telephone numbers without the consent or even knowledge of the user.[៩៤] Other malware displays unwanted and intrusive adverts on the device, or sends personal information to unauthorised third parties.[៩៤] Security threats on Android are reportedly growing exponentially; however, Google engineers have argued that the malware and virus threat on Android is being exaggerated by security companies for commercial reasons,[៩៥][៩៦] and have accused the security industry of playing on fears to sell virus protection software to users.[៩៥] Google maintains that dangerous malware is actually extremely rare.[៩៦] Indeed, a survey conducted by F-Secure showed that only 0.5% of Android malware reported had come from the Google Play store.[៩៧]

Google currently uses their Google Bouncer malware scanner to watch over and scan the Google Play store apps.[៩៨] It is intended to flag up suspicious apps and warn users of any potential issues with an application before they download it.[៩៩] Android version 4.2 Jelly Bean was released in 2012 with enhanced security features, including a malware scanner built into the system, which works in combination with Google Play but can scan apps installed from third party sources as well, and an alert system which notifies the user when an app tries to send a premium-rate text message, blocking the message unless the user explicitly authorises it.[១០០]

Android smartphones have the ability to report the location of Wi-Fi access points, encountered as phone users move around, to build databases containing the physical locations of hundreds of millions of such access points. These databases form electronic maps to locate smartphones, allowing them to run apps like Foursquare, Google Latitude, Facebook Places, and to deliver location-based ads.[១០១] Third party monitoring software such as TaintDroid,[១០២] an academic research-funded project, can, in some cases, detect when personal information is being sent from applications to remote servers.[១០៣]

Licensing[កែប្រែ]

The source code for Android is available under free and open source software licenses. Google publishes most of the code (including network and telephony stacks)[១០៤] under the Apache License version 2.0,[១០៥][១០៦] and the rest, Linux kernel changes, under the GNU General Public License version 2. The Open Handset Alliance develops the changes to the Linux kernel, in public, with source code publicly available at all times. The rest of Android is developed in private by Google, with source code released publicly when a new version is released. Typically Google collaborates with a hardware manufacturer to produce a 'flagship' device (part of the Google Nexus series) featuring the new version of Android, then makes the source code available after that device has been released.[១០៧]

In early 2011, Google chose to temporarily withhold the Android source code to the tablet-only 3.0 Honeycomb release. The reason, according to Andy Rubin in an official Android blog post, was because Honeycomb was rushed for production of the Motorola Xoom,[១០៨] and they did not want third parties creating a "really bad user experience" by attempting to put onto smartphones a version of Android intended for tablets.[១០៩] The source code was once again made available in November 2011 with the release of Android 4.0.[១១០]

Even though the software is open-source, device manufacturers cannot use Google's Android trademark unless Google certifies that the device complies with their Compatibility Definition Document (CDD). Devices must also meet this definition to be eligible to license Google's closed-source applications, including Google Play.[១១១] As Android is not completely released under a GPL compatible license, e.g. Google's code is under the Apache license,[៨] and also because Google Play allows proprietary software, Richard Stallman and the Free Software Foundation have been critical of Android and have recommended the usage of alternatives such as Replicant.[១១២][១១៣]

Reception[កែប្រែ]

Android received a lukewarm reaction when it was unveiled in 2007. Although analysts were impressed with the respected technology companies that had partnered with Google to form the Open Handset Alliance, it was unclear whether mobile phone manufacturers would be willing to replace their existing operating systems with Android.[១១៤] The idea of an open source, Linux-based development platform sparked interest,[១១៥] but there were additional worries about Android facing strong competition from established players in the smartphone market, such as Nokia and Microsoft, and rival Linux mobile operating systems that were in development.[១១៦] These established players were skeptical: Nokia was quoted as saying "we don't see this as a threat,"[១១៧] and a member of Microsoft's Windows Mobile team stated "I don't understand the impact that they are going to have."[១១៧]

Since then Android has grown to become the most widely used smartphone operating system[១៧] and "one of the fastest mobile experiences available."[១១៨] Reviewers have highlighted the open source nature of the operating system as one of its defining strengths, allowing companies such as Amazon (Kindle Fire), Barnes & Noble (Nook), Ouya, Baidu, and others to fork the software and release hardware running their own customised version of Android. As a result, it has been described by technology website Ars Technica as "practically the default operating system for launching new hardware" for companies without their own mobile platforms.[១៧] This openness and flexibility is also present at the level of the end user: Android allows extensive customisation of devices by their owners and apps are freely available from non-Google app stores and third party websites. These have been cited as among the main advantages of Android phones over others.[១៧][១១៩]

Despite its success on smartphones, Android tablet adoption has been slow.[១២០] This is primarily blamed on a chicken or the egg situation where consumers are hesitant to buy an Android tablet due to a lack of high quality tablet apps, but developers are hesitant to spend time and resources developing tablet apps until there's a significant market for them.[១២១][១២២] Other factors included high prices[១២៣] and the dominance of Apple's iPad.[១២២] This began to change in 2012 with the release of the successful Nexus 7 and a push by Google for developers to write better tablet apps.[១២៤] Android tablets are expected to overtake the iPad within a few years.[១២៥]

Market share and rate of adoption[កែប្រែ]

Research company Canalys estimated in the second quarter of 2009 that Android had a 2.8% share of worldwide smartphone shipments.[១២៦] By the fourth quarter of 2010 this had grown to 33% of the market, becoming the top-selling smartphone platform.[១៦] By the third quarter of 2011 Gartner estimated that more than half (52.5%) of the smartphone market belongs to Android.[១២៧] By the third quarter of 2012 Android had a 75% share of the global smartphone market according to the research firm IDC.[១៩]

In July 2011, Google said that 550,000 new Android devices were being activated every day,[១២៨] up from 400,000 per day in May,[១២៩] and more than 100 million devices had been activated[១៣០] with 4.4% growth per week.[១២៨] In September 2012, 500 million devices had been activated with 1.3 million activations per day.[២០][២១]

Android market share varies by location. In July 2012, Android's market share in the United States was 52%,[១៣១] but this rises to 90% in China.[១៣២]

Usage share of Android versions[កែប្រែ]

Usage share of the different versions as of December 3, 2012

Usage share of the different versions as of February 5, 2013.[១៣៣] Most Android devices to date still run the older OS version 2.3 Gingerbread that was released on December 6, 2010, due to most lower-end devices still being released with it.

Version Code name Release date API level Distribution (February 5, 2013)
4.2 Jelly Bean November 13, 2012 17 1.4%
4.1.x Jelly Bean July 9, 2012 16 12.2%
4.0.x Ice Cream Sandwich December 16, 2011 15 29.0%
3.2 Honeycomb July 15, 2011 13 1.0%
3.1 Honeycomb May 10, 2011 12 0.3%
2.3.3–2.3.7 Gingerbread February 9, 2011 10 45.4%
2.3–2.3.2 Gingerbread December 6, 2010 9 0.2%
2.2 Froyo May 20, 2010 8 8.1%
2.0–2.1 Eclair October 26, 2009 7 2.2%
1.6 Donut September 15, 2009 4 0.2%

Application piracy[កែប្រែ]

There has been some concern about the ease with which paid Android apps can be pirated.[១៣៤] In a May 2012 interview with Eurogamer, the developers of Football Manager stated that the ratio of pirated players vs legitimate players was 9:1 for their game Football Manager Handheld.[១៣៥] However, not every developer agreed that piracy rates were an issue; for example, in July 2012 the developers of the game Wind-up Knight said that piracy levels of their game were only 12%, and most of the piracy came from China, where people cannot purchase apps from Google Play.[១៣៦]

In 2010, Google released a tool for validating authorised purchases for use within apps, but developers complained that this was insufficient and trivial to crack. Google responded that the tool, especially its initial release, was intended as a sample framework for developers to modify and build upon depending on their needs, not as a finished security solution.[១៣៧] In 2012 Google released a feature in Android 4.1 that encrypted paid applications so that they would only work on the device on which they were purchased, but this feature has been temporarily deactivated due to technical issues.[១៣៨]

Copyrights and patents[កែប្រែ]

Both Android and Android phone manufacturers have been involved in numerous patent lawsuits. On August 12, 2010, Oracle sued Google over claimed infringement of copyrights and patents related to the Java programming language.[១៣៩] Oracle originally sought damages up to $6.1 billion,[១៤០] but this valuation was rejected by a United States federal judge who asked Oracle to revise the estimate.[១៤១] In response, Google submitted multiple lines of defense, counterclaiming that Android did not infringe on Oracle's patents or copyright, that Oracle's patents were invalid, and several other defenses. They said that Android is based on Apache Harmony, a clean room implementation of the Java class libraries, and an independently developed virtual machine called Dalvik.[១៤២] In May 2012 the jury in this case found that Google did not infringe on Oracle's patents, and the trial judge ruled that the structure of the Java APIs used by Google was not copyrightable.[១៤៣][១៤៤]

In addition to lawsuits against Google directly, various proxy wars have been waged against Android indirectly by targeting manufacturers of Android devices, with the effect of discouraging manufacturers from adopting the platform by increasing the costs of bringing an Android device to market.[១៤៥] Both Apple and Microsoft have sued several manufacturers for patent infringement, with Apple's ongoing legal action against Samsung being a particularly high-profile case. In October 2011 Microsoft said they had signed patent license agreements with ten Android device manufacturers, whose products account for 55% of the worldwide revenue for Android devices.[១៤៦] These include Samsung and HTC.[១៤៧] Samsung's patent settlement with Microsoft includes an agreement that Samsung will allocate more resources to developing and marketing phones running Microsoft's Windows Phone operating system.[១៤៥]

Google has publicly expressed its frustration for the current patent landscape in the United States, accusing Apple, Oracle and Microsoft of trying to take down Android through patent litigation, rather than innovating and competing with better products and services.[១៤៨] In 2011-2, Google purchased Motorola Mobility for US$12.5 billion, which was viewed in part as a defensive measure to protect Android, since Motorola Mobility held more than 17,000 patents.[១៤៩] In December 2011 Google bought over a thousand patents from IBM.[១៥០]

Beyond smartphones and tablets[កែប្រែ]

The open and customizable nature of Android allows it to be used on other electronics, including laptops and netbooks, smartbooks[១៥១] smart TVs (Google TV) and cameras (Nikon Coolpix S800c and Galaxy Camera).[១៥២][១៥៣] In addition, the Android operating system has seen applications on smart glasses (Project Glass), wristwatches,[១៥៤] headphones,[១៥៥] car CD and DVD players,[១៥៦] mirrors,[១៥៧] portable media players[១៥៨] and landlines.[១៥៩] Ouya, an upcoming videogames console running Android, became one of the most successful Kickstarter campaigns, crowdfunding US$8.5m for its development,[១៦០][១៦១] and was later followed by other Android-based video games consoles such as Project Shield from NVIDIA.

In 2011, Google demonstrated "Android@Home", a new home automaton technology which uses Android to control a range of household devices including light switches, power sockets and thermostats.[១៦២] Prototype light bulbs were announced that could be controlled from an Android phone or tablet, but Android head Andy Rubin was cautious to note that "turning a lightbulb on and off is nothing new," pointing to numerous failed home automation services. Google, he said, was thinking more ambitiously and the intention was to use their position as a cloud services provider to bring Google products into customers' homes.[១៦៣]

See also[កែប្រែ]

Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Portal/images/g' not found.

 • 4.3

]]

References[កែប្រែ]

 1. "Android Code Analysis"http://www.ohloh.net/p/android/analyses/latest។ បានយកមក 2012-06-01 
 2. "Philosophy and Goals"Android Open Source Project។ Googlehttp://source.android.com/about/philosophy.html។ បានយកមក 2012-04-21 
 3. "Announcing the Android 1.0 SDK, release 1"។ 2008-09-23http://android-developers.blogspot.in/2008/09/announcing-android-10-sdk-release-1.html។ បានយកមក 2012-09-21 
 4. "[Android 4.2.1 hits AOSP] 4.2.1 in AOSP"។ 2012-11-27https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!topic/android-building/s-qNo2fxeHY។ បានយកមក 2012-11-27 
 5. "Android 4.2.1 Jelly Bean heads to AOSP"។ Android Communityhttp://androidcommunity.com/android-4-2-1-jelly-bean-heads-to-aosp-20121127/។ បានយកមក 2012-11-27 
 6. "MIPS gets sweet with Honeycomb"។ Eetimes.comhttp://www.eetimes.com/electronics-news/4215490/MIPS-gets-sweet-with-Honeycomb។ បានយកមក 2012-02-20 
 7. ៧,០ ៧,១ Shah, Agam (December 1, 2011)។ "Google's Android 4.0 ported to x86 processors"Computerworld។ International Data Grouphttp://www.computerworld.com/s/article/9222323/Google_s_Android_4.0_ported_to_x86_processors។ បានយកមក 2012-02-20 
 8. ៨,០ ៨,១ "Licenses" (ជាenglisch)។ Android Open Source Project.។ Open Handset Alliancehttp://source.android.com/source/licenses.html។ បានយកមក 2012-09-09។ "The preferred license for the Android Open Source Project is the Apache Software License, 2.0. [...] Why Apache Software License? [...] For userspace (that is, non-kernel) software, we do in fact prefer ASL2.0 (and similar licenses like BSD, MIT, etc.) over other licenses such as LGPL. Android is about freedom and choice. The purpose of Android is promote openness in the mobile world, but we don't believe it's possible to predict or dictate all the uses to which people will want to put our software. So, while we encourage everyone to make devices that are open and modifiable, we don't believe it is our place to force them to do so. Using LGPL libraries would often force them to do so." 
 9. ៩,០ ៩,១ ៩,២ ៩,៣ ៩,៤ ៩,៥ Elgin, Ben (August 17, 2005)។ "Google Buys Android for Its Mobile Arsenal"Bloomberg Businessweek។ Bloomberg។ បានដាក់ទុកឯកសារ ពី[១] នៅថ្ងៃ February 24, 2011http://www.webcitation.org/5wk7sIvVb។ បានយកមក 2012-02-20។ "In what could be a key move in its nascent wireless strategy, Google (GOOG) has quietly acquired startup Android, Inc., ..." 
 10. ១០,០ ១០,១ ១០,២ Open Handset Alliance (November 5, 2007)។ "Industry Leaders Announce Open Platform for Mobile Devices"។ Press releasehttp://www.openhandsetalliance.com/press_110507.html។ បានយកមក 2012-02-17 
 11. "T-Mobile G1 Spec"Infosite and comparisons។ GSM Arenahttp://www.gsmarena.com/t_mobile_g1-2533.php។ បានយកមក 12 September 2012 
 12. "Android Overview"។ Open Handset Alliancehttp://www.openhandsetalliance.com/android_overview.html។ បានយកមក 2012-02-15 
 13. Shankland, Stephen (November 12, 2007)។ "Google's Android parts ways with Java industry group"CNET Newshttp://news.cnet.com/8301-13580_3-9815495-39.html។ បានយកមក 2012-02-15 
 14. "Google Play Matches Apple's iOS With 700,000 Apps"http://www.tomsguide.com/us/Google-Play-Android-Apple-iOS,news-16235.html 
 15. "Google Play hits 25 billion downloads | Official Android Blog"http://officialandroid.blogspot.ca/2012/09/google-play-hits-25-billion-downloads.html 
 16. ១៦,០ ១៦,១ "Google's Android becomes the world's leading smart phone platform"Canalys។ January 31, 2011http://www.canalys.com/newsroom/google%E2%80%99s-android-becomes-world%E2%80%99s-leading-smart-phone-platform។ បានយកមក 2012-02-15 
 17. ១៧,០ ១៧,១ ១៧,២ ១៧,៣ Brodkin, Jon (2012-11-05)។ "On its 5th birthday, 5 things we love about Android"។ Ars Technicahttp://arstechnica.com/gadgets/2012/11/on-androids-5th-birthday-5-things-we-love-about-android/។ បានយកមក 2012-11-09 
 18. ១៨,០ ១៨,១ "Custom ROMs For Android Explained - Here Is Why You Want Them"។ 2012-08-20http://www.androidpolice.com/2010/05/01/custom-roms-for-android-explained-and-why-you-want-them/។ បានយកមក 2012-09-15 
 19. ១៩,០ ១៩,១ "Android Marks Fourth Anniversary Since Launch with 75.0% Market Share in Third Quarter, According to IDC - prUS23771812"។ Idc.comhttp://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23771812។ បានយកមក 2012-11-03 
 20. ២០,០ ២០,១ "500 million devices activated globally, and over 1.3 million added every single day"។ official Android Engineering teams។ 2012-09-12https://plus.google.com/u/0/110023707389740934545/posts/R5YdRRyeTHM 
 21. ២១,០ ២១,១ "There Are Now 1.3 Million Android Device Activations Per Day"។ Techcrunch។ 2012-09-05http://techcrunch.com/2012/09/05/eric-schmidt-there-are-now-1-3-million-android-device-activations-per-day/ 
 22. Markoff, John (November 4, 2007)។ "I, Robot: The Man Behind the Google Phone"The New York Timeshttp://www.nytimes.com/2007/11/04/technology/04google.html?_r=2&hp=&pagewanted=all។ បានយកមក 2012-02-15 
 23. Kirsner, Scott (September 2, 2007)។ "Introducing the Google Phone"The Boston Globe។ បានដាក់ទុកឯកសារ ពី[២] នៅថ្ងៃ January 4, 2010http://web.archive.org/web/20100104054533/http://www.boston.com/business/technology/articles/2007/09/02/introducing_the_google_phone/។ បានយកមក 2012-02-15 
 24. Vogelstein, Fred (April 2011)។ "How the Android Ecosystem Threatens the iPhone"Wiredhttp://www.wired.com/magazine/2011/04/mf_android/all/1។ បានយកមក June 2, 2012 
 25. T-Mobile (September 23, 2003)។ "T-Mobile Brings Unlimited Multiplayer Gaming to US Market with First Launch of Nokia N-Gage Game Deck"។ Press releasehttp://newsroom.t-mobile.com/articles/t-mobile-nokia-N-Gage។ បានយកមក 2012-02-15 
 26. Vance, Ashlee (27 July 2011)។ "Steve Perlman's Wireless Fix"Bloomberg Businessweek។ Bloomberghttp://www.businessweek.com/magazine/the-edison-of-silicon-valley-07272011.html។ បានយកមក 3 November 2012 
 27. Block, Ryan (August 28, 2007)។ "Google is working on a mobile OS, and it's due out shortly"Engadgethttp://www.engadget.com/2007/08/28/google-is-working-on-a-mobile-os-and-its-due-out-shortly។ បានយកមក 2012-02-17 
 28. Sharma, Amol; Delaney, Kevin J. (August 2, 2007)។ "Google Pushes Tailored Phones To Win Lucrative Ad Market"The Wall Street Journalhttp://online.wsj.com/article_email/SB118602176520985718-lMyQjAxMDE3ODA2MjAwMjIxWj.html។ បានយកមក 2012-02-17 
 29. "Google admits to mobile phone plan"directtraffic.org។ Google News។ March 20, 2007។ បានដាក់ទុកឯកសារ ពី[៣] នៅថ្ងៃ July 3, 2007http://web.archive.org/web/20070703031543/http://www.directtraffic.org/OnlineNews/Google_admits_to_mobile_phone_plan_18094880.html។ បានយកមក 2012-02-17 
 30. McKay, Martha (December 21, 2006)។ "Can iPhone become your phone?; Linksys introduces versatile line for cordless service"The Record (Bergen County): p. L9http://record-bergen.vlex.com/vid/iphone-phone-linksys-versatile-cordless-62885923។ បានយកមក 2012-02-21។ "And don't hold your breath, but the same cell phone-obsessed tech watchers say it won't be long before Google jumps headfirst into the phone biz. Phone, anyone?" 
 31. Claburn, Thomas (September 19, 2007)។ "Google's Secret Patent Portfolio Predicts gPhone"InformationWeekhttp://www.informationweek.com/news/showArticle.jhtml?articleID=201807587&cid=nl_IWK_daily។ បានយកមក 2012-02-17 [តំណភ្ជាប់ខូច]
 32. Pearce, James Quintana (September 20, 2007)។ "Google's Strong Mobile-Related Patent Portfolio"mocoNews.nethttp://www.moconews.net/entry/419-googles-strong-mobile-related-patent-portfolio។ បានយកមក 2012-02-17 
 33. "T-Mobile Unveils the T-Mobile G1 - the First Phone Powered by Android"។ HTC។ September 23, 2008។ បានដាក់ទុកឯកសារ ពី[៤] នៅថ្ងៃ July 12, 2011http://web.archive.org/web/20110712230204/http://www.htc.com/www/press.aspx?id=66338&lang=1033។ បានយកមក 2012-02-17  AT&T's first device to run Android was the Motorola Backflip.
 34. Richard Wray (March 14, 2010)។ "Google forced to delay British launch of Nexus phone"។ London: guardian.co.ukhttp://www.guardian.co.uk/technology/2010/mar/14/google-mobile-phone-launch-delay។ បានយកមក 2012-02-17 
 35. ៣៥,០ ៣៥,១ "Touch Devices | Android Open Source"។ Source.android.comhttp://source.android.com/tech/input/touch-devices.html។ បានយកមក 2012-09-15 
 36. "Real Racing 2 Speeds Into The Android Market – Leaves Part 1 In The Dust"។ Phandroid.com។ 2011-12-22http://phandroid.com/2011/12/22/real-racing-2-speeds-into-the-android-market-leaves-part-1-in-the-dust/។ បានយកមក 2012-09-15 
 37. "Widgets | Android Developers"។ Developer.android.comhttp://developer.android.com/design/patterns/widgets.html។ បានយកមក 2012-09-15 
 38. "Launcher 7 Brings Windows Phone's Simple, Attractive Interface to Android"។ Lifehacker.com។ 2011-05-20http://lifehacker.com/5804091/launcher-7-brings-windows-phones-simple-attractive-interface-to-android។ បានយកមក 2012-11-24 
 39. "UI Overview | Android Developers"។ Developer.android.comhttp://developer.android.com/design/get-started/ui-overview.html។ បានយកមក 2012-09-15 
 40. "Notifications | Android Developers"។ Developer.android.comhttp://developer.android.com/design/patterns/notifications.html។ បានយកមក 2012-09-15 
 41. Ganapati, Priya (June 11, 2010)។ "Independent App Stores Take On Google's Android Market"Wired Newshttp://www.wired.com/gadgetlab/2010/06/independent-app-stores-take-on-googles-android-market/។ បានយកមក 2012-02-20 
 42. "Android Compatibility"Android Open Source Projecthttp://source.android.com/compatibility/index.html។ បានយកមក 2012-02-20 
 43. "Android Compatibility"Android Developershttp://developer.android.com/guide/practices/compatibility.html។ បានយកមក 2012-02-20 
 44. "Returning Apps"Googlehttps://support.google.com/androidmarket/bin/answer.py?hl=en&answer=134336&topic=1046718&ctx=topic។ បានយកមក 9 January 2012 
 45. Chu, Eric (13 April 2011)។ "Android Developers Blog: New Carrier Billing Options on Android Market"។ android-developers.blogspot.comhttp://android-developers.blogspot.com/2011/04/new-carrier-billing-options-on-android.html។ បានយកមក 15 May 2011 
 46. "Google Play hits 25 Billion downloads, 675,000 apps and games"http://officialandroid.blogspot.com/2012/09/google-play-hits-25-billion-downloads.html 
 47. "Tools Overview"Android Developers។ 21 July 2009http://developer.android.com/guide/developing/tools/index.html 
 48. Yun Qing, Liau. "Phonemakers make Android China-friendly." ZD Net, 15 October 2012.
 49. At http://source.android.com
 50. John McCann  (2012-12-13)។ "Android 4.1 Jelly Bean source code released | News"។ TechRadarhttp://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/android-4-1-jelly-bean-source-code-released-1088404។ បានយកមក 2012-12-20 
 51. "Building for devices"Android Open Source Projecthttp://source.android.com/source/building-devices.html។ បានយកមក 2012-12-20 
 52. Tim Bray (November 24, 2010)។ "What Android Is"ongoing by Tim Brayhttp://www.tbray.org/ongoing/When/201x/2010/11/14/What-Android-Is។ បានយកមក 2012-02-15 
 53.  Androidology – Part 1 of 3 – Architecture Overview [Video]. YouTube. Retrieved on 2007-11-07.
 54. Paul, Ryan (February 23, 2009)។ "Dream(sheep++): A developer's introduction to Google Android"Ars Technicahttp://arstechnica.com/open-source/reviews/2009/02/an-introduction-to-google-android-for-developers.ars។ បានយកមក 2012-02-15 
 55. "Simple DirectMedia Layer for Android"។ sdl.org។ 2012-08-12http://www.libsdl.org/tmp/SDL/README.android។ បានយកមក 2012-09-09។ "How the port works, - Android applications are Java-based, optionally with parts written in C, - As SDL apps are C-based, we use a small Java shim that uses JNI to talk to the SDL library, - This means that your application C code must be placed inside an android Java project, along with some C support code that communicates with Java, - This eventually produces a standard Android .apk package" 
 56. JA2 Stracciatella Feedback » Jagged Alliance 2 Android Stracciatella Port RC2 Release - please test on the Bear's Pit Forum, October 3, 2011
 57. David Meyer (February 3, 2010)។ "Linux developer explains Android kernel code removal"ZDNethttp://www.zdnet.com/news/linux-developer-explains-android-kernel-code-removal/389733។ បានយកមក 2012-02-20 
 58. ៥៨,០ ៥៨,១ Greg Kroah-Hartman (February 2, 2010)។ "Android and the Linux kernel community"http://www.kroah.com/log/linux/android-kernel-problems.html។ បានយកមក 2012-02-20។ "Google shows no sign of working to get their code upstream anymore. Some companies are trying to strip the Android-specific interfaces from their codebase and push that upstream, but that causes a much larger engineering effort, and is a pain that just should not be necessary." 
 59. Brian Proffitt (August 10, 2010)។ "Garrett's LinuxCon Talk Emphasizes Lessons Learned from Android/Kernel Saga"Linux.comhttps://www.linux.com/news/embedded-mobile/mobile-linux/344486-garretta-linuxcon-talk-emphasizes-lessons-learned-from-androidkernel-saga។ បានយកមក 2012-02-21 
 60. Brian Proffitt (April 15, 2010)។ "DiBona: Google will hire two Android coders to work with kernel.org"www.zdnet.comhttp://www.zdnet.com/blog/open-source/dibona-google-will-hire-two-android-coders-to-work-with-kernelorg/6274។ បានយកមក 2012-02-20 
 61. Steven J. Vaughan-Nichols (September 7, 2010)។ "Android/Linux kernel fight continues"Computerworldhttp://blogs.computerworld.com/16900/android_linux_kernel_fight_continues។ បានយកមក 2012-02-20 
 62. Steven J. Vaughan-Nichols (August 18, 2011)។ "Linus Torvalds on Android, the Linux fork"zdnet.comhttp://www.zdnet.com/blog/open-source/linus-torvalds-on-android-the-linux-fork/9426។ បានយកមក 2012-02-15 
 63. Chris von Eitzen (December 23, 2011)។ "Android drivers to be included in Linux 3.3 kernel"h-online.comhttp://www.h-online.com/open/news/item/Android-drivers-to-be-included-in-Linux-3-3-kernel-1400996.html។ បានយកមក 2012-02-15 
 64. Jonathan, Corbet។ "Autosleep and wakelocks"។ LWNhttps://lwn.net/Articles/479841/ 
 65. Raja, Haroon Q. (2011-05-19)។ "Android Partitions Explained: boot, system, recovery, data, cache & misc"។ Addictivetips.comhttp://www.addictivetips.com/mobile/android-partitions-explained-boot-system-recovery-data-cache-misc/។ បានយកមក 2012-09-15 
 66. See rooting
 67. Jools Whitehorn ។ "Android malware gives itself root access | News"។ TechRadarhttp://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/android-malware-gives-itself-root-access-1062294។ បានយកមក 2012-09-15 
 68. "The truth about Android task killers and why you don't need them"។ PhoneDog។ 2011-06-26http://www.phonedog.com/2011/06/26/the-truth-about-android-task-killers-and-why-you-don-t-need-them/។ បានយកមក 2012-10-30 
 69. "Android PSA: Stop Using Task Killer Apps"។ Phandroid.com។ 2011-06-16http://phandroid.com/2011/06/16/android-psa-stop-using-task-killer-apps-now/។ បានយកមក 2012-10-30 
 70. "Updates"។ Lifehacker.comhttp://lifehacker.com/5862994/real-world-test-show-that-android-task-killers-are-still-useless។ បានយកមក 2012-11-02 
 71. Isacc, Mike (2011-10-21)។ "A deep-dive tour of Ice Cream Sandwich with Android's chief engineer"។ Ars Technicahttp://arstechnica.com/gadgets/2011/10/a-deep-dive-tour-of-ice-cream-sandwich-with-androids-chief-engineer/។ បានយកមក 2012-09-15 
 72. Rubin, Andy (October 29, 2012)។ "Nexus: The best of Google, now in three sizes"។ Official Google Bloghttp://googleblog.blogspot.de/2012/10/nexus-best-of-google-now-in-three-sizes.html។ បានយកមក 29 October 2012 
 73. ៧៣,០ ៧៣,១ ៧៣,២ ៧៣,៣ Cunningham, Andrew (2012-06-27)។ "What happened to the Android Update Alliance?"។ Ars Technicahttp://arstechnica.com/gadgets/2012/06/what-happened-to-the-android-update-alliance/។ បានយកមក 2012-09-15 
 74. March 15, 2010 (2010-03-15)។ "Make Sure You Know Which Version Of Android Is On That Phone Before Buying It – The Consumerist"។ Consumerist.comhttp://consumerist.com/2010/03/15/make-sure-you-know-which-version-of-android-is-on-that-phone-before-buying-it/។ បានយកមក 2012-11-24 
 75. ៧៥,០ ៧៥,១ ៧៥,២ "Android's smartphone OS upgrade issues need more than a quick fix | Dan Gillmor | Comment is free | guardian.co.uk"។ Guardian។ 2007-09-28http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/oct/28/android-smartphone-os-upgrade។ បានយកមក 2012-11-24 
 76. "Security takes a backseat on Android in update shambles"។ The Register។ 2011-11-22http://www.theregister.co.uk/2011/11/22/android_patching_mess/។ បានយកមក 2012-11-02 
 77. "Android Update Alliance examined, results since Google I/O found lacking"។ SlashGearhttp://www.slashgear.com/android-update-alliance-examined-results-since-google-io-found-lacking-06177411/។ បានយកមក 2012-09-15 
 78. McFerran, Damien (2012-04-17)។ "Best custom ROMs for the Samsung Galaxy S2 | Reviews | CNET UK"។ Reviews.cnet.co.ukhttp://reviews.cnet.co.uk/mobile-apps/best-custom-roms-for-the-samsung-galaxy-s2-50007658/។ បានយកមក 2012-09-15 
 79. Isaac, Mike (2011-04-11)។ "Android OS Hack Gives Virtual Early Upgrade | Gadget Lab"។ Wired.comhttp://www.wired.com/gadgetlab/2011/04/cyanogenmod-android/។ បានយកមក 2012-09-15 
 80. "CyanogenMod Has Now Been Installed On Over 2 Million Devices, Doubles Install Numbers Since January"។ Androidpolice.com។ 2012-05-28http://www.androidpolice.com/2012/05/28/cyanogenmod-has-been-installed-over-2-million-times-doubles-install-numbers-since-january/។ បានយកមក 2012-09-15 
 81. ៨១,០ ៨១,១ ៨១,២ "Unlock Bootloader"http://htcdev.com/bootloader/។ បានយកមក 2011-10-30  Cite error: Invalid <ref> tag; name "htcdev" defined multiple times with different content
 82. Sadun, Erica (2010-07-26)។ "LoC rules in favor of jailbreaking"។ Tuaw.comhttp://www.tuaw.com/2010/07/26/library-of-congress-rules-in-favor-of-jailbreaking/។ បានយកមក 2012-09-15 
 83. Monday, October 24th, 2011 (2011-10-24)។ "Motorola Offers Unlocked Bootloader Tool"។ Techcrunch.comhttp://techcrunch.com/2011/10/24/motorola-offers-unlocked-bootloader-tool-for-droid-razr-verizon-removes-it/។ បានយកមក 2012-09-15 
 84. "CyanogenMod 7 for Samsung Galaxy S2 (II): Development Already Started!"Inspired Geek។ 8 June 2011http://www.inspiredgeek.com/2011/06/08/cyanogenmod-7-for-samsung-galaxy-s2-ii-development-already-started/ 
 85. "CyanogenMod coming to the Galaxy S 2, thanks to Samsung"Android Central។ 6 June 2011http://www.androidcentral.com/cyanogenmod-coming-galaxy-sii-thanks-samsung 
 86. Forian, Daniel។ "Sony Ericsson supports independent developers – Developer World"។ Developer.sonyericsson.comhttp://developer.sonyericsson.com/wp/2011/09/28/sony-ericsson-supports-independent-developers/។ បានយកមក 2012-09-15 
 87. ៨៧,០ ៨៧,១ Kopstein, Joshua (2012-11-20)។ "Access Denied: why Android's broken promise of unlocked bootloaders needs to be fixed"។ The Vergehttp://www.theverge.com/2012/11/20/3666668/access-denied-android-unlocked-bootloaders។ បានយកមក 2012-11-24 
 88. "Android Security Overview"Android Open Source Projecthttp://source.android.com/tech/security/index.html។ បានយកមក 2012-02-20 
 89. Felt, Adrienne Porte; Chin, Erika; Hanna, Steve; Song, Dawn; Wagner, David។ Android Permissions Demystifiedhttp://www.cs.berkeley.edu/~afelt/android_permissions.pdf។ បានយកមក 2012-02-20 
 90. "Lookout Mobile Security"។ Lookouthttp://www.mylookout.com។ បានយកមក 2012-07-05 
 91. "Antivirus for Android Smartphones"។ AVGhttp://www.avg.com/us-en/antivirus-for-android។ បានយកមក 2012-02-16 
 92. "McAfee Mobile Security for Android"។ Mcafeemobilesecurity.comhttps://www.mcafeemobilesecurity.com/products/android.aspx។ បានយកមក 2012-02-16 
 93. http://www.extremetech.com/computing/104827-android-antivirus-apps-are-useless-heres-what-to-do-instead/2 Android antivirus apps are useless, here's what to do instead — access April 10, 2012
 94. ៩៤,០ ៩៤,១ Protalinski, Emil (2012-07-17)។ "Android malware numbers explode to 25,000 in June 2012"។ ZDNethttp://www.zdnet.com/android-malware-numbers-explode-to-25000-in-june-2012-7000001046/។ បានយកមក 2012-11-09 
 95. ៩៥,០ ៩៥,១ "Mobile malware exaggerated by "charlatan" vendors, says Google engineer"។ PC Advisor។ 2011-11-24http://www.pcadvisor.co.uk/news/network-wifi/3320818/mobile-malware-exaggerated-by-charlatan-vendors-says-google-engineer/។ បានយកមក 2012-11-09 
 96. ៩៦,០ ៩៦,១ "Android 4.2 brings new security features to scan sideloaded apps"។ Android Centralhttp://www.androidcentral.com/android-42-brings-new-security-features-scan-sideloaded-apps។ បានយកមក 2012-11-09 
 97. http://www.phonearena.com/news/Android-malware-perspective-only-0.5-comes-from-the-Play-Store_id36696
 98. Chirgwin, Richard។ "Google Bouncer flaw"Tech news site and blog។ The Registerhttp://www.theregister.co.uk/2012/06/04/breaking_google_bouncer/។ បានយកមក 20 November 2012 
 99. Whittaker, Zack (2012-10-15)។ "Google building malware scanner for Google Play: report"។ ZDNethttp://www.zdnet.com/google-building-malware-scanner-for-google-play-report-7000005780/។ បានយកមក 2012-11-09 
 100. "Exclusive: Inside Android 4.2's powerful new security system | Computerworld Blogs"។ Blogs.computerworld.com។ 2012-11-01http://blogs.computerworld.com/android/21259/android-42-security។ បានយកមក 2012-11-09 
 101. Steve Lohr (May 8, 2011)។ "Suit Opens a Window Into Google"The New York Timesល.ត.ម.អ. 0362-4331http://www.nytimes.com/2011/05/09/technology/09google.html?scp=1&sq=Skyhook%20Wireless%20v.%20Google%20Case%20Yields%20E-Mail%20Insight&st=cse។ បានយកមក 2012-02-16 
 102. "AppAnalysis.org: Real Time Privacy Monitoring on Smartphones"http://appanalysis.org/faq.html។ បានយកមក 2012-02-21 
 103. Ganapati, Priya (September 30, 2010)។ "Study Shows Some Android Apps Leak User Data Without Clear Notifications | Gadget Lab"។ Wired.comhttp://www.wired.com/gadgetlab/2010/09/data-collection-android/។ បានយកមក 2012-01-30 
 104. Boulton, Clint (October 21, 2008)។ "Google Open-Sources Android on Eve of G1 Launch"eWeekhttp://www.eweek.com/c/a/Mobile-and-Wireless/Google-Open-Sources-Android-on-Eve-of-G1-Launch/។ បានយកមក 2012-02-17 
 105. Bort, Dave (October 21, 2008)។ "Android is now available as open source"Android Open Source Project។ បានដាក់ទុកឯកសារ ពី[៥] នៅថ្ងៃ February 28, 2009http://web.archive.org/web/20090228170042/http://source.android.com/posts/opensource។ បានយកមក 2012-02-16 
 106. Ryan Paul (November 6, 2007)។ "Why Google chose the Apache Software License over GPLv2 for Android"Ars Technicahttp://arstechnica.com/old/content/2007/11/why-google-chose-the-apache-software-license-over-gplv2.ars។ បានយកមក 2012-02-16 
 107. "Frequently Asked Questions: What is involved in releasing the source code for a new Android version?"Android Open Source Projecthttp://source.android.com/faqs.html#what-is-involved-in-releasing-the-source-code-for-a-new-android-version។ បានយកមក 2012-02-16 
 108. Bray, Tim (April 6, 2011)។ "Android Developers Blog: I think I'm having a Gene Amdahl moment"។ Android-developers.blogspot.comhttp://android-developers.blogspot.com/2011/04/i-think-im-having-gene-amdahl-moment.html។ បានយកមក 2012-02-16 
 109. Jerry Hildenbrand (March 24, 2011)។ "Honeycomb won't be open-sourced? Say it ain't so!"។ Androidcentral.comhttp://www.androidcentral.com/google-not-open-sourcing-honeycomb-says-bloomberg។ បានយកមក 2012-02-16 
 110. Thom Holwerda (November 14, 2011)។ "Android 4.0 Ice Cream Sandwich Source Code Released"OSNewshttp://www.osnews.com/story/25330/Android_4_0_Ice_Cream_Sandwich_Source_Code_Released។ បានយកមក 2012-02-16 
 111. "Android Open Source Project Frequently Asked Questions: Compatibility"source.android.comhttp://source.android.com/faqs.html#compatibility។ បានយកមក 13 March 2011 
 112. Stallman, Richard (2011-09-19)។ "Is Android really free software? - Google's smartphone code is often described as 'open' or 'free' – but when examined by the Free Software Foundation, it starts to look like something different"។ The Guardianhttp://www.guardian.co.uk/technology/2011/sep/19/android-free-software-stallman។ បានយកមក 2012-09-09។ "the software of Android versions 1 and 2 was mostly developed by Google; Google released it under the Apache 2.0 license, which is a lax free software license without copyleft. [...] The version of Linux included in Android is not entirely free software, since it contains non-free "binary blobs" [...] Android is very different from the GNU/Linux operating system because it contains very little of GNU." 
 113. Stallman, Richard (2012-08-05)។ "Android and Users' Freedom - Support the Free Your Android campaign"។ gnu.orghttp://www.gnu.org/philosophy/android-and-users-freedom.html។ បានយកមក 2012-09-09។ "Even though the Android phones of today are considerably less bad than Apple or Windows smartphones, they cannot be said to respect your freedom." 
 114. "Technology | Q&A: Google's Android"។ BBC News។ 2007-11-06http://news.bbc.co.uk/1/hi/7080758.stm។ បានយកមក 2012-11-09 
 115. Reardon, Marguerite (2008-02-11)។ "Google Android prototypes debut at MWC | Crave - CNET"។ News.cnet.comhttp://news.cnet.com/8301-17938_105-9869123-1.html។ បានយកមក 2012-11-09 
 116. "Android's outing at Barcelona - BizTech - Technology"។ smh.com.au។ 2008-02-12http://www.smh.com.au/news/biztech/androids-outing-at-barcelona/2008/02/12/1202760277773.html?page=2។ បានយកមក 2012-11-09 
 117. ១១៧,០ ១១៧,១ "Symbian, Nokia, Microsoft and Apple downplay Android relevance"។ Engadgethttp://www.engadget.com/2007/11/05/symbian-nokia-microsoft-and-apple-downplay-android-relevance/។ បានយកមក 2012-11-09 
 118. "On its fifth birthday, Android is "closer to our actual vision" for mobile supremacy"។ MobileSyrup.comhttp://mobilesyrup.com/2012/11/05/on-its-fifth-birthday-android-is-closer-to-our-actual-vision-for-mobile-supremacy/។ បានយកមក 2012-11-09 
 119. "Best Android apps for personalizing and customizing your phone"។ Androidauthority.com។ 2012-07-13http://www.androidauthority.com/best-apps-customizing-personalizing-android-phones-100685/។ បានយកមក 2012-11-09 
 120. Wilson Rothman (2012-10-24)។ "Why iPad is stomping Android tabs 24 to 1 - Technology on"។ Nbcnews.comhttp://www.nbcnews.com/technology/technolog/why-ipad-stomping-android-tabs-24-1-121875។ បានយកមក 2012-11-09 
 121. Kevin C. Tofel (2012-03-19)។ "What devs say about iPad (but not Android tablets)"។ Gigaom.comhttp://gigaom.com/mobile/what-devs-say-about-ipad-but-not-android-tablets/។ បានយកមក 2012-11-09 
 122. ១២២,០ ១២២,១ "Why there aren't more Android tablet apps, by the numbers"។ ZDNet។ 2012-03-21http://www.zdnet.com/blog/mobile-news/why-there-arent-more-android-tablet-apps-by-the-numbers/7218។ បានយកមក 2012-11-09 
 123. Hiner, Jason (2012-01-05)។ "Why Android tablets failed: A postmortem"។ TechRepublichttp://www.techrepublic.com/blog/hiner/why-android-tablets-failed-a-postmortem/10011។ បានយកមក 2012-11-09 
 124. Cunningham, Andrew (2012-10-08)។ "Google to Android devs: make nicer tablet apps, pretty please?"។ Ars Technicahttp://arstechnica.com/gadgets/2012/10/google-to-android-devs-make-nicer-tablet-apps-pretty-please/។ បានយកមក 2012-11-09 
 125. "iPad And Android Tablet Market Share Margin Narrows Much Faster Than Originally Predicted"។ TechCrunch។ 2012-11-28http://techcrunch.com/2012/11/28/ipad-and-android-tablet-market-share-margin-narrows-much-faster-than-originally-predicted/។ បានយកមក 2012-12-01 
 126. Prince McLean (August 21, 2009)។ "Canalys: iPhone outsold all Windows Mobile phones in Q2 2009"AppleInsiderhttp://www.appleinsider.com/articles/09/08/21/canalys_iphone_outsold_all_windows_mobile_phones_in_q2_2009.html។ បានយកមក 2012-02-16 
 127. "Gartner Says Sales of Mobile Devices Grew 5.6 Percent in Third Quarter of 2011; Smartphone Sales Increased 42 Percent"។ November 15, 2011http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1848514។ បានយកមក 2012-02-16 
 128. ១២៨,០ ១២៨,១ Kumparak, Greg (July 14, 2011)។ "Android Now Seeing 550,000 Activations Per Day"Techcrunchhttp://techcrunch.com/2011/07/14/android-now-seeing-550000-activations-per-day/។ បានយកមក 2012-02-16 
 129. Jeffrey Van Camp (Jun 28, 2011)។ "Google activates 500,000 Android devices a day, may reach 1 million in October"Yahoo Newshttp://news.yahoo.com/google-activates-500-000-android-devices-day-may-145858294.html។ បានយកមក 2012-02-16 
 130. Barra, Hugo (May 10, 2011)។ "Android: momentum, mobile and more at Google I/O"The Official Google Bloghttp://googleblog.blogspot.com/2011/05/android-momentum-mobile-and-more-at.html។ បានយកមក 2012-02-16 
 131. Fingas, Jon (2012-09-04)។ "ComScore: Android tops 52 percent of US smartphone share, iPhone cracks the 33 percent mark"។ Engadget.comhttp://www.engadget.com/2012/09/04/comscore-android-tops-52-percent-of-us-smartphone-share/។ បានយកមក 2012-11-24 
 132. "Report: Android Rises to 90% of Smartphone Market in China"។ Techinasia.comhttp://www.techinasia.com/android-market-share-china-2012/។ បានយកមក 2012-11-24 
 133. "Android Platform Versions"Android Developers។ January 3, 2013http://developer.android.com/about/dashboards/index.html។ បានយកមក January 21, 2013។ "Based on the number of Android devices that have accessed the Play Store within a 14-day period ending on the data collection date noted below." 
 134. By Wired UK (2012-05-03)។ "Op-Ed: Android Piracy Is Huge Problem for Game Devs | Game|Life"។ Wired.comhttp://www.wired.com/gamelife/2012/05/wired-uk-android-game-piracy/។ បានយកមក 2012-09-15 
 135. Yin, Wesley (2012-04-24)។ "Football Manager dev hopes to stick with Android despite 9:1 piracy rate"។ Eurogamer.nethttp://www.eurogamer.net/articles/2012-04-24-football-manager-dev-hopes-to-stick-with-android-despite-9-1-piracy-rate។ បានយកមក 2012-09-15 
 136. Armasu, Lucian (July 30, 2012)។ "Wind-up Kinght developer: Piracy rates on iOS and Android are comparable, China is the main source"។ Androidauthority.comhttp://www.androidauthority.com/piracy-rates-are-higher-ios-android-wind-up-knight-developer-104305/។ បានយកមក 2012-10-06 
 137. Paul, Ryan (2010-08-25)។ "Android antipiracy cracked, Google says devs used it wrong"។ Ars Technicahttp://arstechnica.com/gadgets/2010/08/google-cracked-android-anti-piracy-system-used-wrong-by-devs/។ បានយកមក 2012-09-15 
 138. McAllister, Neil (August 8, 2012)។ "Android app DRM quietly disabled due to bug"។ The Registerhttp://www.theregister.co.uk/2012/08/08/android_drm_disabled/។ បានយកមក 2012-06-10 
 139. Niccolai, James (August 12, 2010)។ "Update: Oracle sues Google over Java use in Android"Computerworld។ International Data Group Inchttp://www.computerworld.com/s/article/9180678/Update_Oracle_sues_Google_over_Java_use_in_Android។ បានយកមក 2012-02-16 
 140. "Oracle seeks up to $6.1 billion in Google lawsuit"។ Reuters។ June 18, 2011http://www.reuters.com/article/2011/06/18/us-oracle-google-lawsuit-idUSTRE75H0FP20110618។ បានយកមក September 7, 2011 
 141. "Judge tosses Oracle's $6.1 billion damage estimate in claim against Google"។ MercuryNews.com។ July 22, 2011http://www.mercurynews.com/news/ci_18532705។ បានយកមក September 7, 2011 
 142. Singel, Ryan (October 5, 2010)។ "Calling Oracle Hypocritical, Google Denies Patent Infringement"Wiredhttp://www.wired.com/epicenter/2010/10/google-oracle-android/។ បានយកមក 2012-02-16 
 143. Josh Lowensohn (May 23, 2012)។ "Jury clears Google of infringing on Oracle's patents"ZDNethttp://www.zdnet.com/blog/btl/jury-clears-google-of-infringing-on-oracle-patents/77897។ បានយកមក 2012-05-25 
 144. Joe Mullin (May 31, 2012)។ "Google wins crucial API ruling, Oracle's case decimated"Ars Technicahttp://arstechnica.com/tech-policy/2012/05/google-wins-crucial-api-ruling-oracles-case-decimated/។ បានយកមក 2012-06-01 
 145. ១៤៥,០ ១៤៥,១ Newman, Jared (2011-09-28)។ "Microsoft-Samsung Patent Deal: Great News for Windows Phones"។ PCWorldhttp://www.pcworld.com/article/240783/microsoftsamsung_patent_deal_great_news_for_windows_phones.html។ បានយកមក 2012-09-15 
 146. "Microsoft collects license fees on 50% of Android devices, tells Google to "wake up""Ars Technicahttp://arstechnica.com/microsoft/news/2011/10/microsoft-collects-license-fees-on-50-of-android-devices-tells-google-to-wake-up.ars។ បានយកមក 2012-02-16 
 147. Mikael Ricknäs (September 28, 2011)។ "Microsoft signs Android licensing deal with Samsung"Computerworldhttp://www.computerworld.com/s/article/9220357/Microsoft_signs_Android_licensing_deal_with_Samsung។ បានយកមក 2012-02-16 
 148. Jacqui Cheng (August 3, 2011)។ "Google publicly accuses Apple, Microsoft, Oracle of patent bullying"http://arstechnica.com/tech-policy/news/2011/08/google-publicly-accuses-apple-microsoft-oracle-of-patent-bullying.ars។ បានយកមក 2012-02-16 
 149. Casey Johnston (August 15, 2011)។ "Google, needing patents, buys Motorola wireless for $12.5 billion"http://arstechnica.com/gadgets/news/2011/08/google-to-buy-motorola-in-effort-to-defend-itself-from-patent-bullies.ars។ បានយកមក 2012-02-16 
 150. Paul, Ryan (January 4, 2012)។ "Google buys another round of IBM patents as its Oracle trial nears"Ars Technicahttp://arstechnica.com/gadgets/news/2012/01/google-buys-another-round-of-ibm-patents-as-oracle-trial-nears.ars។ បានយកមក 2012-02-16 
 151. Laura June (September 6, 2010)។ "Toshiba AC100 Android smartbook hits the United Kingdom"Engadgethttp://www.engadget.com/2010/09/06/toshiba-ac100-android-smartbook-hits-the-united-kingdom/។ បានយកមក 2012-02-20 
 152. "Altek Leo, the 14 megapixel Android cameraphone, headed for Europe in 2011"។ Engadget។ October 3, 2010http://www.engadget.com/2010/10/03/altek-leo-the-14-megapixel-android-cameraphone-headed-for-euro/។ បានយកមក 2012-01-04 
 153. Samsung (August 29, 2012)។ "Samsung Galaxy Camera"Samsung.comhttp://www.samsung.com/in/promotions/galaxycamera/?pid=in_home_thelatest_left1_galaxycamera_20120830។ បានយកមក 2012-08-30 
 154. Hollister, Sean (January 10, 2012)។ "Sony Smart Watch (aka Sony Ericsson LiveView 2) hands-on"។ The Vergehttp://www.theverge.com/2012/1/10/2695959/sony-smart-watch-aka-sony-ericsson-liveview-2-hands-on។ បានយកមក 2012-02-16 
 155. Rik Myslewski (January 12, 2011)។ "Android-powered touchscreen Wi-Fi headphones"។ theregister.co.ukhttp://www.theregister.co.uk/2011/01/12/now_audio_admiral_touch/។ បានយកមក 2012-01-16 
 156. "Car Player Android-Car Player Android Manufacturers, Suppliers and Exporters on"។ Alibaba.comhttp://www.alibaba.com/showroom/car-player-android.html។ បានយកមក 2012-02-20 
 157. "Android Everywhere: 10 Types of Devices That Android Is Making Better"។ Androidauthority.com។ 2012-02-26http://www.androidauthority.com/android-everywhere-10-types-of-devices-that-android-is-making-better-57012/។ បានយកមក 2012-09-15 
 158. Will G. (December 1, 2011)។ "Top Android MP3 Players for 2011"។ Androidauthority.comhttp://www.androidauthority.com/top-android-mp3-players-for-2011-36523/។ បានយកមក 2012-02-16 
 159. "Archos Smart Home Phone now available - get Android on your landline"។ Android Central។ January 19, 2012http://www.androidcentral.com/archos-smart-home-phone-now-available-get-android-your-landline។ បានយកមក 2012-01-30 
 160. "OUYA interview: Julie Uhrman tackles consoles & critics"។ Destructoidhttp://www.destructoid.com/ouya-interview-julie-uhrman-tackles-consoles-critics-231474.phtml។ បានយកមក 2012-11-02 
 161. Erik Kain (2012-04-18)។ "An Interview With 'Ouya' Founder Julie Uhrman On A New Breed Of Video Game Console"។ Forbeshttp://www.forbes.com/sites/erikkain/2012/07/16/an-interview-with-ouya-founder-julie-uhrman-on-a-new-breed-of-video-game-console/។ បានយកមក 2012-11-02 
 162. "Editorial: Android@Home is the best worst thing that could happen to home automation"។ Engadgethttp://www.engadget.com/2011/05/11/editorial-android-home-is-the-best-worst-thing-that-could-happe/។ បានយកមក 2012-11-02 
 163. Nilay Patel (2012-02-27)។ "Home in the clouds: Google's home automation platform to have major services integration"។ The Vergehttp://www.theverge.com/2012/2/27/2827615/android-home-automation-cloud-services-andy-rubin។ បានយកមក 2012-11-02 

External links[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Android ទំព័រគំរូ:Mobile operating systems ទំព័រគំរូ:Mobile phones ទំព័រគំរូ:Linux ទំព័រគំរូ:Google Inc.