ប្រព័ន្ធរបាប់ខ្មែរ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ប្រព័ន្ធរបាប់ខ្មែរគឺជាប្រព័ន្ធរួមផ្សំខាងលាវ សៀម ឥណ្ឌា សំស្ក្រឹត មនខ្មែរ ខ្មែរបុរាណ ខ្មែរ និង បាលី បច្ចុប្បន្នដូចជាមានការខ្ចីពីប្រព័ន្ធរបាប់របស់ភាសាអង់គ្លេសដែរ ដោយទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

ឈ្មោះនៃចំនួនលេខ[កែប្រែ]

ខ្មែរ តួលេខខ្មែរ កំណត់
ស្វ័យគុណ
តួលេខអន្តរជាតិ
មួយ/ឯក ១០ 1
ដប់/ទសៈ ១០ ១០ 10
រយ/សតៈ ១០០ ១០ 100
ពាន់/សហស្សៈ ១.០០០ ១០ 1,000
ម៉ឺន/អយុត ១០.០០០ ១០ 10,000
សែន/លក្ខៈ ១០០.០០០ ១០ 100,000
លាន/និយុត/សតនហុត ១.០០០.០០០ ១០ 1,000,000
ដប់លាន/កោដិ ១០.០០០.០០០ ១០ 10,000,000
ដប់កោដិ/ទសកោដិ ១០០.០០០.០០០ ១០ 100,000,000
រយកោដិ/សតកោដិ/ពាន់លាន ១.០០០.០០០.០០០ ១០ 1,000,000,000
ម៉ឺនលាន/ពាន់កោដិ/សហស្សកោដិ ១០.០០០.០០០.០០០ ១០១០ 10,000,000,000
សែនលាន/ម៉ឺនកោដិ/អយុតកោដិ ១០០.០០០.០០០.០០០ ១០១១ 100,000,000,000
ឝង្កុ ១.០០០.០០០.០០០.០០០ ១០១២ 1,000,000,000,000
ទសឝង្កុ ១០.០០០.០០០.០០០.០០០ ១០១៣ 10,000,000,000,000
បកោដិ ១០០.០០០.០០០.០០០.០០០ ១០១៤ 100,000,000,000,000
ទសបកោដិ ១.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០ ១០១៥ 1,000,000,000,000,000
សតបកោដិ ១០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០ ១០១៦ 10,000,000,000,000,000
មហាឝង្កុ ១០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០ ១០១៧ 100,000,000,000,000,000
ទសមហាឝង្កុ ១.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០ ១០១៨ 1,000,000,000,000,000,000
កោដិបកោដិ ១.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០ ១០២១ 1,000,000,000,000,000,000,000
ព្រឹន្ទ ១០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០ ១០២២ 10,000,000,000,000,000,000,000
សតព្រឹន្ទ ១.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០ ១០២៤ 1,000,000,000,000,000,000,000,000
មហាព្រឹន្ទ ១.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០ ១០២៧ 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000
នហុត ១០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០ ១០២៨ 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000
សតនហុត ១.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០ ១០៣០ 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
លក្ខនហុត ១.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០ ១០៣៣ 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
និន្នហុត ១០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០ ១០៣៥ 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
ទសនិន្នហុត ១.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០ ១០៣៦ 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
អយុតនិន្នហុត ១.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០ ១០៣៩ 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
អក្ខោភិនី ១.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០ ១០៤២ 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
សហស្សាក្ខោភិនី ១.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០ ១០៤៥ 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
មហាខវ៌ ១០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០ ១០៤៧ 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
ទសមហាខវ៌ ១.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០ ១០៤៨ 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
វិន្ទុ ១០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០ ១០៤៩ 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
សតវិន្ទុ ១.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០ ១០៥១ 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
សមុទ្រ ១០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០ ១០៥២ 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
រយសមុទ្រ ១.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០ ១០៥៤ 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
អព្វុទ ១០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០ ១០៥៦ 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
ឱឃៈ ១.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០ ១០៥៧ 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
សហស្សោឃៈ ១.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០ ១០៦០ 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
មហោឃ ១០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០ ១០៦២ 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
និរព្វុទ ១.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០ ១០៦៣ 1063
អហហៈ ១០០០០។ល។ ១០៧០ 1070
អពពៈ ១០០០០។ល។ ១០៧៧ 1077
អដដៈ ១០០០០។ល។ ១០៨៤ 1084
សោគន្ធិក ១០០០០។ល។ ១០៩១ 1091
ឧប្បល ១០០០០។ល។ ១០៩៨ 1098
កុមុទ ១០០០០។ល។ ១០១០៥ 10105
បុណ្ឌរិក ១០០០០។ល។ ១០១១២ 10112
បទុម ១០០០០។ល។ ១០១១៩ 10119
កថានៈ ១០០០០។ល។ ១០១២៦ 10126
មហាកថានៈ ១០០០០។ល។ ១០១៣៣ 10133
អសង្ខេយ្យ ១០០០០។ល។ ១០១៤០ 10140

ប្រព័ន្ធរបាប់បុរាណ[កែប្រែ]