ទីក្រុងប្រាក

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ប្រាក)
Jump to navigation Jump to search

ប្រាក ឬក៏ ប្រាហ្ក គឺជារដ្ឋធានីនៃសាធារណរដ្ឋឆេក