ផ្ចិត

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ផ្ចិតនៃរង្វង់គឺជាចំណុចនឹងមួុយ មានចម្ងាយស្មើគ្នាទៅគ្រប់ចំណុចលើរង្វង់។