ពុទ្ធជ័យមង្គល

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ពាហុំ)
Jump to navigation Jump to search

ភាសា​បាលី[កែប្រែ]

(១)​ ពាហុំ សហស្សមភិនិមិ្មតសា វុធន្តំ គ្រីមេខលំ ឧទិតឃោ រសសេនមារំ .... ទានាទិធម្មិវិធិនា ជិតវា មុនិន្ទោ តន្តេជសា ភវតុ តេ ជយមង្គលានិ ។

(២)​ មារាតិរេកមភិយុជ្ឈិតសព្វរត្តឹ ឃោរម្បនា ឡវក មក្ខមថទ្ធយក្ខំ ខន្តីសុទន្ត .... វិធិនា ជិតវា មុនិន្ទោ តន្តេជសា ភវតុ តេ ជយមង្គលានិ ។

(៣)​ នាឡាគិរី គជវរំ អតិមត្តភូតំ ទាវគ្គិចក្កមសនីវ សុទារុណន្តំ មេត្តម្ពុសេក .... វិធិនា ជិតវា មុនិន្ទោ តន្តេជសា ភវតុ តេ ជយមង្គលានិ ។

(៤)​ ឧក្ខិត្តខគ្គ មតិហត្ថសុទារុណន្តំ ធាវន្តិយោ ជនបថង្គុលិមា លវន្តំ ឥទ្ធីភិសង្ខ .... តមនោ ជិតវា មុនិន្ទោ តន្តេជសា ភវតុ តេ ជយមង្គលានិ ។

(៥)​ កត្វាន កដ្ឋមុទរំ ឥវ គព្ភិនីយា ចិញ្ចាយ ទុដ្ឋវចនំ ជនកាយ មជ្ឈេ សន្តេន .... សោមវិធិនា ជិតវា មុនិន្ទោ តន្តេជសា ភវតុ តេ ជយមង្គលានិ ។

(៦)​ សច្ចំ វិហាយមតិ សច្ចកវាទកេតុំ វាទាភិរោ បិតមនំ អតិអន្ធ ភូតំ បញ្ញាបទី .... បជលិតោ ជិតវា មុនិន្ទោ តន្តេជសា ភវតុ តេ ជយមង្គលានិ ។

(៧)​ នន្ទោបនន្ទភុជគំ វិពុធំ មហិទ្ធឹ បុត្តេន ថេរភុជគេន ទមាបយន្តោ ឥទ្ធូបទេស .... វិធិនា ជិតវា មុនិន្ទោ តន្តេជសា ភវតុ តេ ជយមង្គលានិ ។

(៨)​ ទុគ្គាហទិដ្ឋិ ភុជគេន សុទដ្ឋហត្ថំ ព្រហ្មំ វិសុទ្ធិ ជុតិមិទ្ធិ ពកាភិធានំ ញាណគទេន .... វិធិនា ជិតវា មុនិន្ទោ តន្តេជសា ភវតុ តេ ជយមង្គលានិ ។

(៩)​ ឯតាបិ ពុទ្ធជយមង្គលអដ្ឋគាថា យោ វាចនោ ទិនទិនេ សរតេ មតន្ទី ហិត្វាននេកវិ .... វិធានី ចុបទ្ទវានី មោក្ខំ សុខំ អធិគមេយ្យ នរោ សបញ្ញោ ។

ប្រែ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​[កែប្រែ]

(១) ព្រះមុនិន្ទលោកាចារ្យ ផ្ចាញ់ក្រុងមារចិត្តមោហន្ធ និម្មិតដៃមួយពាន់ កាន់សស្ត្រាវុធនានា ។ .... ជិះគ្រីមេខលជាតិ កោញ្ចនាទខ្ទរពសុធា​ ព្រមដោយមារសេនា ពន្លឹកលន់កងស័ព្ទស៊ាន ។

ដោយធម្មពិធី ទានបារមីជាប្រធាន ក្រុងមារចាញ់ទ្រង់ញាណ ប្រណម្យកាយថ្វាយវន្ទា ។ .... រីជ័យមង្គល ចូរមានដល់អ្នករាល់គ្នា ដោយតេជះជយា ព្រះឈ្នះមារគ្រានោះហោង ។

(២) ព្រះមុនិន្ទពិននាយក ផ្ចាញ់អាឡវកយក្សឃោឃៅ រឹងរូសមិនតាំងនៅ ក្នុងខន្តីគុណសត្យា ។ .... រហូតអស់រាត្រី ព្រះជិនស្រីទ្រង់យុទ្ធនា ក្រៃលែងក្រុងមារា ក្នុងបឋមសម្ពោធី ។

ដោយព្រះពិធីញាណ ទ្រង់ទូន្មានដោយខន្តី ញ៉ាំងចិត្តអសុរី ឲ្យបង់ព្យុសចុះវន្ទា ។ .... រីជ័យមង្គល ចូរមានដល់អ្នករាល់គ្នា ដោយតេជះជយា ព្រះឈ្នះអាឡវកយក្ខហោង ។

(៣) ព្រះមុនិន្ទពិនជិនស្រី ផ្ចាញ់ដំរីឈ្មោះនាឡា គីរីវរគជា ដ៏ហានក្លាចុះព្រេងព្រិច ។ .... សាហាវឆាវឆេះក្រៃ ដូចភ្លើងព្រៃឆេះកំទេច មុតដូចចក្រុតពេជ្រ ខ្លាំងដូចកម្មអសនី ។

ដោយព្រះពិធីស្រប់ ស្រោចទឹកអប់គឺបារមី មេត្តាព្រះជិនស្រី ញ៉ាំងដំរីឲ្យជ្រះថ្លា ។ .... រីជ័យមង្គល ចូរមានដល់អ្នករាល់គ្នា ដោយតេជះជយា ព្រះឈ្នះនាឡាគីរី ។

(៤) ព្រះមុនិន្ទពិនលោកត្រៃ មានព្រះទ័យធ្វើបាដិហារ្យ ផ្ចាញ់ចោរអង្គុលីមាល៍ មានកម្រងគឺម្រាមដៃ ។ .... នៃមនុស្សដែលគាត់កាត់ មកដោតចាក់ជាមាល័យ អង់អាចកំណាចក្រៃ ដ៏មានដៃស្ទាត់ប្រហារ ។

កាន់ដាវងាគ្រវី ដេញព្រះមុនីសាស្តាចារ្យ ចម្ងាយផ្លូវកន្តារ កណ្តាលព្រៃបីយោជនា ។ .... រីជ័យមង្គល ចូរមានដល់អ្នករាល់គ្នា ដោយតេជះជយា ព្រះឈ្នះអង្គុលិមាល៍ ។

(៥) ព្រះមុនិន្ទមានព្រះភាគ ផ្ចាញ់ទ្រុស្តពាក្យនាងចិញ្ចា អំពើធ្វើដូចជា ស្រ្តីមានគភ៌ចាស់ចើសពោះ ។ .... យកឈើធ្វើជាកូន ព័ន្ធពោះខ្លួនពោលទ្រគោះ ព្រះពុទ្ធឈ្នះកាលនោះ ដោយសមាចារពិធី ។

រម្ងាប់ពាក្យចណ្ឌាល នាកណ្តាលជនប្រុសស្រី ចិញ្ចាចាញ់បារមី គឺសច្ចំពាក្យសត្យា ។ .... រីជ័យមង្គល ចូរមានដល់អ្នករាល់គ្នា ដោយតេជះជយា ព្រះសាស្តាឈ្នះចិញ្ចា ។

(៦) ព្រះមុនិន្ទពិនអ្នកប្រាជ្ញ រុងរឿងស្ងាចដោយបញ្ញា ផ្ចាញ់សច្ចកៈ​ជា និគ្រន្ថក្រៅពុទ្ធវិន័យ ។ .... អធ្យាស្រ័យលះបង់ ពាក្យសត្យត្រង់តាមគាប់ចៃ សរសើរខ្លួនឯងក្រៃ លើកកម្ពស់ដូចដងទង់ ។

បង្កើតមួរងងឹត ដោយពោលឥតពាក្យទៀងត្រង់ ព្រះទ្រង់កំចាត់បង់ ដោយប្រទីបគឺបញ្ញា ។ .... រីជ័យមង្គល ចូរមានដល់អ្នករាល់គ្នា ដោយតេជះជយា ឈ្នះសច្ចកៈនិគ្រន្ថ ។

(៧) ព្រះមុនិន្ទពិនទ្រង់ញាណ ញ៉ាំងមោគ្គលានមានអំណាច ឲ្យប្លែងជានាគរាជ ទៅទូន្មានព្យុសន៍ភូជង្គ ។ .... ឈ្មោះនន្ទោបនន្ទ ចិត្តមោហន្ធរឿងឫទ្ធិរុង ទិដ្ឋិកាចទ្រនង់ ទ្រង់ផ្ចាញ់ដោយពិធីឈាន ។

គឺឲ្យឧបទេស ឫទ្ធិវិសេសដល់មោគ្គលាន ឫទ្ធិនាគអន្តរធាន ឱនចុះចាញ់ព្រះចេស្តា ។ .... រីជ័យមង្គល ចូរមានដល់អ្នករាល់គ្នា ដោយតេជះជយា ព្រះភគវាឈ្នះនាគហោង ។

(៨) ព្រះមុនិន្ទពិនគោតម ផ្ចាញ់មហាព្រហ្មឈ្មោះពកា សំគាល់ថាអាត្មា រុងរឿងដោយគុណបរិសុទ្ធ ។ .... ដៃកាន់អសិរពិស គឺចិត្តទ្រឹស្តដ៏មុះមុត កាន់ខុសផ្លូវសម្ពុទ្ធ មិនលើកលាកលះបង់ប្រាណ ។

ទ្រង់ឈ្នះដោយវិធី ឱសថវីសេសសម្រាន្ត ផ្សំត្រូវគាប់សន្តាន គឺព្រះញាណប្រោសទេសនា ។ .... រីជ័យមង្គល ចូរមានដល់អ្នករាល់គ្នា ដោយតេជះជយា ឈ្នះព្រហ្មាឥតមានហ្មង ។

(៩) យោ នរោ ជនឯណា កបបញ្ញាប្រាសក្តីខ្ជិល ឧស្សាហ៍សាងទាននៃសីល សូត្ររំលឹកព្រះធម៌ថ្លៃ ។ .... គាថាប្រាំបីបទ នេះកំណត់ឈ្មោះពុទ្ធជ័យ ខំសូត្រសព្វ ៗ ថ្ងៃ កើតមង្គលជានិរន្តរ៍ ។

សោ នរោ រីជននោះ បានរដោះរោគអាសន្ន ឧបទ្រពអនេកលន់ មានប្រការផ្សេង ៗ ផង ។ .... នឹកដល់ធម៌ក្សេមក្សាន្ត គឺនិព្វានសុខកន្លង លែងទុក្ខទាំង៤កង ដោយពុទ្ធជ័យមង្គលនេះ ។

បទ​សូធ្យ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស[កែប្រែ]

Jaya-mangala Gatha (The Verses of the Buddha's Auspicious Victories)

1. Bahum sahassam-abhinimmita-savudhantam / Grimekhalam udita-ghora-sasena-maram / Danadi-dhamma-vidhina jitava munindo / Tan-tejasa bhavatu te jaya-mangalani //

Creating a form with 1,000 arms, each equipped with a weapon, / Mara, on the elephant Girimekhala, / uttered a frightening roar together with his troops. / The Lord of Sages defeated him by means of such qualities as generosity: / By the power of this, may you have victory blessings. / [By the power of this, may you have the highest victory blessing.] //

2. Maratirekam-abhiyujjhita-sabba-rattim / Ghorampan'alavaka-makkham-athaddha-yakkham / Khanti-sudanta-vidhina jitava munindo / Tan -tejasa bhavatu te jaya-mangalani. //

Even more frightful than Mara making war all night / Was Alavaka, the arrogant unstable ogre. / The Lord of Sages defeated him by means of well-trained endurance: / By the power of this, may you have victory blessings. //

3. Nalagirim gaja-varam atimattabhutam / Davaggi-cakkam-asaniva sudarunantam / Mett'ambuseka-vidhina jitava munindo / Tan-tejasa bhavatu te jaya-mangalani. //

Nalagiri, the excellent elephant, when maddened, / Was very horrific, like a forest fire, a flaming discus, a lightning bolt. / The Lord of Sages defeated him by sprinkling the water of good will: / By the power of this, may you have victory blessings. //

4. Ukkhitta-khaggam-atihattha sudarunantam / Dhavan-ti-yojana-path'anguli-malavantam / Iddhibhisankhata-mano jitava munindo / Tan-tejasa bhavatu te jaya-mangalani. //

Very horrific, with a sword upraised in his expert hand, / Garlanded-with-Fingers ran three leagues along the path. / The Lord of Sages defeated him with mind-fashioned marvels: / By the power of this, may you have victory blessings. /

5. Katvana kattham-udaram iva gabbhiniya / Ciñcaya duttha-vacanam jana-kaya-majjhe / Santena soma-vidhina jitava munindo / Tan-tejasa bhavatu te jaya-mangalani. //

Having made a wooden belly to appear pregnant, / Ciñca made a lewd accusation in the midst of the gathering. / The Lord of Sages defeated her with peaceful, gracious means: / By the power of this, may you have victory blessings. //

6. Saccam vihaya mati-saccaka-vada-ketum / Vadabhiropita-manam ati-andhabhutam / Pañña-padipa-jalito jitava munindo / Tan-tejasa bhavatu te jaya-mangalani. //

Saccaka, whose provocative views had abandoned the truth, / Delighting in argument, had become thoroughly blind. / The Lord of Sages defeated him with the light of discernment: / By the power of this, may you have victory blessings. //

7. Nandopananda-bhujagam vibudham mahiddhim / Puttena thera-bhujagena damapayanto / Iddhupadesa-vidhina jitava munindo / Tan-tejasa bhavatu te jaya-mangalani. //

Nandopananda was a serpent with great power but wrong views. / The Lord of Sages defeated him by means of a display of marvels, / sending his son (Moggallana), the serpent-elder, to tame him: / By the power of this, may you have victory blessings. //

8. Duggaha-ditthi-bhujagena sudattha-hattham / Brahmam visuddhi-jutim-iddhi-bakabhidhanam / Ñanagadena vidhina jitava munindo / Tan-tejasa bhavatu te jaya-mangalani. //

His hands bound tight by the serpent of wrongly held views, / Baka, the Brahma, thought himself pure in his radiance and power. / The Lord of Sages defeated him by means of his words of knowledge: / By the power of this, may you have victory blessings. //

9. Etapi buddha-jaya-mangala-attha-gatha / Yo vacano dinadine sarate matandi / Hitvan'aneka-vividhani c'upaddavani / Mokkham sukham adhigameyya naro sapañño. //

These eight verses of the Buddha's victory blessings: / Whatever person of discernment / Recites or recalls them day after day without lapsing, / Destroying all kinds of obstacles, / Will attain emancipation and happiness. //

ឯកសារ​យោង[កែប្រែ]

  1. គិហិបតិបត្តិពិសេស
  2. ព្រះត្រៃបិដក > សុត្តន្តបិដក > មជ្ឈិមនិកាយ > មូលបណ្ណាសកៈ > តតិយភាគ > មហាយមកវគ្គ > ចូឡសច្ចកសូត្រ (ភាគ២២ ទំព័រទី ៦១) (MN 35)
  3. ព្រះត្រៃបិដក > សុត្តន្តបិដក > មជ្ឈិមនិកាយ > មូលបណ្ណាសកៈ > តតិយភាគ > មហាយមកវគ្គ > មហាសច្ចកសូត្រ (ភាគ២២ ទំព័រទី ៨៨) (MN 36)