ពិភពក្រឡាប់ចាក់ វគ្គ៣

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ពិភពក្រឡាប់ចាក់ វគ្គ៣
គេហទំព័រទំព័រហ្វេសប៊ុក : ផលិតកម្ម ខ្មែរមេគង្គ (KMF Cambodia)

ពិភពក្រឡាប់ចាក់ វគ្គ៣ គឺ​ជា​កម្មវិធី​ទូរទស្សន៍​ដ៏​ល្បី​ដែល​ផលិត​ឡើង​ដោយ​ផលិតកម្មខ្មែរមេគង្គ (KMF Cambodia)។ *ភាគ​ដំបូង​នៃ​កម្មវិធី​នេះ បាន​ចាក់​បញ្ចាំង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ០៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៤ នៅ​លើ​បណ្ដាញ​ទូរទស្សន៍​កម្ពុជា ស៊ីធីអ៊ិន (Cambodia Television Network)។ វគ្គ​ទី១​នៃ​កម្មវិធី​ ពិភពក្រឡាប់ចាក់ បាន​ចាក់​ផ្សាយ​នៅទូរទស្សន៍ ម៉ាយធីវី (MYTV) ក្នុង​ឆ្នាំ២០០៩ និងវគ្គទី២ នៅ​ឆ្នាំ២០១០


ពិភពក្រឡាប់ចាក់ វគ្គ៣