ទំព័រខ្លីៗ

Jump to navigation Jump to search
បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. (ប្រវត្តិ) ‎កម្ពុជា ‎[០ បៃ]
 2. (ប្រវត្តិ) ‎ភូមិគ្រួស(ឃុំដូង) ‎[០ បៃ]
 3. (ប្រវត្តិ) ‎ដាកា ‎[០ បៃ]
 4. (ប្រវត្តិ) ‎ស្អាត ‎[៣ បៃ]
 5. (ប្រវត្តិ) ‎ភូមិត្រពាំងទូង ‎[៧ បៃ]
 6. (ប្រវត្តិ) ‎ផាត់ កាញ៉ុល ‎[១៤ បៃ]
 7. (ប្រវត្តិ) ‎ឃុំរមៀត(ស្រុកភ្នំរុង) ‎[២១ បៃ]
 8. (ប្រវត្តិ) ‎ថ្លើមថ្មពណ៌ស ‎[២២ បៃ]
 9. (ប្រវត្តិ) ‎មហាវិថីយូហ្គោស្លាវី ‎[២២ បៃ]
 10. (ប្រវត្តិ) ‎សង្កាត់ព្រែកលៀប ‎[២៤ បៃ]
 11. (ប្រវត្តិ) ‎មហាវិថីសាធារណរដ្ឋឆេក ‎[២៤ បៃ]
 12. (ប្រវត្តិ) ‎Cultural assimilation ‎[២៤ បៃ]
 13. (ប្រវត្តិ) ‎ប្រស្នារឿងស្រីល្អ ទឹកផ្អែម, ទោសកើតអំពីជក់អាភៀន និង កញ្ឆា និង​ ប្រស្នារឿងពាលគួរឲ្យខ្លាច ‎[២៥ បៃ]
 14. (ប្រវត្តិ) ‎វិថីយ៉ូសែបប្រូសទីតូ ‎[២៥ បៃ]
 15. (ប្រវត្តិ) ‎ឃុំល្បើក ‎[២៧ បៃ]
 16. (ប្រវត្តិ) ‎ឡាម៉ាសេលយ៉េស ‎[២៧ បៃ]
 17. (ប្រវត្តិ) ‎ឃុំសំព្រោច ‎[២៧ បៃ]
 18. (ប្រវត្តិ) ‎បណ្ឌវៈ ‎[២៧ បៃ]
 19. (ប្រវត្តិ) ‎ភ្នំសំកុះ ‎[២៧ បៃ]
 20. (ប្រវត្តិ) ‎ក្រុងកំពង់សោម ‎[២៧ បៃ]
 21. (ប្រវត្តិ) ‎ប្រាសាទគុកតាព្រហ្ម ‎[២៧ បៃ]
 22. (ប្រវត្តិ) ‎ភ្នំ​សុវណ្ណគីរី​ ‎[២៧ បៃ]
 23. (ប្រវត្តិ) ‎ByteDance ‎[២៧ បៃ]
 24. (ប្រវត្តិ) ‎ផ្សារជើងទឹក ‎[២៨ បៃ]
 25. (ប្រវត្តិ) ‎ត្រឹង ងារ ‎[២៩ បៃ]
 26. (ប្រវត្តិ) ‎Facebook features ‎[២៩ បៃ]
 27. (ប្រវត្តិ) ‎ភាសាហុល្លង់ ‎[៣០ បៃ]
 28. (ប្រវត្តិ) ‎ត្បូងទទឹមពណ៌ក្រហម ‎[៣០ បៃ]
 29. (ប្រវត្តិ) ‎បញ្ជីស្រុក-ក្រុង-ខណ្ឌកម្ពុជា ‎[៣០ បៃ]
 30. (ប្រវត្តិ) ‎ទីម័រខាងកើត ‎[៣០ បៃ]
 31. (ប្រវត្តិ) ‎ដើមមហានគរ ‎[៣០ បៃ]
 32. (ប្រវត្តិ) ‎ភូមិជាស្មន់ ‎[៣០ បៃ]
 33. (ប្រវត្តិ) ‎ផ្សារក្ដុរ ‎[៣០ បៃ]
 34. (ប្រវត្តិ) ‎ភូមិសំរោង (សំរោងក្រោម) ‎[៣២ បៃ]
 35. (ប្រវត្តិ) ‎ភវវរ្ម័នទី១ ‎[៣៣ បៃ]
 36. (ប្រវត្តិ) ‎កោះមិនដាណាវ ‎[៣៣ បៃ]
 37. (ប្រវត្តិ) ‎វត្តតំណាក់ត្រប់ ‎[៣៣ បៃ]
 38. (ប្រវត្តិ) ‎ភូមិត្រពាំងចឹកសា ‎[៣៣ បៃ]
 39. (ប្រវត្តិ) ‎ត្បូងកណ្ដៀងពណ៌លឿង ‎[៣៤ បៃ]
 40. (ប្រវត្តិ) ‎ត្បូងកណ្ដៀងពណ៌ខ្មៅ ‎[៣៤ បៃ]
 41. (ប្រវត្តិ) ‎ប្រាសាទកន្សែង ‎[៣៤ បៃ]
 42. (ប្រវត្តិ) ‎ខ្មែរ​ ‎[៣៤ បៃ]
 43. (ប្រវត្តិ) ‎ដងធ្នូ ‎[៣៤ បៃ]
 44. (ប្រវត្តិ) ‎ភូមិស្ទឹងដាច់ ‎[៣៥ បៃ]
 45. (ប្រវត្តិ) ‎ភូមិបាកាន ‎[៣៥ បៃ]
 46. (ប្រវត្តិ) ‎ធម៌ដែលគ្រហស្ថត្រូវប្រព្រឹត្ដ ‎[៣៦ បៃ]
 47. (ប្រវត្តិ) ‎អាប៊ូហ៊្គីដា ‎[៣៦ បៃ]
 48. (ប្រវត្តិ) ‎ធម៌សូត្រមន្ត ‎[៣៦ បៃ]
 49. (ប្រវត្តិ) ‎ប្រាសាទកងវ៉ា ‎[៣៦ បៃ]
 50. (ប្រវត្តិ) ‎ភូមិកន្លែងភេ ‎[៣៦ បៃ]

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)