ទំព័រខ្លីៗ

Jump to navigation Jump to search
បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. (ប្រវត្តិ) ‎កិមិរ៉ាទេវី ‎[០ បៃ]
 2. (ប្រវត្តិ) ‎ទុង្សៈទេវី ‎[០ បៃ]
 3. (ប្រវត្តិ) ‎រាគ្សៈសាទេវី ‎[០ បៃ]
 4. (ប្រវត្តិ) ‎ត្បូងមោរា ‎[០ បៃ]
 5. (ប្រវត្តិ) ‎កែវមោរា ‎[០ បៃ]
 6. (ប្រវត្តិ) ‎ឝ្រីភរទេវបុរ ‎[១២ បៃ]
 7. (ប្រវត្តិ) ‎ទង់ជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា ‎[១៧ បៃ]
 8. (ប្រវត្តិ) ‎រង្វង់​ត្រីកោណមាត្រ ‎[១៨ បៃ]
 9. (ប្រវត្តិ) ‎Amplitude-shift keying ‎[២៦ បៃ]
 10. (ប្រវត្តិ) ‎លិទ្ធិទេវរាជ ‎[៤៥ បៃ]
 11. (ប្រវត្តិ) ‎សមន្តប្បាសាទិកា ‎[៤៥ បៃ]
 12. (ប្រវត្តិ) ‎មជ្ឈិមបណ្ណាសកៈ ‎[៤៦ បៃ]
 13. (ប្រវត្តិ) ‎ភូមិដូងជ្រុំ ‎[៤៦ បៃ]
 14. (ប្រវត្តិ) ‎គណបក្សអំណាចខ្មែរ ‎[៤៨ បៃ]
 15. (ប្រវត្តិ) ‎ភូមិក្រសាំងក្រោម ‎[៤៨ បៃ]
 16. (ប្រវត្តិ) ‎ភូមិត្រពាំងក្រវ៉ាន់ ‎[៤៩ បៃ]
 17. (ប្រវត្តិ) ‎បន្ទាយស្រឡប់ពិជ័យ ‎[៥១ បៃ]
 18. (ប្រវត្តិ) ‎ស្រុកគៀនស្វាយ ‎[៥១ បៃ]
 19. (ប្រវត្តិ) ‎សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភំពេញ ‎[៥១ បៃ]
 20. (ប្រវត្តិ) ‎ភ្នំលន្ទះ ‎[៥៤ បៃ]
 21. (ប្រវត្តិ) ‎ស្រុកព្រះបាទជាន់ទុក ‎[៥៤ បៃ]
 22. (ប្រវត្តិ) ‎កច្ច ‎[៥៦ បៃ]
 23. (ប្រវត្តិ) ‎ក្បួនធ្វើម្ហូបខ្មែរ ‎[៥៧ បៃ]
 24. (ប្រវត្តិ) ‎សុរិយដ្ឋានសិសិររដូវ ‎[៥៧ បៃ]
 25. (ប្រវត្តិ) ‎ត្បូងកណ្ដៀងពណ៌ស្វាយ ‎[៥៨ បៃ]
 26. (ប្រវត្តិ) ‎ប្រវតិ្តរបស់ហ៊ុនទៀន ‎[៥៩ បៃ]
 27. (ប្រវត្តិ) ‎ប្រវត្តិដើមស្វាយ ‎[៦០ បៃ]
 28. (ប្រវត្តិ) ‎ប្រវត្តិសាស្ត្រអាស៊ី ‎[៦០ បៃ]
 29. (ប្រវត្តិ) ‎ព្រះរាជពិធីចាក់ទឹកដូង ថ្ងៃទី​៧តុលា ‎[៦១ បៃ]
 30. (ប្រវត្តិ) ‎បទចម្រៀងហូឡាវី ‎[៦២ បៃ]
 31. (ប្រវត្តិ) ‎ព្រែកពាក់ព្រ័ត្រ ‎[៦២ បៃ]
 32. (ប្រវត្តិ) ‎រដ្ឋបាលរាជធានី ‎[៦២ បៃ]
 33. (ប្រវត្តិ) ‎អង្គារបុស្ស ‎[៦២ បៃ]
 34. (ប្រវត្តិ) ‎ប្រធានក្រុមភាគតិច (កម្ពុជា) ‎[៦២ បៃ]
 35. (ប្រវត្តិ) ‎លោហិត ‎[៦៣ បៃ]
 36. (ប្រវត្តិ) ‎ស្គរដី ‎[៦៣ បៃ]
 37. (ប្រវត្តិ) ‎ជើង ‎[៦៤ បៃ]
 38. (ប្រវត្តិ) ‎ផ្សារកំពង់ថ្ម ‎[៦៤ បៃ]
 39. (ប្រវត្តិ) ‎ស្រុកអំពាយស្វាយ ‎[៦៥ បៃ]
 40. (ប្រវត្តិ) ‎ចលនាវង់ ‎[៦៦ បៃ]
 41. (ប្រវត្តិ) ‎ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អង្គការសហប្រជាជាតិ ‎[៦៧ បៃ]
 42. (ប្រវត្តិ) ‎ភូមិភ្នំកូប ‎[៦៧ បៃ]
 43. (ប្រវត្តិ) ‎គណបក្សខ្មែរអព្យាក្រឹត្យ ‎[៦៩ បៃ]
 44. (ប្រវត្តិ) ‎គ្មាន ‎[៦៩ បៃ]
 45. (ប្រវត្តិ) ‎ព្រះរាជវាំង ‎[៧០ បៃ]
 46. (ប្រវត្តិ) ‎ជីវវិទ្យា (អសង្ស័យកម្ម) ‎[៧០ បៃ]
 47. (ប្រវត្តិ) ‎របៀបនៃការផលិតភាពយន្ត ‎[៧១ បៃ]
 48. (ប្រវត្តិ) ‎គីមីបរមាណូ ‎[៧២ បៃ]
 49. (ប្រវត្តិ) ‎ឥរិយាវិទ្យា ‎[៧២ បៃ]
 50. (ប្រវត្តិ) ‎ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង ‎[៧២ បៃ]

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)