សិទ្ធិនិងក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់

Jump to navigation Jump to search

ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីរាយឈ្មោះក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានកំណត់ជាមួយនឹងសិទ្ធិរបស់គេនៅលើវិគីនេះ។ មានព័ត៌មានបន្ថែម អំពីសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន។

កំណត់សម្គាល់៖

 • សិទ្ធិ​ដែល​បាន​ផ្តល់​ជូន​
 • សិទ្ធិ​ដែល​បាន​ដក​ហូត​
ក្រុមសិទ្ធិ
(ទាំងអស់)
 • Edit your own watchlist (note that some actions will still add pages even without this right) (editmywatchlist)
 • Use the VIPS scaling test interface Special:VipsTest (vipsscaler-test)
 • ការប្រើប្រាស់ API សម្រាប់​សរសេរ (writeapi)
 • កែប្រែចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ (editmyoptions)
 • កែប្រែទិន្នទ័យឯកជនរបស់ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ (ឧ៖ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល, ឈ្មោះពិត) (editmyprivateinfo)
 • កែប្រែទំព័រ (edit)
 • បង្កើតគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មី (createaccount)
 • បង្កើតទំព័រពិភាក្សា (createtalk)
 • បង្កើតទំព័រអត្ថបទ (ដែលមិនមែនជាទំព័រពិភាក្សា) (createpage)
 • បញ្ចូលគណនីពួកគេរួមគ្នា (centralauth-merge)
 • មើលកំណត់ហេតុ​នៃការបំពានច្បាប់ (abusefilter-log)
 • មើលតម្រងការបំពានច្បាប់ (abusefilter-view)
 • មើលទិន្នទ័យឯកជនរបស់ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ (ឧ៖ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល, ឈ្មោះពិត) (viewmyprivateinfo)
 • មើលបញ្ជីតាមដានរបស់អ្នកខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ (viewmywatchlist)
 • អានអត្ថបទ (read)
អ្នកបង្កើតគណនី
(បញ្ជីរាយនាមសមាជិក)
 • មិនទទួលរងឥទ្ធិពលពីការដាក់កំហិតណាទាំងអស់ (noratelimit)
អ្នកប្រើប្រាស់ទទួលស្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • កែប្រែទំព័រដែលបានការពារដោយ "សម្រាប់តែអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ" (editsemiprotected)
 • ប្ដូរទីតាំងទំព័រ (move)
 • មិនទទួលរងឥទ្ធិពលពីការដាក់កំហិតល្បឿនតាមIP (autoconfirmed)
 • មើលកំណត់ហេតុលំអិតស្ដីពីការបំពានច្បាប់ (abusefilter-log-detail)
 • រក្សា​ទុកសៀវភៅ​​ជា​ទំព័រអ្នកប្រើប្រាស់ (collectionsaveasuserpage)
 • រក្សា​ទុកសៀវភៅ​​ជា​ទំព័រ​សហគមន៍​ (collectionsaveascommunitypage)
រូបយន្ត
(បញ្ជីរាយនាមសមាជិក)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Use higher limits in API queries (apihighlimits)
 • កត់សម្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនូវកំណែប្រែរបស់ខ្ញុំថាជាកំណែប្រែបានល្បាត (autopatrol)
 • ការប្រើប្រាស់ API សម្រាប់​សរសេរ (writeapi)
 • កែប្រែទំព័រដែលបានការពារដោយ "សម្រាប់តែអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ" (editsemiprotected)
 • ទុកជាដំណើរការស្វ័យប្រវត្តិមួយ (bot)
 • មិនទទួលរងឥទ្ធិពលពីការដាក់កំហិតណាទាំងអស់ (noratelimit)
 • មិនទទួលរងឥទ្ធិពលពីការដាក់កំហិតល្បឿនតាមIP (autoconfirmed)
 • មិនបង្កើតការបញ្ជូនបន្តពីទំព័រប្រភពនៅពេលប្ដូរទីតាំងទំព័រ (suppressredirect)
 • មិនបង្ហាញសាររំលឹក ពេលធ្វើកំនែតិចតួចនៅលើទំព័រពិភាក្សានានា (nominornewtalk)
ការិយាលេខានុការ
(បញ្ជីរាយនាមសមាជិក)
អ្នកត្រួតពិនិត្យអ្នកប្រើប្រាស់
(បញ្ជីរាយនាមសមាជិក)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • បើកប្រើការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ពីរតង់ (oathauth-enable)
 • មើលកំណត់ហេតុនៃការត្រួតពិនិត្យអ្នកប្រើប្រាស់ (checkuser-log)
 • មើលទិន្នន័យឯកជន​នៅក្នុង​កំណត់ហេតុនៃការបំពានច្បាប់ (abusefilter-privatedetails)
 • អាសយដ្ឋានIPនិងព័ត៌មានដ៏ទៃទៀតនៃការត្រួតពិនិត្យអ្នកប្រើប្រាស់ (checkuser)
អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងឡាយ​ដែលត្រូវបាន​ទទួលស្គាល់
(បញ្ជីរាយនាមសមាជិក)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • កែប្រែទំព័រដែលបានការពារដោយ "សម្រាប់តែអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ" (editsemiprotected)
 • ប្ដូរទីតាំងទំព័រ (move)
 • មិនទទួលរងឥទ្ធិពលពីការដាក់កំហិតល្បឿនតាមIP (autoconfirmed)
 • មើលកំណត់ហេតុលំអិតស្ដីពីការបំពានច្បាប់ (abusefilter-log-detail)
 • រក្សា​ទុកសៀវភៅ​​ជា​ទំព័រអ្នកប្រើប្រាស់ (collectionsaveasuserpage)
 • រក្សា​ទុកសៀវភៅ​​ជា​ទំព័រ​សហគមន៍​ (collectionsaveascommunitypage)
អ្នកនាំចូល
(បញ្ជីរាយនាមសមាជិក)
 • នាំចូលទំព័រនានាពីវិគីផ្សេងៗទៀត (import)
 • នាំចូលទំព័រនានាពីឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើង (importupload)
 • បើកប្រើការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ពីរតង់ (oathauth-enable)
Interface administrators
(បញ្ជីរាយនាមសមាជិក)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • កែប្រែអន្តរមុខអ្នកប្រើប្រាស់ (editinterface)
 • កែប្រែឯកសារ CSS របស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត (editusercss)
 • កែប្រែឯកសារ JSON របស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត (edituserjson)
 • កែប្រែឯកសារ JavaScript របស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត (edituserjs)
 • បើកប្រើការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ពីរតង់ (oathauth-enable)
IP block exemptions
(បញ្ជីរាយនាមសមាជិក)
 • Bypass automatic blocks of Tor exit nodes (torunblocked)
 • ការហាមឃាត់IPជាប្រយោល ការហាមឃាត់ស្វ័យប្រវត្តិនិងការហាមឃាត់មានកំរិត (ipblock-exempt)
Oversighters
(បញ្ជីរាយនាមសមាជិក)
 • Hide entries in the abuse log (abusefilter-hide-log)
 • View hidden abuse log entries (abusefilter-hidden-log)
 • View revisions hidden from any user (viewsuppressed)
 • បើកប្រើការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ពីរតង់ (oathauth-enable)
 • ពិនិត្យនិងស្ដារកំណែដែលអភិបាលបានលាក់ (suppressrevision)
 • មើលកំណត់ហេតុឯកជន (suppressionlog)
 • លប់និងឈប់លុបកំណត់ហេតុច្បាស់លាស់ណាមួយ (deletelogentry)
 • លុប​និង​ឈប់​លុប​កំណែ​ប្រែ​ច្បាស់លាស់​នៃ​ទំព័រ​ (deleterevision)
 • ហាមឃាត់អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ រួចលាក់មិនអោយបង្ហាញជាសាធារណៈ (hideuser)
Stewards
(បញ្ជីរាយនាមសមាជិក)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • កែប្រែសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ (userrights)
 • មិនទទួលរងឥទ្ធិពលពីការដាក់កំហិតណាទាំងអស់ (noratelimit)
 • លុបទំព័រទាំងឡាយដែលមានប្រវត្តិវែង (bigdelete)
អភិបាល
(បញ្ជីរាយនាមសមាជិក)
 • Create and (de)activate tags (managechangetags)
 • Delete tags from the database (deletechangetags)
 • Disable global blocks locally (globalblock-whitelist)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • Mass delete pages (nuke)
 • Modify abuse filters with restricted actions (abusefilter-modify-restricted)
 • Override the spoofing checks (override-antispoof)
 • Override the title or username blacklist (tboverride)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • Send a message to multiple users at once (massmessage)
 • Use higher limits in API queries (apihighlimits)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • View title blacklist log (titleblacklistlog)
 • កត់សម្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនូវកំណែប្រែរបស់ខ្ញុំថាជាកំណែប្រែបានល្បាត (autopatrol)
 • ការហាមឃាត់IPជាប្រយោល ការហាមឃាត់ស្វ័យប្រវត្តិនិងការហាមឃាត់មានកំរិត (ipblock-exempt)
 • កែប្រែខ្លឹមសារគំរូរបស់ទំព័រមួយ (editcontentmodel)
 • កែប្រែតម្រងការបំពានច្បាប់ (abusefilter-modify)
 • កែប្រែទំព័រដែលបានការពារដោយ "សម្រាប់តែអភិបាល" (editprotected)
 • កែប្រែទំព័រដែលបានការពារដោយ "សម្រាប់តែអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ" (editsemiprotected)
 • កែប្រែអន្តរមុខអ្នកប្រើប្រាស់ (editinterface)
 • កែប្រែឯកសារ JSON របស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត (edituserjson)
 • ចំណាំកំណែប្រែត្រឡប់ឡើងវិញទាំងឡាយថាជាកំណែប្រែដោយរូបយន្ត (markbotedits)
 • ចំណាំកំណែប្រែរបស់អ្នកដ៏ទៃថាជាកំណែប្រែបានល្បាត (patrol)
 • ច្របាច់ប្រវត្តិរបស់ទំព័រនានាបញ្ចូលគ្នា (mergehistory)
 • ឈប់លុបទំព័រមួយ (undelete)
 • ត្រឡប់យ៉ាងរហ័សនូវកំណែប្រែទំព័រវិសេសណាមួយ​ដែលធ្វើឡើងដោយ​អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយគេ។ (rollback)
 • នាំចូលទំព័រនានាពីវិគីផ្សេងៗទៀត (import)
 • បង្កើតគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មី (createaccount)
 • បង្ហាញបញ្ជីទំព័រនានាដែលមិនត្រូវបានមើល (unwatchedpages)
 • បើកប្រើការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ពីរតង់ (oathauth-enable)
 • ប្ដូរកម្រិតការពាររួចកែប្រែទំព័រដែលបានការពារជាថ្នាក់ (protect)
 • ប្ដូរទីតាំងទំព័រ (move)
 • ប្ដូរទីតាំងទំព័រចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម (move-categorypages)
 • ប្ដូរទីតាំងទំព័ររួមជាមួយទំព័ររងរបស់វា (move-subpages)
 • ប្ដូរទីតាំងឫសទំព័រអ្នកប្រើប្រាស់ (move-rootuserpages)
 • ប្ដូរទីតាំងឯកសារ (movefile)
 • ផ្ទុកឡើងឯកសារ (upload)
 • មិនទទួលរងឥទ្ធិពលពីការដាក់កំហិតណាទាំងអស់ (noratelimit)
 • មិនទទួលរងឥទ្ធិពលពីការដាក់កំហិតល្បឿនតាមIP (autoconfirmed)
 • មិនបង្កើតការបញ្ជូនបន្តពីទំព័រប្រភពនៅពេលប្ដូរទីតាំងទំព័រ (suppressredirect)
 • មើលកំណត់ត្រាប្រវត្តិដែលត្រូវបានលុបចោល ដោយគ្មានអត្ថបទភ្ជាប់របស់វា (deletedhistory)
 • មើលកំណត់ហេតុលំអិតស្ដីពីការបំពានច្បាប់ (abusefilter-log-detail)
 • មើលកំណត់ហេតុអំពីតម្រងការបំពានច្បាប់ដែលបានដាក់ជាឯកជន (abusefilter-log-private)
 • មើលតម្រងការបំពានច្បាប់ដែលបានដាក់ជាឯកជន (abusefilter-view-private)
 • មើលផ្នែកអត្ថបទដែលបានលុបចោលនិងបន្លាស់ប្ដូររវាងកំណែទាំងឡាយដែលបានលុបចោល (deletedtext)
 • លប់និងឈប់លុបកំណត់ហេតុច្បាស់លាស់ណាមួយ (deletelogentry)
 • លុបទំព័រចោល (delete)
 • លុប​និង​ឈប់​លុប​កំណែ​ប្រែ​ច្បាស់លាស់​នៃ​ទំព័រ​ (deleterevision)
 • សរសេរលុបពីលើឯកសារនៅក្នុងថតមេឌារួមរបស់វិគីនេះ (reupload-shared)
 • សរសេរលុបពីលើឯកសារមានស្រាប់ (reupload)
 • សរសេរលុបពីលើឯកសារមានស្រាប់ដែលត្រូវបានផ្ទុកឡើងដោយម្ចាស់ដើម (reupload-own)
 • ស្វែងរកទំព័រដែលត្រូវបានលុបចោល (browsearchive)
 • ហាមឃាត់អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់មិនអោយផ្ញើអ៊ីមែល (blockemail)
 • ហាមមិនឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដទៃទៀតធ្វើការកែប្រែ (block)
 • អាចបន្ថែមក្រុម៖ IP block exemptions
 • អាចដកចេញ ក្រុម​៖ IP block exemptions
អ្នកនាំចូលអន្តរវិគី
(បញ្ជីរាយនាមសមាជិក)
 • នាំចូលទំព័រនានាពីវិគីផ្សេងៗទៀត (import)
 • បើកប្រើការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ពីរតង់ (oathauth-enable)
អ្នកប្រើប្រាស់
(បញ្ជីរាយនាមសមាជិក)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • Purge the cache for a page (purge)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)
 • កត់ចំណាំថាជាកំណែប្រែតិចតួច (minoredit)
 • ការប្រើប្រាស់ API សម្រាប់​សរសេរ (writeapi)
 • កែប្រែទំព័រ (edit)
 • កែប្រែឯកសារ CSS របស់ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ (editmyusercss)
 • កែប្រែឯកសារ JSON របស់ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ (editmyuserjson)
 • កែប្រែឯកសារ JavaScript របស់ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ (editmyuserjs)
 • បង្កើតទំព័រពិភាក្សា (createtalk)
 • បង្កើតទំព័រអត្ថបទ (ដែលមិនមែនជាទំព័រពិភាក្សា) (createpage)
 • ប្ដូរទីតាំងទំព័រចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម (move-categorypages)
 • ប្ដូរទីតាំងឫសទំព័រអ្នកប្រើប្រាស់ (move-rootuserpages)
 • ផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់អ្នកប្រើដទៃ (sendemail)
 • អានអត្ថបទ (read)

Namespace restrictions

NamespaceRight(s) allowing user to edit
មេឌាវិគី
 • កែប្រែអន្តរមុខអ្នកប្រើប្រាស់ (editinterface)
Gadget
 • Edit gadget JavaScript and CSS pages (gadgets-edit)
Gadget definition
 • Edit gadget definitions (gadgets-definition-edit)