បន្លាស់ប្ដូរពាក់ព័ន្ធ

Jump to navigation Jump to search

នេះជាបញ្ជីបន្លាស់ប្ដូរនានា ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅលើទំព័រទាំងឡាយ ដែលមានតំណភ្ជាប់ពីទំព័រកំណត់មួយ(ឬ មានតំណភ្ជាប់ទៅទំព័រ ដែលមានក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមណាមួយ) នាពេលថ្មីៗនេះ ។ ទំព័រ​នានាក្នុងបញ្ជីតាមដាន​របស់អ្នកត្រូវបានសរសេរជា អក្សរដិត

ជម្រើសនានា​សម្រាប់ការបង្ហាញបន្លាស់ប្ដូរថ្មីៗ បង្ហាញបន្លាស់ប្ដូរ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០ចុងក្រោយ ដែលធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល | | | ១៤ | ៣០ថ្ងៃចុងក្រោយ
លាក់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចុះឈ្មោះរួច | លាក់អ្នកប្រើប្រាស់អនាមិក | លាក់កំណែប្រែរបស់ខ្ញុំ | បង្ហាញ​រូបយន្ត | លាក់កំណែប្រែ​តិចតួច | បង្ហាញ​ ការដាក់ដកចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមទំព័រ | បង្ហាញ Wikidata
បង្ហាញបន្លាស់ប្ដូរថ្មីៗចាប់តាំងពី ថ្ងៃសុក្រ ទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ម៉ោង០៨:៥៧
   
ឈ្មោះទំព័រ៖
បញ្ជីពាក្យកាត់៖
ថ្មី
ការកែប្រែនេះបានបង្កើតទំព័រថ្មីមួយ (មើលផងដែរនូវ បញ្ជីទំព័រថ្មី)
តិច
នេះជាការកែប្រែតិចតួចមួយប៉ុណ្ណោះ
យន្ត
ការកែប្រែនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរូបយន្ត
ទិន
កំណែប្រែរបស់Wikidata
(±123)
ទំហំទំព័រត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរគិតជាចំនួនបៃ

ថ្ងៃពុធ ទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

ថ្ងៃអង្គារ ទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨