ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សុខភាព"

Jump to navigation Jump to search
No edit summary
ព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗ​ ។​ ហើយអាចនិយាយឲ្យខ្លីថា​ សុខភាពគឺជាមាសប្រាក់ ។​
===២-និយមន័យទូទៅនៃសុខភាព===
សុខភាព គឺជាភាសាបាលី​ មានន័យថា​ ភាពសុខ​ សេចក្តីសុខ​ ។ ក្នុងន័យនេះគឺសំដៅទៅលើភាពគ្មានជំងឺ​​តម្កាត់នៅ
ក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ ។​​ បច្ចុប្បន្ននេះ​ សុខភាព មាន​ន័យទូលំទូលាយជាងន័យពិតប្រាកដរបស់វាទៅទៀត។សុខភាព
សម្បត្តិទាំងបីដូចខាងលើ​ដែលជាគុណភាពនៃជីវិត​និងសុខមាលភាពរបស់បុគ្គលនោះនោះគ្របដណ្តប់ទៅលើសុខភាពទាំងបី
ផ្នែកគឺ​ សុខភាពរាងកាយ សុខភាពផ្លូវចិត្ត​ និងសុខភាពសង្គម​ ។​
===៣-ខ្លឹមសារទូទៅនៃសុខភាពទាំងបីផ្នែក===
====ក-សុខភាពរាងកាយៈ ====
===៣-ខ្លឹមសារទូទៅនៃសុខភាពទាំងបីផ្នែក===
====ក-សុខភាពរាងកាយៈ ====
 
សុខភាពរាងកាយទាំងមូលបានល្អប្រសើរ​ ។​
====ខ-សុខភាពផ្លូវចិត្តៈ====
គឺជាការនិយាយយោងដល់ថាតើ ​ យើងមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរយ៉ាង​ដូចម្តេច ​ ចំពោះខ្លួនយើង ហើយថាតើយើង​ត្រូវ
ប្រឈមមុខដោះស្រាយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗដែលជាសំណូមពរនៃជីវិភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបានល្អកម្រិតណា។​ នៅពេល
៥៥

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ