ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សុខភាព"

Jump to navigation Jump to search
===៣-ខ្លឹមសារទូទៅនៃសុខភាពទាំងបីផ្នែក===
====ក-សុខភាពរាងកាយៈ ====
::សុខភាពរាងកាយ គឺជាការនិយាយយោងដល់ថាតើរាងកាយរបស់យើងមានល័ក្ខណ្ឌល្អប្រសើរយ៉ាងដូចម្តេច ។​​ នៅពេលយើងមានសុខ
ភាពផ្នែករាងកាយល្អ គឺយើងអាចបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃបានល្អ​ ដោយគ្មានភាពនឿយហត់​ ។​ យើងមាន​ ថាមពលគ្រប់គ្រាន់ក្នុង
ការទៅសាលាដើម្បីរៀនសូត្រ ឬបំពេញការងារផ្សេងៗដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត​ ។ ​យើងអាចរីករាយ​ និងពេលទំនេររបស់យើង មើលខុស
បានសមស្រប ហាត់ប្រាណ​ ឬបញ្ចេញពលកម្មបានទៀងទាត់​ ទទួលទានដំណេក​ បានគ្រប់គ្រាន់ ថែរក្សាសុខភាពមាត់ធ្មេញ និង
សុខភាពរាងកាយទាំងមូលបានល្អប្រសើរ​ ។​
 
====ខ-សុខភាពផ្លូវចិត្តៈ====
គឺជាការនិយាយយោងដល់ថាតើ ​ យើងមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរយ៉ាង​ដូចម្តេច ​ ចំពោះខ្លួនយើង ហើយថាតើយើង​ត្រូវ
៥៥

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ