ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ជំនួយ:មាតិកា"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(វ័ណថារិទ្ធ បានប្ដូរទីតាំងទំព័រ ជំនួយ:Contents ពី ជំនួយ:មាតិកា)
:''To request help and ask questions from other users, see [[Wikipediaវិគីភីឌា:Simple talk]]'' or click [http://simple.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Mytalk&action=edit here] and type '''<nowiki>{{helpme}}</nowiki>''' and your question. Someone will then answer your question.
<big>'''Simple English Wikipedia Help'''</big>
{| style="float: left; margin-left: 2%; margin-bottom: 0.5em; width:48%; border: #B8C7D9 solid 1px"
|
|-
|[[Image:Nuvola_apps_package_wordprocessing.png|20px|left]][[Wikipediaវិគីភីឌា:How to write Simple English pages|How to write Simple English pages]]
|-
|[[Image:Nuvola_apps_package_wordprocessing.png|20px|left]][[Help:Examples of simpler English|Examples of Simpler English]]
|-
|[[Image:Nuvola_apps_package_wordprocessing.png|20px|left]][[Wikipediaវិគីភីឌា:Basic English combined wordlist|Basic English word list]]
|-
|[[Image:Nuvola_apps_package_wordprocessing.png|20px|left]][[Wikipediaវិគីភីឌា:Manual of Style|Manual of Style]]
|-
|[[Image:Nuvola_apps_package_wordprocessing.png|20px|left]][[Wikipediaវិគីភីឌា:What is an article?|What is an article?]]
|-
|style="background:#F2F5F8;color:#1717A2;"|<b>Changing on Wikipedia</b>
|[[Image:Nuvola_apps_ksig.png|20px|left]][[Help:How to edit|How to change pages]]
|-
|[[Image:Nuvola_apps_ksig.png|20px|left]][[Wikipediaវិគីភីឌា:How to copy-edit|How to copy-edit]]
|-
|[[Image:Nuvola_apps_ksig.png|20px|left]][[Help:How to use images|How to use images]]
|[[Image:Nuvola_apps_ksig.png|20px|left]][[Help:Archiving a talk page|How to archive a talk page]]
|-
|[[Image:Nuvola_apps_ksig.png|20px|left]][[Wikipediaវិគីភីឌា:How to copy from another Wikipedia|Copying from another Wikipedia]]
|}
{| style="float: right; margin-bottom: 0.5em; width:48%; border: #B8C7D9 solid 1px"
|
|-
|[[Image:Wikipedia-logo.png|20px|left]][[Wikipediaវិគីភីឌា:About|About Wikipedia]]
|-
|[[Image:Wikipedia-logo.png|20px|left]][[Simple English Wikipedia]]
|-
|[[Image:Wikipedia-logo.png|20px|left]][[Wikipediaវិគីភីឌា:Rules|Rules]]
|-
|[[Image:Wikipedia-logo.png|20px|left]][[Wikipediaវិគីភីឌា:Please do not bite the newcomers|Please do not bite the newcomers]]
<!-- |-
|[[Image:Wikipedia-logo.png|20px|left]][[Wikipediaវិគីភីឌា:Tutorial|Tutorial]] -->
|-
|[[Image:Wikipedia-logo.png|20px|left]][[Wikipediaវិគីភីឌា:Be bold in updating pages|Be bold!]]
|-
|style="background:#F2F5F8;color:#1717A2;"|<b>More help</b>
|
|-
|[[Image:Nuvola_apps_kdmconfig.png|20px|left]][[Wikipediaវិគីភីឌា:Simple talk|Simple talk]]
|-
|[[Image:Nuvola_apps_kdmconfig.png|20px|left]][[Wikipediaវិគីភីឌា:Community Portal|Community portal]]
|-
|[[Image:Nuvola_apps_kdmconfig.png|20px|left]][[Wikipediaវិគីភីឌា:Student_tutorial|Student tutorial]]
|-
|[[Image:Nuvola_apps_kdmconfig.png|20px|left]][[Wikipediaវិគីភីឌា:Schools/Teachers'_Guide|Teachers' Guide]]
|-
|[[Image:Nuvola_apps_kdmconfig.png|20px|left]][[Wikipediaវិគីភីឌា:Questions|Your Questions]]
|}
 

បញ្ជីណែនាំ