ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ជំនួយ:មាតិកា"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
[[File:HelpPage IconPack-03.png|51px|right|alt=|link=]]
|style="{{/cellstyle}}"|
<h2 style="{{/headerstyle}}">ខ្ញុំត្រូវការជំនួយអំពី '''ការស្វែងរក ឬមើលត្រួសៗ''' ក្នុងវិគីភីឌា (Searching/ Browsing)</h2>
<h2 style="{{/headerstyle}}">I need help with '''searching or browsing''' Wikipedia</h2>
 
There is a [[Special:Search|search box]] in the upper-right corner of every page, with the word '''''[[Special:Search|Search]]''''' in it. Just type in there what you are looking for and press {{key press|[[Special:Search|enter]]}}. See '''[[Help:Searching]]''' for more details. A good starting point for browsing is '''[[Portal:Contents]]'''. For more information, please see the '''[[Wikipedia:FAQ/Readers|Readers' FAQ]]''' and our other '''[[Help:About|help pages for readers]]'''.
[[File:HelpPage IconPack-01.png|51px|right|alt=|link=]]
|style="{{/cellstyle}}"|
<h2 style="{{/headerstyle}}">I want toខ្ញុំចង់ចូលរួម '''editកែសម្រួល''' Wikipediaវិគីភីឌាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង (Editing)</h2>
Contributing is easy: see '''[[Wikipedia:Tutorial/Editing|how to edit a page]].''' For a quick summary of everything you need to know to get started developing articles, see the '''[[Wikipedia:Plain and simple|Plain and simple]]''' guide. The '''[[Help:Cheatsheet|Cheatsheet]]''' will remind you of basic wiki markup. For a friendly place to ask questions and get to know other [[Wikipedia:Wikipedians|Wikipedians]], visit the '''[[Wikipedia:Teahouse|the&nbsp;Teahouse]]'''. If you're looking for tasks to help out on, the '''[[Wikipedia:Community portal|Community portal]]''' is the place to go. To experiment with editing you can use the '''[[Wikipedia:Sandbox|sandbox]]''',
 
[[File:HelpPage IconPack-04.png|51px|right|alt=|link=]]
|style="{{/cellstyle}}"|
<h2 style="{{/headerstyle}}">I want toខ្ញុំចង់ '''report a problemរាយការណ៍បញ្ហា''' withនៅក្នុងអត្ថបទមួយ an(Reporting articlea problem)</h2>
If you spot a problem with an article, '''''you''''' can fix it directly, by clicking on the "Edit" link at the top of that page and using the editor that appears. '''[[Wikipedia:Be bold|Be&nbsp;bold]]''' in improving articles. When adding facts, please [[Help:Introduction to referencing/1|provide references]] so others may verify them. If you are affiliated with the article subject, please see the [[Wikipedia:Plain and simple conflict of interest guide|conflict of interest guide]].
 
[[File:HelpPage IconPack-02.png|51px|right|alt=|link=]]
|style="{{/cellstyle}}"|
<h2 style="{{/headerstyle}}">I want toខ្ញុំចង់ '''create a new articleបង្កើត-សរសេរអត្ថបទថ្មី''' or '''upload mediaផ្ទុកឡើងឯកសារមេឌា''' (Creating a new article/ Uploading media</h2>
 
Check '''[[Wikipedia:Your first article|Your first article]]''' to see if your topic is appropriate for Wikipedia. Then the '''[[Wikipedia:Article wizard|Article&nbsp;wizard]]''' will walk you through creating the article. For contributing images, audio or video files see '''[[Wikipedia:Creation and usage of media files|Creation and usage of media files]]'''. Then the '''[[Wikipedia:File Upload Wizard|Upload&nbsp;wizard]]''' will guide you through the process of assuring appropriate copyright and sourcing information.

បញ្ជីណែនាំ