ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "គ្រិស្តសាសនា"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
[[ព្រះគម្ពីរ]]របស់ព្រះគ្រិស្ដសាសនា គឺជា[[ព្រះគម្ពីរសម្ពន្នមេត្រីថ្មី]] ជាគម្ពីរនៅដែលសាវ័ករបស់ព្រះយេស៊ូ បានសរសេរសក្ខីភាពរបស់ព្រះអង់ តែព្រះគ្រិស្ដសាសនាគោរព[[ព្រះគម្ពីរសម្ពន្នមេត្រូចាស់]] ឬ«តូរា»របស់អេប្រឺសាសនាដែរ។
 
ព្រះគ្រិស្ដសាសនាបានចែកនៅក្រុងពីរនៃដើមកំណើត៖ព្រះគ្រិស្ដសាសនាបានចែកនៅក្រុមពីរនៃដើមកំណើត៖ [[ព្រះសហគមន័កាតូលិក]] (ឬព្រះសហគមន័ទិសខាងលិចឬព្រះសហគមន៍ទិសខាងលិច) និង[[ព្រះសហគមន័កាតូលិកខាងកើត]] (ឬព្រះសហគមន័អូដូស៊ី)។ នៅសវត្សរ័ទី១៥គ្រិស្ដសាសនានៅ[[ព្រទេសអាឡឹម៉ង់]] បានចែកពីព្រះសហគមន័កាតូលិក បង្កើត[[សាសនាប្រូតែស្តង់]] នៅពេលនេះមានក្រុមគ្រិស្ដសាសនាច្រើន តែព្រះសហគមន័កាតូលិកជាទីមួយ ជាមួយ២រយកោដិអ្នកសាសនិកនៅពិភកលោល។ជាមួយ២រយកោដិអ្នកសាសនិកនៅពិភពលោក។
 
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:គ្រិស្តសាសនា]]
១២៨០

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ