ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "មហាវគ្គ"

Jump to navigation Jump to search
(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ '''ព្រះត្រ័យបិដក > សុត្តន្តបិដក > [[ទីឃនិកាយ]...)
 
# [[មហាបទានសូត្រ]]​(សៀវភៅ​លេខ ១៦ ទំព័រ​ទី ៣)
# [[មហានិទានសូត្រ]] (សៀវភៅ​លេខ ១៦ ទំព័រ​ទី ១១៩)
# [[មហាបរិនិព្វានសូត្រ]] (សៀវភៅ​លេខ ១៦ ទំព័រ​ទី ១៥៥១៥៤)
# [[មហាសុទស្សនសូត្រ]] (សៀវភៅ​លេខ ១៧ ទំព័រ​ទី ៣)
# [[ជនវសភសូត្រ]] (សៀវភៅ​លេខ ១៧ ទំព័រ​ទី ៦១)
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ