ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "មហាវគ្គ"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
'''[[ព្រះត្រ័យបិដកព្រះត្រៃបិដក]] > [[សុត្តន្តបិដក]] > [[ទីឃនិកាយ]] > [[មហាវគ្គ]]'''
 
{{buddhism}}
 
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ព្រះពុទ្ធសាសនា]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ព្រះត្រ័យបិដកព្រះត្រៃបិដក]]

បញ្ជីណែនាំ