ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "យេនឌ័រ"

Jump to navigation Jump to search
ហើយរួចរាល់
(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ thumb|The gender symbols often used to represent a female (left) or male (right) '''Gen...)
 
(ហើយរួចរាល់)
[[File:HeteroSym-pinkblue.svg|thumb|សញ្ញា យេនឌ័រ តែងតែត្រូវបានគេប្រើដើម្បីបង្ហាញពី​ ស្ត្រីភេទ (ឆ្វេង) និង បុរសភេទ (ស្តាំ)។]]
[[File:HeteroSym-pinkblue.svg|thumb|The gender symbols often used to represent a female (left) or male (right)]]
យេនឌ័រ​ មានន័យថា «ប្រភេទ»។ ពាក្យនេះតែងតែត្រូវគេប្រើ ជំនួសអោយពាក្យ ភេទរបស់មនុស្សម្នាក់ (ប្រុស រឺ ស្រី)។
'''Gender''' means 'type'. It is a word commonly used for a person's [[sex]] (male or female). When people use the word gender in this way, it is often because ''sex'' has many other meanings, making it easy to misunderstand.
 
In [[social science]]s, there is a difference between 'sex' and 'gender':
*The word 'sex' describes someone's body. It says whether someone is ''physically'' [[male]] or [[female]].
*The word 'gender' describes someone's personality or character. It says if someone ''feels or acts'' more like a female (''feminine'') or more like a male (''masculine'').
 
នៅក្នុង[[វិទ្យសាស្រ្តសង្គម]] ពាក្យយេនឌ័រ​ និងភេទ មានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចជា៖
* ពាក្យ «[[ភេទ]]» សម្តៅទៅលើខ្លួនប្រាណរបស់នរណាម្នាក់។ វាបង្ហាញពី ភាពជា [[ស្រី]] ឬ​ [[ប្រុស]] របស់ខ្លួនប្រាណខាងក្រៅរបស់នរណាម្នាក់។
* ពាក្យ «យេនឌ័រ» សម្តៅទៅលើ បុគ្គលិកលក្ខណៈ និងអត្តចរិតរបស់នរណាម្នាក់។ វាបង្ហាញអំពី អារម្មណ៍ រឺ កាយវិការរបស់មនុស្សម្នាក់ ថាតើគេដូចមនុស្សស្រី រឺ ដូចមនុស្សប្រុស។
== Other pages ==
*[[Gender identity]]
១៧

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ