ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "មហាវគ្គ"

Jump to navigation Jump to search
{{PaliCanon}}
 
# [[មហាបទានសូត្រ]]​មហាបទានសូត្រ​(សៀវភៅ​លេខ ១៦ ទំព័រ​ទី ៣)
==[[មហាវគ្គ]]==
# [[មហានិទានសូត្រ]] (សៀវភៅ​លេខ ១៦ ទំព័រ​ទី ១១៩)
# [[មហាបរិនិព្វានសូត្រ]] (សៀវភៅ​លេខ ១៦ ទំព័រ​ទី ១៥៤)
# [[មហាសុទស្សនសូត្រ]] (សៀវភៅ​លេខ ១៧ ទំព័រ​ទី ៣)
# [[ជនវសភសូត្រ]] (សៀវភៅ​លេខ ១៧ ទំព័រ​ទី ៦១)
# [[មហាគោវិន្ទសូត្រ]] (សៀវភៅ​លេខ ១៧ ទំព័រ​ទី ១០៥)
# [[មហាសមយសូត្រ]] (សៀវភៅ​លេខ ១៧ ទំព័រ​ទី ១៦៩)
# [[សក្កបញ្ហាសូត្រ]] (សៀវភៅ​លេខ ១៧ ទំព័រ​ទី ១៩៣)
# [[មហាសតិបដ្ឋានសូត្រ]] (សៀវភៅ​លេខ ១៧ ទំព័រ​ទី ២៤៥)
# [[បារាសិរាជញ្ញសូត្រ]] (សៀវភៅ​លេខ ១៧ ទំព័រ​ទី ៣០៧)
 
==បឋមភាគ==
 
===[[មហាខន្ធកៈ]]===
 
===[[ឧបោសថក្ខន្ធកៈ]]===
 
==ទុតិយភាគ==
 
==តតិយភាគ==
 
# [[មហាបទានសូត្រ]]​(សៀវភៅ​លេខ ១៦ ទំព័រ​ទី ៣)
# [[មហានិទានសូត្រ]] (សៀវភៅ​លេខ ១៦ ទំព័រ​ទី ១១៩)
# [[មហាបរិនិព្វានសូត្រ]] (សៀវភៅ​លេខ ១៦ ទំព័រ​ទី ១៥៤)
# [[មហាសុទស្សនសូត្រ]] (សៀវភៅ​លេខ ១៧ ទំព័រ​ទី ៣)
# [[ជនវសភសូត្រ]] (សៀវភៅ​លេខ ១៧ ទំព័រ​ទី ៦១)
# [[មហាគោវិន្ទសូត្រ]] (សៀវភៅ​លេខ ១៧ ទំព័រ​ទី ១០៥)
# [[មហាសមយសូត្រ]] (សៀវភៅ​លេខ ១៧ ទំព័រ​ទី ១៦៩)
# [[សក្កបញ្ហាសូត្រ]] (សៀវភៅ​លេខ ១៧ ទំព័រ​ទី ១៩៣)
# [[មហាសតិបដ្ឋានសូត្រ]] (សៀវភៅ​លេខ ១៧ ទំព័រ​ទី ២៤៥)
# [[បារាសិរាជញ្ញសូត្រ]] (សៀវភៅ​លេខ ១៧ ទំព័រ​ទី ៣០៧)
 
 
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ