ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ប្រជាធិផុក"

Jump to navigation Jump to search
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីកម្មវិធីចល័ត
! Tenure !! ភាសាថៃ !! រូបឣក្សរខ្មែរ
|-
|| 8 November 1893 - 4 March 1905 || สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ || សម្ដេចព្រះចៅលូកយ៉ាធើ ប្រជាធិផុកស័ក្តិតេជន៍ចៅហ្វាប្រជាធិផុកស័ក្តិតេជន៍
|-
|| 4 March 1905 - 26 Nocember 1925 || สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนศุโขไทยธรรมราชา ||សម្ដេចព្រះចៅណងយ៉ាធើ ចៅហ្វាប្រជាធិផុកស័ក្តិតេជន៍ ក្រុមឃុនសុខោទ័យធម្មរាជា
|| 15 November 1925 - 26 November 1925|| สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมหลวงศุโขไทยธรรมราชา ||សម្ដេចព្រះចៅណងយ៉ាធើ ចៅហ្វាប្រជាធិផុកស័ក្តិតេជន៍ ក្រុមហ្លួងសុខោទ័យធម្មរាជា
|-
|| 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469 || สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมหลวงศุโขไทยธรรมราชา || សម្តេចព្រះចៅយូហួ​សម្តេចព្រះចៅយូហួ ចៅហ្វាប្រជាធិផុកស័ក្តិតេជន៍ ក្រុមហ្លួងសុខោទ័យធម្មរាជា​
|-
|| 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469 - 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 ||พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ||ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមិន្ទ្រមហាប្រជាធិផុក ព្រះប៉ុកក្លៅចៅយូហួ​
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ