ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ជំនួយ:មាតិកា"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
 
English <noincludeinclude>pheasa khmer{{pp-semi-indef}}{{pp-move-indef}}<khm/noinclude>
<!--khm HI THERE! This page uses tables and css for layout. Please preview your work before you save (click the preview button below). If you have difficulty with the wikicode, assistance is available on the talk page by posting a message to ask for help. --Kh>
{| style="width: 100%;"
| style="width: 70%;" |
''For the menu-style help contents page, see [[ជំនួយkhm:មាតិកាkhmer/Browse]]''
|[[File:HelpPage IconPack-06.png|51px|right|alt=|link=]]
|<divkhm class="inputbox-hidecheckboxes">
Cambodia <inputbox>pheasa khmer
type=fulltext
width=40
namespaces=ជំនួយkhmer**,ជំនួយkhm**
searchbuttonlabel=ស្វែងរកpheasa khmer
bgcolor=#ffffff
break=noyes
placeholder pheasa khmer
placeholder=ស្វែងរកជំនួយវិគីភីឌា
Cambodia <kh/khm/inputbox>keys-khmer
Khmer<inputbox> pheasa khmer
type=fulltext
width=40

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ