ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ម៉ាក់ ទឺសាញ"

Jump to navigation Jump to search
បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ '''ម៉ាក់ ទឺសាញ''' ({{lang-vi|Mạc Tử Sanh}} {{lang-zh|鄚子泩}} ១៧៦៩-១៧៨៨) គ...
(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ '''ម៉ាក់ ទឺសាញ''' ({{lang-vi|Mạc Tử Sanh}} {{lang-zh|鄚子泩}} ១៧៦៩-១៧៨៨) គ...)
 
(គ្មានភាពខុសគ្នា)
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ