ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ចុល្លាង្ករណ៍"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
[[File:Chulalongkorn LoC.jpg|thumb|right|200px|ចុល្លាង្ករណ៍]]
'''ចុល្លាង្ករណ៍''' ({{lang-th|จุฬาลงกรณ์}} ២០ ខែកញ្ញា ១៨៥៣ - ២៣ ខេតុលាខែតុលា ១៩១០) គឺជា ក្សត្រទី៥ របស់សៀមនៅក្រោមផ្ទះរបស់ចក្រី​ពីគ.ស. ១៨៦៨ ដល់ គ.ស. ១៩១០
 
 
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ