ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ពុទ្ធយ៉តហ្វាចុឡាលោក"

Jump to navigation Jump to search
បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ [[File:Buddha Yodfa Chulaloke portrait.jpg|thumb|right|200px|ពុទ្ធយ៉តហ្វាចុឡាលោក]...
(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ [[File:Buddha Yodfa Chulaloke portrait.jpg|thumb|right|200px|ពុទ្ធយ៉តហ្វាចុឡាលោក]...)
(គ្មានភាពខុសគ្នា)
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ