ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ម៉ាក់ តុង"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ '''ម៉ាក់ តុង''' ({{lang-vi|Mạc Thiên Tứ}} {{lang-zh|莫士麟}} ១៧០០-១៧៨០) គឺ...)
 
'''ម៉ាក់ តុង''' ({{lang-vi|Mạc Thiên Tứ}} {{lang-zh|莫士麟}} ១៧០០-១៧៨០) រឺ '''ម៉ាក់ ធានទឺ''' គឺ​ជាអភិបាល[[ខេត្តពាម]]ពីគ.ស. ១៧៣៦ ដល់ គ.ស. ១៧៧៧
 
 
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ