ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ពហុកោណនិយ័ត"

Jump to navigation Jump to search
(ទំព័រថ្មី៖ '''ពហុកោណនិយ័ត''' ជាពហុកោណប៉ោងដែលមានជ្រុងនិងមុំទាំងអស់មានទំ...)
 
 
== លក្ខណៈ ==
*ពហុកោណនិយ័តដែលមាន <math>n</math> ជ្រុង ដែល <math>n \ge 3</math> មានផលបូកមុំក្នុងសរុប <math>(n-2) \cdot 180^o</math>។ មុំនីមួយៗមានទំហំ<math>\dfrac{(n-2) \cdot 180^o}{n}</math>។
*ពហុកោណនិយ័តមានផលបូកមុំក្រៅសរុប <math>360^o</math>។ មុំក្រៅនីមួយៗមានទំហំ <math>\dfrac{360^o}{n}</math>។
*ពហុកោណនិយ័តដែលមាន <math>n</math> ជ្រុង ដែល <math>n \ge 3</math> មានអង្កត់ទ្រូងចំនួន<math>\dfrac{n(n-3)}{2}</math>
*ពហុកោណនិយ័តដែលមាន <math>n</math> ជ្រុង ដែល <math>n \ge 3</math> និងមានប្រវែងជ្រុង <math>a</math>មានក្រលាផ្ទៃ<math>S= \dfrac{na^2}{4 \tan( \dfrac{\pi}{n})}</math>

បញ្ជីណែនាំ