ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ពហុកោណនិយ័ត"

Jump to navigation Jump to search
*ជ្រុង៣ ៖ [[ត្រីកោណសម័ង្ស]]
*ជ្រុង៤ ៖ [[ការ៉េ]]
*ជ្រុង៥ ៖ [[បញ្ចកោណបញ្ចកោណនិយ័ត]]
*ជ្រុង៦ ៖ [[ឆកោណឆកោណនិយ័ត]]
*ជ្រុង៧ ៖ [[សប្ដកោណសប្ដកោណនិយ័ត]]
*ជ្រុង៨ ៖ [[អដ្ឋកោណអដ្ឋកោណនិយ័ត]]
*ជ្រុង៩ ៖
*ជ្រុង១០ ៖ [[ទសកោណទសកោណនិយ័ត]]
*ជ្រុង១១ ៖
*ជ្រុង១២ ៖
 
 
== លក្ខណៈ ==

បញ្ជីណែនាំ