ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ពហុកោណនិយ័ត"

Jump to navigation Jump to search
 
== លក្ខណៈ ==
*គ្រប់ពហុកោណនិយ័តមានរង្វង់ចារឹកក្នុង​និងរង្វង់ចារឹកក្រៅ​ដែលមានផ្ចិតតែមួយ។ ផ្ចិតនោះគឺជា[[ទីប្រជុំទំងន់]]របស់វា។
*ពហុកោណនិយ័តដែលមាន <math>n</math> ជ្រុង ដែល <math>n \ge 3</math> មានផលបូកមុំក្នុងសរុប <math>(n-2) \cdot 180^o</math>។ មុំនីមួយៗមានទំហំ<math>\dfrac{(n-2)180^o}{n}</math>។
*ពហុកោណនិយ័តមានផលបូកមុំក្រៅសរុប <math>360^o</math>។ មុំក្រៅនីមួយៗមានទំហំ <math>\dfrac{360^o}{n}</math>។
*ពហុកោណនិយ័តដែលមាន <math>n</math> ជ្រុង ដែល <math>n \ge 3</math> មានអង្កត់ទ្រូងចំនួន<math>\dfrac{n(n-3)}{2}</math>
*ពហុកោណនិយ័តដែលមាន <math>n</math> ជ្រុង ដែល <math>n \ge 3</math> និងមានប្រវែងជ្រុង <math>a</math> មានក្រលាផ្ទៃ<math>S= \dfrac{na^2}{4 \tan( \dfrac{\pi}{n})}</math>
 
[[Category:គណិតវិទ្យា]]
 
 
[[bg:Правилен многоъгълник]]
[[en:Regular polygon]]
[[ja:正多角形]]
[[ko:정다각형]]
[[mk:Правилен многуаголник]]
[[nl:Regelmatige veelhoek]]
[[pl:Wielokąt foremny]]
[[pt:Polígono regular]]
[[ru:Правильный многоугольник]]
[[zh:正多边形]]

បញ្ជីណែនាំ