ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "រាំភៃផាន់នី"

Jump to navigation Jump to search
vector version available (GlobalReplace v0.6.5)
(vector version available (GlobalReplace v0.6.5))
(vector version available (GlobalReplace v0.6.5))
* [[File:Order of the Royal House of Chakri (Thailand) ribbon.svg|80px]] គ្រឿងខត្តិយរាជឥស្សរិយយសមហាចក្រីបរមរាជវង្ស (ម.ច.ក.)
* [[File:Order of the Nine Gems (Thailand) ribbon.svg|80px]] គ្រឿងរាជឥស្សរិយយស[[នពរ័ត្នរាជវរាភរណ៍]] (ន.រ.)
* [[File:Order of Chula Chom Klao - 1st Class (Thailand) ribbon.pngsvg|80px]] គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសចុលចមក្លៅ ថ្នាក់ទី ១ បឋមចុលចមក្លៅ (ប.ច.)
* [[File:The Boy Scout Citation Medal 1st class (Thailand) ribbon.png|80px]] មេដាយកាយរិទ្ធសតុតី ថ្នាក់ទី ១
* [[File:King Rama VI Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px]] មេដាយរ័ត្នាភរណ៍ រជ្ជកាលទី ៦ ថ្នាក់ទី ១ (វ.ប.រ.១)
១០៩

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ