ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សោមសវលី"

Jump to navigation Jump to search
vector version available (GlobalReplace v0.6.5)
(vector version available (GlobalReplace v0.6.5))
(vector version available (GlobalReplace v0.6.5))
* [[File:Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.svg|80px]] គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសដំរីស ថ្នាក់វិសេស មហាបរមាភរណ៍​ដំរី​ស (ម.ប.ជ.)
* [[File:Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.svg|80px]] គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសមង្កុដថៃ ថ្នាក់វិសេស មហាវជិរមង្កុដ (ម.វ.ម.)
* [[File:Order of the Direkgunabhorn 1st class (Thailand) ribbon.pngsvg|80px]] គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសតិរេកគុណាភរណ៍ ថ្នាក់ទី ១ បឋមតិរេកគុណាភរណ៍ (ប៉.ភ.)
* [[File:Order of Ramkeerati (Thailand) ribbon.png|80px]] គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាមកីរតិ កាយរិទ្ធសតុតីថ្នាក់វិសេស
* [[File:King Rama IX Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px]] មេដាយរ័ត្នាភរណ៍ រជ្ជកាលទី ៩ ថ្នាក់ទី ១ (ភ.ប.រ.១)
១០៨

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ